Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" muc dong bhxh 2014 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 104609 văn bản

1

Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

2

Thông báo 4235/BHXH-PT năm 2013 thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

từ ngày 01/01/2014 tăng thêm 2% so với mức đóng BHXH năm 2013, cụ thể như sau: 1. Thu BHXH, BHYT bắt buộc: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔNG SỐ Cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN BHXH

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

3

Thông báo 4837/TB-BHXH năm 2013 điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố như sau: Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH là 26% tiền lương, tiền công. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 18%, người

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

4

Báo cáo 366/BC-BHXH năm 2014 tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2014; đảm bảo quỹ BHYT được cân đối và có kết dư để dự phòng. 2.5. Phối hợp với cấp ủy

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

5

Thông báo 2517/TB-BHXH năm 2013 mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trường học trên địa bàn thành phố như sau: Mức đóng BHYT học sinh sinh viên cho năm học 2013 - 2014 (12 tháng) là: 414.000 đồng. Trong đó: + HSSV đóng 70%: 289.800 đồng. + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%: 124.200 đồng. Trân trọng./. Nơi nhận: - Các trường học trên địa bàn thành phố; - Cơ

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

6

Quyết định 273/QĐ-BHXH năm 2014 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; BHXH Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau: I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 1. Mục tiêu: Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

7

Chương trình 5228/CTr-BHXH năm 2013 công tác tuyên truyền năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2014). - Duy trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí để cung cấp thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành trên hai lĩnh vực trọng tâm là thực hiện chính sách BHXH, BHYT. - Tham mưu cho Lãnh đạo Ngành chỉ đạo hoạt động của Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Website BHXH theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu về công tác

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

8

Kế hoạch 935/KH-BHXH triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội năm 2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của công chức, viên chức trong Ngành và tổ chức, cá nhân, nhất là pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và của Ngành; đồng thời nâng

Ban hành: 20/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

9

Quyết định 234/QĐ-BHXH về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(05). KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Đỗ Văn Sinh KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số: 234/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

10

Thông báo 828/TB-BHXH năm 2014 kết luận của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 828/TB-BHXH Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

11

Quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI#11;(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ -BHXH ngày 03/01/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng áp dụng Hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội quy định tại văn bản này áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động t ham gia

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

12

Quyết định 285/QĐ-BHXH năm 2014 về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 285/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BIÊN TẬP, ĐĂNG

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

13

Chương trình 407/CTr-BHXH năm 2014 truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành bảo hiểm xã hội về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

động của ngành BHXH thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về PTBV giai đoạn 2013-2015, BHXH Việt Nam xây dựng Chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn ngành BHXH về PTBV giai đoạn 2013-2015 với những nội dung chủ yếu sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình hành

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

14

Quyết định 209/QĐ-BHXH năm 2014 bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 209/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG 03 QUY TRÌNH GIẢI

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

15

Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

16

Quyết định 215/QĐ-BHXH năm 2012 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

nội dung chủ yếu sau: I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 1. Mục tiêu Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với các đối tượng tham gia và thụ hưởng, thực hiện lộ trình BHXH cho mọi người lao động vào năm 2020 và BHYT toàn dân vào năm 2014, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong phát

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

17

Quyết định 288/QĐ-BHXH năm 2011 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Công văn số 866/BHXH-BC ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. - Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 3 năm 2011 chương trình hành động cụ thể của đơn vị; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động

Ban hành: 23/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

18

Quyết định 514/QĐ-BHXH năm 2011 về Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn từ năm 2011-2020 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

đấu đến năm 2014 đạt mục tiêu BHYT toàn dân theo lộ trình quy định tại Luật BHYT; tiến tới thực hiện chế độ BHXH cho mọi người lao động. 2.2. Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thu, chi BHXH, BHYT, BHTN được Chính phủ giao hàng năm. 2.3. Thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT; tổ chức quản lý và sử

Ban hành: 26/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2011

19

Kế hoạch 3408/KH-BHXH kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2013

cuối tháng 03/2014 8 Xây dựng dự thảo quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành; văn bản còn hiệu lực thi hành trình TGĐ ký ban hành; Công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Báo, Tạp chí của Ngành Ban Pháp chế

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2013

20

Báo cáo 3831/BC-BHXH năm 2013 thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BHYT có ảnh (theo hình thức dán ảnh, đóng dấu giáp lai hoặc quét, in ảnh trên thẻ BHYT) thì cơ quan BHXH phải hợp đồng thêm nhân lực và bổ sung thêm các khoản chi phí để triển khai thực hiện. Theo tính toán, để triển khai cấp thẻ BHYT có ảnh cho khoảng 70 triệu người tham gia BHYT vào năm 2014 (trừ trẻ em dưới 6 tuổi) cơ quan BHXH cần phải: -

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ