Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" muc dong bhxh 2014 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 113716 văn bản

1

Thông báo 4235/BHXH-PT năm 2013 thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

từ ngày 01/01/2014 tăng thêm 2% so với mức đóng BHXH năm 2013, cụ thể như sau: 1. Thu BHXH, BHYT bắt buộc: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔNG SỐ Cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN BHXH

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

2

Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

3

Quyết định 729/QĐ-BHXH về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2014

số 813/QĐ-BHXH ngày 23/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2014 với những nội dung cụ thể sau: I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1. Mục đích - Đảm bảo sự

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

4

Thông báo 4837/TB-BHXH năm 2013 điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố như sau: Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH là 26% tiền lương, tiền công. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 18%, người

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

5

Thông báo 2517/TB-BHXH năm 2013 mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trường học trên địa bàn thành phố như sau: Mức đóng BHYT học sinh sinh viên cho năm học 2013 - 2014 (12 tháng) là: 414.000 đồng. Trong đó: + HSSV đóng 70%: 289.800 đồng. + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%: 124.200 đồng. Trân trọng./. Nơi nhận: - Các trường học trên địa bàn thành phố; - Cơ

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

6

Quyết định 273/QĐ-BHXH năm 2014 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; BHXH Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau: I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 1. Mục tiêu: Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

7

Báo cáo 366/BC-BHXH năm 2014 tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2014; đảm bảo quỹ BHYT được cân đối và có kết dư để dự phòng. 2.5. Phối hợp với cấp ủy

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

8

Chương trình 5228/CTr-BHXH năm 2013 công tác tuyên truyền năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2014). - Duy trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí để cung cấp thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành trên hai lĩnh vực trọng tâm là thực hiện chính sách BHXH, BHYT. - Tham mưu cho Lãnh đạo Ngành chỉ đạo hoạt động của Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Website BHXH theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu về công tác

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

9

Kế hoạch 935/KH-BHXH triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội năm 2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của công chức, viên chức trong Ngành và tổ chức, cá nhân, nhất là pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và của Ngành; đồng thời nâng

Ban hành: 20/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

10

Thông báo 1024/TB-BHXH năm 2014 điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1024/TB-BHXH TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2014 THÔNG BÁO

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

11

Quyết định 234/QĐ-BHXH về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(05). KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Đỗ Văn Sinh KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số: 234/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

12

Thông báo 828/TB-BHXH năm 2014 kết luận của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 828/TB-BHXH Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

13

Quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014 về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hội tự nguyện và thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2014 và thay thế Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; bãi bỏ

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

14

Thông báo 2231/TB-BHXH năm 2014 bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Minh điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) số 103, như sau: 1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: (đính kèm PGNHS theo thông báo này) a. Bổ sung mới tại khoản “Trường hợp báo tăng lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung”, mục I. b. Bổ sung mới tại mục I: “Trường hợp điều chỉnh chức danh công việc có liên quan đến công việc

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2014

15

Quyết định 26/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

14 Quy định này hoặc quyết định phê duyệt dự án đối với dự án phân cấp cho BHXH tỉnh phê duyệt (dự án có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng). - Đối với dự án chuyển tiếp: Quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình (nếu có). b) Ban Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp, trình Tổng Giám đốc phê duyệt,

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

16

Thông báo 1535/TB-BHXH năm 2014 điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

việc nộp hồ sơ. - Trường hợp đơn vị đơn giải thể thì đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp nộp, nêu không có đơn vị quản lý cấp trên thì người lao động nộp cho cơ quan BHXH nơi tham gia cuối cùng trước khi giải thể (khi lập hồ sơ bỏ điểm 1, điểm 2 mục I hoặc điểm 1, điểm 2 mục II). - Khi người lao động thay đổi nơi cư trú, thay đổi chứng

Ban hành: 29/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

17

Quyết định 558/QĐ-BHXH năm 2014 phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

khác, số giáo viên đã nghỉ việc và đang đóng BHXH tự nguyện, số đã giải quyết chế độ một lần nay có cho hoàn trả lại tiền để tiếp tục truy đóng không... - Điểm 2: Nên thay thế mức thu 15% bằng mức thu quy định tại Điểm 1, Điều 43 Nghị định 152/2006/NĐ-CP Phù hợp với từng thời điểm truy thu được quy định tại Điểm 1, Điều

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

18

Quyết định 285/QĐ-BHXH năm 2014 về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 285/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BIÊN TẬP, ĐĂNG

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

19

Kế hoạch 1344/KH-BHXH năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam của ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2014 tổ chức hội nghị vào tháng 5) - Hình thức tổ chức: + Tổ chức hội nghị phổ biến về Hiến pháp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. + Tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH và đăng tải toàn văn Hiến pháp năm 2013 trên trang thông tin điện tử của Ngành. + Động

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

20

Kế hoạch 2779/KH-BHXH 2013 tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2015)

tuyên truyền trên Báo, Tạp chí và Website BHXH về 20 năm xây dựng và phát triển của BHXH Việt Nam (mở chuyên mục, bắt đầu từ tháng 01/2014). 2. Phát động phong trào thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng trong toàn Ngành từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014 với mục tiêu thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ