Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" bao cao so ket thanh tra nhan dan truong tieu hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 41466 văn bản

1

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

2- Pháp lệnh về du lịch; 3- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế; 4- Pháp lệnh trọng tài thương mại; 5- Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); 6- Pháp lệnh về tổ chức giám sát của nhân dân; 7- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

trường của các Thành viên. Trong trường hợp một Thành viên không áp dụng một tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế làm điều kiện cho hàng nhập khẩu, Thành viên đó phải chỉ ra nguyên nhân và đặc biệt là họ có coi tiêu chuẩn đó là chưa đủ để đạt được mức bảo vệ động-thực vật phù hợp hay không. Nếu một Thành viên xem xét lại quan điểm của mình,

Ban hành: 10/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

3

Báo cáo 833/BGDĐT-TTra về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2009 - 2010 trường đại học Phan Thiết do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2009 - 2010 báo cáo kết quả kiểm tra tại trường đại học Phan Thiết như sau: I. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ 1. Về đất đai: - Tổng diện tích đất: 32.069 m2, trong đó diện tích xây dựng 2.540 m2. Hiện nay, trường đã dừng mọi hoạt động thăm quan, du lịch tại khu đất này, để phục vụ các họat động đào tạo trong thời gian dự kiến 2 năm.

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

4

Luật thanh tra 2010

Chánh Thanh tra bộ không nhất trí với Bộ trưởng, Chánh Thanh tra tỉnh không nhất trí với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác thanh tra. Trường hợp Bộ trưởng không đồng ý với kết quả xử lý của Tổng Thanh tra Chính phủ thì Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 2. Tổng Thanh tra Chính phủ có quyền hạn

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

5

Luật Thanh tra 2004

chậm nhất không quá mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị đó; xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân. 4. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 5. Hỗ trợ

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

6

Báo cáo 1256/BC-TTCP năm 2013 Kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Thanh tra Chính phủ ban hành

tình hình thực hiện Đề án không theo biểu mẫu như hướng dẫn (04 biểu); Một số địa phương chỉ gửi Kết luận thanh tra; không gửi tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra; cá biệt có tỉnh báo cáo kết quả thanh tra quá chậm (Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Trị) riêng tỉnh Quảng Trị nhiều chỉ tiêu theo yêu cầu cần báo cáo không

Ban hành: 05/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

7

Quyết định 822/QĐ-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Đánh giá chung kết quả đạt được trong kỳ báo cáo. IV- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng. 1- Công tác xây dựng, hướng dẫn, thực hiện pháp luật và nghiệp vụ thanh tra; 2- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng: xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, nhân viên thanh tra; 3- Đánh giá số lượng, chất lượng công chức thanh tra

Ban hành: 25/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

8

Quyết định 3369/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 về mẫu Báo cáo tổng kếtTiêu chí đánh giá báo cáo kết quả thực hiện đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

9

Kết luận 48/KL-TTr năm 2016 về thanh tra công tác tổ chức cán bộ năm học 2015-2016 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

phân công giảng dạy đúng quy định. Hiệu trưởng các trường trực thuộc, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận thanh tra./. Nơi nhận: - Giám đốc Sở (để báo cáo); - Các PGĐ (để báo cáo); - Các

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

10

Báo cáo 67/BC-UBDT kết quả kiểm tra công tác phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại tỉnh Cao Bằng do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 67/BC-UBDT Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG,

Ban hành: 17/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2010

11

Báo cáo 486/BC-BGDĐT kết quả Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

những thành công đó, trước hết là do có sự quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo và sự đầu tư lớn của Đảng, nhà nước và của nhân dân cho ngành. Chúng ta có thể báo cáo với Đảng, với nhân dân là đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu năm học, hoàn thành về cơ bản những chỉ tiêu mà các Giám đốc Sở, lãnh đạo Bộ đã ký vào dịp này năm trước và hoàn thành cơ bản

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

12

Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Kạn

giá của UBND cấp huyện đối với các trường tiểu học đề nghị kiểm tra công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thẩm định. Quyết định này thay thế Quyết định số: 381/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định, xét công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

13

Thông tư 03/2013/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

và đột xuất) của trụ sở tiếp công dân, của chủ tịch Ủy ban nhân dân, của thủ trưởng các cấp, các ngành và của các cơ quan thanh tra (số lượt, người); số vụ việc (cũ, mới phát sinh); số đoàn đông người (báo cáo cụ thể các đoàn đông người có tính chất phức tạp); b) Nội dung tiếp công dân (số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu nại, tố

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

14

Báo cáo 98/BC-UBND năm 2015 sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/BC-UBND Thanh Hóa, ngày 17 tháng 11 năm 2015 BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

15

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh do tỉnh Tuyên Quang ban hành

định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng của Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ truởng các cơ quan,

Ban hành: 22/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

16

Thông báo 2851/TB-BHXH năm 2014 điều chỉnh quy trình tiếp nhậntrả kết quả hồ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬNTRẢ KẾT QUẢ HỒ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BHXH ngày 6/6/2012 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Bảo

Ban hành: 25/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

17

Báo cáo số 50/BC-UBND về sơ kết 02 năm thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi và 01 năm thực hiện thông báo Kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác khiếu nại, tố cáo, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

những mặt còn hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khả thi nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố; ngày 03 tháng 4 năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

18

Kết luận thanh tra 73/KL-TTrB năm 2014 thực hiện chế độ quản lý, thu chi tài chính; việc triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và công tác thanh tra của thủ trưởng tại Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

Minh” ngày 15/9/2012. 10.5. Công tác tự kiểm tra của đơn vị Trường đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2011 - 2013 và Ban Thanh tra giáo dục, có quyết định thành lập và đã xây dựng kế hoạch hoạt động. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đều có biên bản, báo cáo, kết luận và có báo cáo tổng kết công tác cuối năm. 10.6. Việc thực

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

19

Báo cáo số 2821/TM-QLTT ngày 22/07/2002 của Bộ Thương mại về việc báo cáo sơ kết công tác quản lý thị trường 6 tháng đầu năm 2002

thị trường cả nước đã đồng loạt triển khai kt việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá theo Chỉ thị số 03/2002/CT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Nội dung kiểm tra này được sự quan tâm chú ý của cơ quan ngôn luận: đài phát thanh, truyền hình, báo chí... đã góp phần nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện đúng Quy

Ban hành: 22/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

20

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

hiện 1. Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện đúng Quy định này. Thực hiện công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh trước khi bổ nhiệm công chức. 2. Đối với trường hợp

Ban hành: 22/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status