Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" công bố giá xây dựng tỉnh quảng ninh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 12753 văn bản

41

Quyết định 2773/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

PCPNN phải được xây dựng theo quy định hiện hành về quản lý, đầu tư và xây dựng công trình, bổ sung thêm lý do sử dụng vốn viện trợ PCPNN. 3. Hồ sơ khoản viện trợ phi dự án phải bao gồm các văn bản chủ yếu sau: a) Văn bản đề nghị trình phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

42

Quyết định 156/2011/QĐ-UBND Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong việc đề nghị cho doanh nhân của các doanh nghiệp và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Quảng Ninh được sử dụng

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

43

Quyết định 3488/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng trường chuẩn quốc gia tỉnh Quảng Ninh đến 2010 và định hướng đến 2015

TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể

Ban hành: 09/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2013

44

Quyết định 60/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh thành Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Quảng Ninh do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

định số 886/QĐ-BBCVT ngày 02/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Xét công văn số 326/TCCB-HĐQT ngày 26/11/2004 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ban hành: 07/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

45

Quyết định 1788/2012/QĐ-UBND về Quy định lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v ban hành quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, Quyết định số 1270/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 “V/v ban hành Quy định công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

46

Quyết định 2335/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 1649/TTr ngày 24 tháng 8 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh (có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

47

Quyết định 3291/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

lý của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1848/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thay thế Quyết định số 2666/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1643/TTr-SXD ngày 27 tháng 9 năm 2011 và Chánh Văn phòng

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

48

Quyết định 40/QĐ-UBND năm 2015 Quy định giá dịch vụ nhà chung cư (giá trần) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư; Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3101/TTr-SXD ngày 29/12/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định giá dịch vụ nhà chung cư (giá trần) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau: 1. Đối với nhà

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

49

Quyết định 3589/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định “Về việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2009. Điều 3. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, quản lý việc thực hiện các quy định của Quyết định này. Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban

Ban hành: 12/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

50

Quyết định 1888/2007/QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng 2003; Căn cứ Luật Đất đai 2003; Căn cứ Luật Đấu thầu 2005; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án

Ban hành: 01/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2011

51

Quyết định 1360/2003/QĐ-UB Quy định về việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

ĐỊA BÀN TỈNH" (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1360/2003/QĐ-UB ngày 06/5/2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh) I.- ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP: 1/ Dự toán các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lập theo đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UB ngày 3/4/1999 của Uỷ ban Nhân dân

Ban hành: 06/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2011

52

Quyết định 2222/2007/QĐ-UBND về quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

phép và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng, Điều 17, 18, 19, 20, 21 Nghị định 16/2005/NĐ-CP; Khoản 9 Điều 1 Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Phần II của Thông tư số 02/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng và quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về giấy phép xây dựng công trình. Điều 6. Thực hiện đầu tư dự án

Ban hành: 28/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

53

Quyết định 1250/2005/QĐ-UB Quy định về việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quang Hưng QUY ĐỊNH "VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH" (Ban hành kèm theo Quyết định số:1250/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh) I - ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP 1/ Dự

Ban hành: 29/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

54

Quyết định 4444/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự chấp thuận địa điểm xây dựng và lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

hộ gia đình, cá nhân xin giao đất làm nhà ở; giao đất, thuê đất để sản xuất nông nghiệp. Điều 2. Đối tượng áp dụng: 2.1. Cơ quan nhà nước theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các quyền và trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 29/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2010

55

Quyết định 500/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3.

Ban hành: 21/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2010

56

Quyết định 723/2012/QĐ-UBND quy định bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 723/2012/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỘ ĐƠN GIÁ CÁC HOẠT

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

57

Quyết định 3820/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nay quy định mức thu bằng tiền lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, như sau: - Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép), mức thu: 50.000 đồng/giấy phép. - Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác, mức thu : 100.000 đồng/giấy phép. - Trường hợp gia hạn cấp giấy

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2010

58

Quyết định 3629/2011/QĐ-UBND về Quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ GIÁ THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

59

Quyết định 2902/2011/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) về quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong đó bao gồm các lĩnh vực quy hoạch, bổ sung quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; đầu tư sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong cụm công nghiệp. 2.

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

60

Quyết định 86/2015/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm: 1. Tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt được công bố ban hành kèm theo Quyết định này. 2. Tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status