Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau bao cao thanh tich khen thuong chi bo "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 459 công văn

1

Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/TANDTC-TĐKT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

2

Công văn 23/CV-BTĐKT về bình xét khen thưởngbáo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long ban hành

mẫu báo cáo thành tích về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng qui định; Đề nghị Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng triển khai các loại mẫu hướng dẫn này tới tận các đơn vị cơ sở để thực hiện ngay trong dịp đề nghị khen thưởng

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

3

Công văn 217/BTĐKT-NV thực hiện mẫu báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quýnh MẪU SỐ 1 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1)

Ban hành: 12/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2011

4

Công văn 227/CV-BTĐKT hướng dẫn báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng ban hành

DNCS; - Phòng NV, VP; - Lưu VT TRƯỞNG BAN Bùi Kim Oanh Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

Ban hành: 10/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

5

Công văn số 1668/BTĐKT-VP về hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

phương một số mẫu báo cáo đề nghị khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo đợt thi đua (hoặc chuyên đề), khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng đối ngoại và một số mẫu giấy chứng nhận danh hiệu thi đua. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thống nhất áp dụng từ ngày 01 tháng 10

Ban hành: 28/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

6

Công văn 108/HĐ-TĐKT hướng dẫn thủ tục Tờ trình, trích Biên bản đề nghị khen thành tích kinh tế - xã hội; khen thành tích phong trào và khen đột xuất do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long ban hành

; nếu chỉ có đề nghị một cấp khen thưởng thì nộp cho Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh một bộ Tờ trình và Biên bản; Riêng các mẫu đề cương báo cáo thành tích cho tập thể, cá nhân áp dụng các hình thức khen thưởng và một số biểu mẫu khác kèm theo, đề nghị thường trực thi đua, khen thưởng các đơn vị, địa phương đến gặp phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

7

Công văn 1019/UBNV-V1 khen thưởng kiều bàothành tích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc năm 2009 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ban hành

Bằng khen, Giấy khen. 3. Đối với những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc xét thấy cần khen thưởng ở mức cao hơn theo Luật Thi đua khen thưởng (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân, Huy chương các loại), đề nghị các tỉnh, thành phố và bộ, ban, ngành thông báo cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp làm

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

8

Công văn 118/TĐKT của Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2002

thưởng đối ngoại. Năm 2002 tiếp tục xử lý tốt số tồn đọng trong việc tặng và truy tặng huân chương bậc cao theo Thông tri 38/TT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Tổng Công ty 91-TTg và các địa phương thực hiện tốt việc tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, báo cáo Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà

Ban hành: 01/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn 287/TĐ-KT về khen thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ Quốc tế” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng ban hành

xét đề nghị Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương. V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 1. Đối với các quận, huyện: Gửi 04 bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng cho UBND thành phố (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố), mỗi bộ gồm có: a. Tờ trình của Chủ tịch UBND quận, huyện. b. Danh sách đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 2 và số 3)

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2011

10

Công văn 175/TANDTC-TĐKT hướng dẫn xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

thưởng: Theo quy định của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương, các trường hợp được đề nghị khen thưởng phải báo cáo thành tích theo đúng mẫu quy định với các nội dung yêu cầu cụ thể của từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Mẫu Báo cáo thành tích đã được gửi kèm theo Công văn 38 hoặc có thể khai thác trên Cổng thông tin điện tử của

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

11

Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011 do Bộ Xây dựng ban hành

đào tạo vào tháng 9. Hồ sơ trình khen gồm: - Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng, - Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng đơn vị. - Báo cáo thành tích của tập thể, của cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu báo cáo theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 1 năm 2011), - Báo cáo tóm tắt về nội dung các

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

12

Công văn 13/BTC-TĐKT về bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện do Tiểu Ban Thi đua - Khen thưởng ban hành

thiểu số qua các thời kỳ cách mạng. b) Báo cáo tổng hợp kết quả các hình thức và số lượng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện và đề xuất các hình thức khen thưởng cấp Trung ương, cấp Bộ, ngành. c) Báo cáo điển hình tiên tiến: Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh lựa chọn 01 tập thể và từ

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

13

Công văn 131/TĐKT-NV hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng hàng năm do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang ban hành

tỉnh - Tờ trình của Thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước; - Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp; - Báo cáo thành tích (theo mẫu); - Bảng chấm điểm các chỉ tiêu thi đua đối với ngành, Ủy ban nhân dân huyện, các doanh nghiệp, UBND xã (thành tích toàn diện); Hồ sơ

Ban hành: 28/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

14

Công văn 24/TĐKT về việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng

các tỉnh thành phố. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, ngành đaòn thể trung ương và các tỉnh, thành phố phải đề cao trách nhiệm trước khi báo cáo Thủ trưởng Bộ, ngành và Chủ tịch tỉnh, thành phố ký công văn đề nghị Nhà nước cấp đổi hiện vật khen thưởng. Soát xét kỹ các phiếu đề nghị của các cá nhân và tập thể đối chiếu với các

Ban hành: 03/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2012

15

Công văn 4307/BGDĐT-VP đề nghị khen thưởng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Bộ Giáo dục và Đào tạo (phòng Thi đua, Khen thưởng, Văn phòng Bộ. Địa chỉ: Số 49 Đại Cồ Việt- Hai Bà Trưng- Hà Nội) trước ngày 26/7/2010. Hồ sơ khen thưởng gồm: - Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo; - Báo cáo thành tích của cá nhân theo mẫu gửi kèm theo. Đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và

Ban hành: 22/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2010

16

Công văn 4400/LĐTBXH-VP khen thưởng tổng kết cuối năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

vụ chủ yếu năm 2014 có xác nhận của cấp có thẩm quyền; mẫu chấm điểm thi đua tổng kết công tác năm 2014. 2.2. Đối với đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng; biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị; báo cáo tổng kết công tác năm 2014; bảng tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2014; mẫu chấm

Ban hành: 19/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

17

Công văn 05/HĐTĐ-KT hướng dẫn thực hiện Quyết định 98/2006/QĐ-TTg khen thưởng tồn đọng kháng chiến do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình ban hành

những cán bộ, nhân dân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. II. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG: A. Tiêu chuẩn khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp: 1. Đối với cán bộ, du kích: - Ủy viên ủy ban kháng chiến hành chính xã, cán bộ cấp ủy xã, cán bộ trong ban chỉ huy xã đội, trong Ban Công an xã, đã hoàn thành

Ban hành: 14/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

18

Công văn 170/TANDTC-TĐKT hướng dẫn bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2010 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân ban hành

Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. Đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” phải có 2 bản báo cáo thành tích và 2 bản tóm tắt thành tích (theo mẫu gửi kèm công văn này). c) Báo cáo tóm tắt các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, kế hoạch làm việc khoa

Ban hành: 20/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 15/03/2011

Cập nhật: 25/03/2011

19

Công văn số 621/BTĐKT-VuIII hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bản báo cáo thành tích cá nhân được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của lãnh đạo cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 4. Thời hạn gửi hồ sơ: - Hồ sơ gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2009

20

Công văn 12437/BCT-TDKT hướng dẫn khen thưởng công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn do Bộ Công thương ban hành

khen thưởng Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm 02 bộ (bản chính), bao gồm: a) Công văn đề nghị hoặc tờ trình có ghi rõ hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền đề nghị khen thưởng; b) Danh sách trích ngang tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu tại Phụ lục 04); c) Bản thành tích của tập thể và cá nhân ghi rõ các

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status