Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" ngạch, bậc lương công chức nhà nước "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5769 văn bản

1

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

được đề nghị tiếp nhận (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nếu trường hợp đã công tác). Điều 12. Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng 1. Đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do nhà nước quy định. a)

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

2

Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

thực hiện đề tài cấp Nhà nước trong lĩnh vực được giao; i) Tham gia thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ kiểm dịch thực vật thuộc lĩnh vực được giao khi có yêu cầu; k) Tham gia xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm dịch thực vật cho các ngạch công chức cấp dưới; l) Tổng hợp

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

3

Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ ban hành.

nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn); b. Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; c. Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2007

4

Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

HỘI ĐỒNG THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC Điều 10. Tổ chức kỳ thi 1. Kiểm toán nhà nước tổ chức kỳ thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước dựa trên nhu cầu, số lượng công chức đăng ký dự thi. 2. Trình tự, thủ tục tổ chức kỳ thi áp dụng theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2016

5

Quyết định 1642/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở cấp tỉnh hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính (ngạch chuyên viên chính và tương đương) và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm; c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương và cấp tỉnh thuộc diện trong quy hoạch, được cơ

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

6

Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức chuyên ngành hành chính làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

7

Quyết định 1453/QĐ-KTNN năm 2015 về Chương trình khung Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn các ngạch kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CÁC NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-KTNN ngày 27/3/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

8

Quyết định 1811/QĐ-UBND về Kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2016 của tỉnh Lâm Đồng

vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng. II. Sự cần thiết phải tổ chức thi nâng ngạch Trong những năm vừa qua một số công chức của tỉnh đang hưởng lương ở từ ngạch cán sự và tương đương trở xuống được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã tốt nghiệp,

Ban hành: 16/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

9

Quyết định 148/QĐ-KTNN năm 2016 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Kiểm toán Nhà nước ban hành

nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền). Đối với công chức giữ ngạch Kiểm toán viên cao cấp, việc nâng bậc lương trước thời hạn do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định. 2. Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Kiểm toán nhà nước: - Căn cứ Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao

Ban hành: 02/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

10

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND Quy định tuyển dụng và nâng ngạch công chức do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

tuyển dụng và nâng ngạch công chức các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. 2. Đối tượng áp dụng: a) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là sở, ban, ngành); UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là cấp huyện); b) Cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp

Ban hành: 10/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

11

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công, viên chức nhà nước do tỉnh Bắc Kạn ban hành

lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, xếp ngạch, thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương, nghỉ hưu, thôi việc của cán bộ, công chức, viên chức trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến đối với các chức danh, chức vụ quy định tại Khoản 1, Điều 14 của Quy định này.

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

12

Quyết định 101/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2011/TT-BNV); b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở cấp tỉnh đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm (bao gồm cả Đại biểu Quốc hội);

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

13

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGẠCH KỸ THUẬT Y HỌC Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

14

Quyết định 401/QĐ-BHXH năm 2016 về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định tuyển dụng chính thức vào Ngành; Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền và Quyết định nâng bậc lương gần nhất của viên chức; d) Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị đối với viên chức, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại viên chức hàng năm của 03 năm gần nhất (Mẫu

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2016

15

Kế hoạch 2161/KH-UBND về thi nâng ngạch công chức tỉnh Lâm đồng năm 2014 theo nguyên tắc cạnh tranh

sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. VII. Nội dung, hình thức thi: 1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên hoặc tương đương: a) Môn kiến thức chung: - Thi viết về tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chế độ công vụ, công chức; về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

16

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sẽ không được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng. b) Cơ quan, đơn vị và cá nhân vi phạm quy định này thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.” Điều 2. Quyết định này có hiệu

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

17

Thông tư 65/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng

VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

18

Quyết định 36/QĐ-VTLTNN năm 2012 quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

19

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

công chức, viên chức xếp lươngngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung chưa phù hợp, các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

20

Quyết định 2374/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2016

TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status