Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" hướng dẫn số 11 của ban tổ chức trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51728 văn bản

1

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

. Điều 3 Uỷ ban của Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Điều 4 Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo hoạt động của mình trước Quốc hội; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo hoạt động trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Uỷ ban thường vụ

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

2

Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

đô Hà Nội, Hà Tây tỉnh mới vùng Đồng Tháp Mười. Đồng thời, nghiên cứu tổng thể về địa giới các đơn vị hành chính trong cả nước cho phù hợp với yêu cầu mới. III- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở các

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

thông đầu năm học 1983-1984 12.269 nghìn người - Số học sinh tuyển mới để đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật 108 nghìn người. - Số giường bệnh 194,6 nghìn cái. - Tổng giá trị hàng hóa bán lẻ thuộc thị trường có tổ chức tăng 11% so với năm 1982. 3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Bộ trưởng thi hành những biện pháp tích cực và thiết

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung của Nhà nước tăng 31,4% so với năm 1983; - Khối lượng hàng hoá vận tải tăng 11% về tấn và 9% về tấn km so với năm 1983; - Tổng giá trị hàng hoá bán lẻ trên thị trường có tổ chức tăng 35- 40% so với năm 1983; - Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 22% so với năm 1983; - Năng suất lao động:

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

cùng với việc chỉ ra việc áp dụng tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế được dùng làm điều kiện cho hàng nhập khẩu, Thành viên đó phải giải thích sự thay đổi của mình và thông báo cho Ban Thư ký cũng như các tổ chức quốc tế liên quan, trừ phi việc thông báo và giải thích đó được đưa ra theo các thủ tục của Phụ lục B. 5. Để tránh trùng

Ban hành: 10/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

6

Hướng dẫn 11/HD-BTCTW về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 11/HD-BTCTW Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012 HƯỚNG DẪN VỀ KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THEO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

Ban hành: 14/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

7

Hướng dẫn 11-HD/VPTW về thể thức văn bản của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

sách, đăng báo, in trên tạp chí không trình bày theo yêu cầu kỹ thuật này. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Hướng dẫn này thay thế “Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương về thể thức văn bản số 01-HD/VPTW, ngày 02/02/1998” và có hiệu lực từ ngày ký. 2. Các cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng từ Trung ương đến cơ sở tổ chức thực hiện hướng dẫn này.

Ban hành: 28/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2010

8

Thông tư 11-BYT/TT năm 1992 hướng dẫn Nghị định 299/HĐBT năm 1992 về hệ thống tổ chức của Bảo hiểm y tế Việt Nam, từ Trung ương đến địa phương và các ngành do Bộ Y tế ban hành

về việc tổ chức triển khai Nghị định số 229/HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế. Để có cơ sở cho các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, Bộ Y tế hướng dẫn về hệ thống tổ chức các cơ quan Bảo hiểm Y tế Việt nam, từ Trung ương đến địa phương và các ngành như sau: 1. Về mặt quản lý Nhà nước:

Ban hành: 17/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

9

Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW thực hiện Quy định 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

Bí thư và hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. a- Về phương hướng xử lý phải được các cấp uỷ lãnh đạo chặt chẽ, thận trọng. Việc thi hành kỷ luật cần tập trung vào những vi phạm về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; về chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; suy thoái về tư

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

10

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003

chính sách khác trên địa bàn. Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở. Điều 3:Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

11

Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW năm 2014 về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành

27-12-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; - Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

12

Nghị định 11-CP năm 1995 Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Nghị định này. Điều 23.- Nghị định này cũng được áp dụng đối với các trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, Xí nghiệp liên doanh với nước ngoài

Ban hành: 24/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

13

Nghị định 11-CP năm 1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và miền núi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 11-CP NGÀY 20-2-1993 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 20/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Nghị định 11-CP năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thể dục Thể thao

Chính phủ phê duyệt phương hướng, kế hoạch hợp tác và giao lưu quốc tế, tham gia các tổ chức quốc tế thuộc lĩnh vực thể dục thể thao. Trình Chính phủ hoặc theo uỷ nhiệm của Chính phủ ký kết các điều ước quốc tế về thể dục thể thao và tổ chức thực hiện. 8. Kiểm tra, thanh tra các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức và cá nhân trong cả

Ban hành: 28/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Thông tư 11/2002/TT-BYT hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Bộ Y tế - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương bao gồm: 1. Trung tâm phòng chống sốt rét; 2. Trung tâm phòng chống Bướu cổ; 3. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế; 4. Trung

Ban hành: 08/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

16

Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016 do tỉnh Thái Bình ban hành

phòng chống tham nhũng. a. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương. Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 25/5/2012

Ban hành: 06/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

17

Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 1993

nhiệm tạo điều kiện cho Hội thẩm quân nhân là nhiệm vụ xét xử. Hội thẩm quân nhân được bồi dưỡng về nghiệp vụ và được hưởng phụ cấp khi làm nhiệm vụ xét xử. Điều 32 Số lượng Thẩm phán và hội thẩm quân nhân Toà án quân sự trung ương do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao sau khi đã

Ban hành: 19/04/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

18

Chỉ thị 11/2004/CT-TTg đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) và thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX. + Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty nhà nước. + Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước. + Nghị định của Chính phủ hướng

Ban hành: 30/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Nghị định 11-CP năm 1996 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam

Hội đồng quản trị và được điều hành bởi tổng giám đốc. Điều 6.- Tổng công ty chịu sự quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà

Ban hành: 27/02/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

20

Quyết định 5687/2007/QĐ-X11(X13) về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng công an nhân dân ban hành

VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG THUỘC CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC XÂY DỰNG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ quyết định số 104/2006/QĐ-BCA(X13) ngày 07/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an tỉnh, thành phố

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status