Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" muc dong bhxh 2014 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 653 văn bản

1

Thông báo 4235/BHXH-PT năm 2013 thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

từ ngày 01/01/2014 tăng thêm 2% so với mức đóng BHXH năm 2013, cụ thể như sau: 1. Thu BHXH, BHYT bắt buộc: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔNG SỐ Cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN BHXH

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

2

Quyết định 1443/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam

VT, VKH. TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1443/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) Chương I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

3

Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1263/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

4

Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

5

Thông báo 4837/TB-BHXH năm 2013 điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố như sau: Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH là 26% tiền lương, tiền công. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 18%, người

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

6

Thông báo 2517/TB-BHXH năm 2013 mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trường học trên địa bàn thành phố như sau: Mức đóng BHYT học sinh sinh viên cho năm học 2013 - 2014 (12 tháng) là: 414.000 đồng. Trong đó: + HSSV đóng 70%: 289.800 đồng. + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%: 124.200 đồng. Trân trọng./. Nơi nhận: - Các trường học trên địa bàn thành phố; - Cơ

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

7

Quyết định 729/QĐ-BHXH về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2014

số 813/QĐ-BHXH ngày 23/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2014 với những nội dung cụ thể sau: I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Mục đích - Đảm bảo sự

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

8

Quyết định 1390/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Bảo hiểm xã hội

Như Điều 2; - HĐQL (để b/c); - Tổng Giám đốc; - Các Phó Tổng Giám đốc; - Lưu VT, TCCB (5). TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO BẢO HIỂM XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

9

Thông báo 2996/BHXH-TB năm 2015 về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mức lãi suất tính lãi của số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

LƯƠNG LÀM CĂN CỨ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN VÀ MỨC LÃI SUẤT TÍNH LÃI CỦA SỐ TIỀN BHXH, BHYT, BHTN CHẬM ĐÓNG 1. Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

10

Thông báo 1388/TB-BHXH năm 2016 về điều chỉnh mức lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/05/2016 là 1.210.000 đồng; Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo thang, bảng lương do nhà nước quy định, mức tiền lương tháng làm căn cứ

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

11

Quyết định 999/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 999/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM XÃ

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

12

Kế hoạch 3419/KH-BHXH năm 2014 triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3419/KH-BHXH Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

13

Quyết định 273/QĐ-BHXH năm 2014 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; BHXH Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau: I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 1. Mục tiêu: Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

14

Quyết định 1074/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1074/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

15

Báo cáo 366/BC-BHXH năm 2014 tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2014; đảm bảo quỹ BHYT được cân đối và có kết dư để dự phòng. 2.5. Phối hợp với cấp ủy

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

16

Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN X X 8 Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia

Ban hành: 03/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2015

17

Quyết định 1136/QĐ-BHXH năm 2014 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2011-2015; Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-BHXH ngày 02/07/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh khoản 2, khoản 3, mục VII

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

18

Quyết định 1368/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1368/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

19

Chương trình 5228/CTr-BHXH năm 2013 công tác tuyên truyền năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2014). - Duy trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí để cung cấp thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành trên hai lĩnh vực trọng tâm là thực hiện chính sách BHXH, BHYT. - Tham mưu cho Lãnh đạo Ngành chỉ đạo hoạt động của Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Website BHXH theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu về công tác

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

20

Kế hoạch 935/KH-BHXH triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội năm 2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của công chức, viên chức trong Ngành và tổ chức, cá nhân, nhất là pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và của Ngành; đồng thời nâng

Ban hành: 20/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status