Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên 01,003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4808 văn bản

1

Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạchtiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụtiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính như sau. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

2

Thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạchtiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụtiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2014

3

Thông tư 02/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạchtiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 10945/BCT-TCCB ngày 04 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành chức danh, mã số ngạchtiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chức danh, mã số ngạchtiêu chuẩn

Ban hành: 06/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

4

Thông tư 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức hộ sinh do Bộ Y tế ban hành

chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nội vụ Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh; Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại công văn số 575/BNV-CCVC ngày 01 tháng 3 năm 2011, Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh như sau:

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2011

5

Thông tư 02/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

- Mã số ngạch 25.313 - Mã số ngạch 25.314 Chương 3. TIÊU CHUẨN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC KIỂM NGƯ VIÊN, THUYỀN VIÊN TÀU KIỂM NGƯ Điều 5. Kiểm ngư viên chính 1. Chức trách Là công chức chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan kiểm ngư, giúp lãnh đạo cơ quan kiểm ngư tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra,

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

6

Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ ban hành.

Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước; Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2007

7

Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thủy lợi trở lên hoặc các chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm soát viên chính đê điều; c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT - BGDĐT ngày

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

8

Thông tư 15/2010/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành

sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức Trợ giúp viên pháp lý. Điều 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý chính 1. Chức trách Trợ giúp viên pháp lý chính là viên chức nhà nước có trình độ cao nhất về chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Trung tâm) và

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

9

Quyết định 01/2007/QĐ-BNV Ban hành tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

CHUẨN NGẠCH THẨM TRA VIÊN, THẨM TRA VIÊN CHÍNH, THẨM TRA VIÊN CAO CẤP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (ban hành kèm theo quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2007 của bộ trưởng bộ nội vụ) I. TIÊU CHUẨN NGẠCH THẨM TRA VIÊN 1. Chức trách Thẩm tra viên là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thẩm tra thi hành

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2007

10

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

Bộ Nội vụ; Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học; Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học; Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

11

Quyết định 28/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nội vụ; Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 766/YT-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2005; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng (có bản tiêu chuẩn nghiệp vụ kèm theo) gồm: 1. Y tế

Ban hành: 25/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

12

Quyết định 2367/QĐ-BNV năm 2013 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2367/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

13

Quyết định 2375/QĐ-BNV năm 2014 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2375/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

14

Quyết định 1107/QĐ-BNV năm 2013 Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ) I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp làm việc trong hệ thống chính trị Việt Nam theo quy định của pháp luật. II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG 1. Mục tiêu chung Cập nhật

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

15

Thông tư 23/2009/TT-BYT ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/2009/TT-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC KỸ THUẬT Y

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2009

16

Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Phạm Khôi Nguyên TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) I. TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ VIÊN CHÍNH (MÃ SỐ NGẠCH 14.233) 1. Chức trách Là viên chức chuyên môn kỹ

Ban hành: 06/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2008

17

Thông tư 10/2009/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạchtiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ ban hành

chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Mã số ngạch 13.283. Chương 2. TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Điều 4. Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1. Chức trách Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa là công chức chuyên môn nghiệp

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

18

Nghị quyết 924/2015/UBTVQH13 về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện nâng ngạch Kiểm tra viên của Viện kiểm sát nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Kiểm tra viên chính của Viện kiểm sát quân sự: 1. Đã là Kiểm tra viên ít nhất 05 năm. 2. Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ đối với Kiểm tra viên và đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch Kiểm tra viên chính. 3. Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm tra viên chính. Điều 5. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm tra viên cao cấp Người có

Ban hành: 13/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

19

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hội đồng là người giúp việc về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan sử dụng công chức. - Các Ủy viên khác là đại diện một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan. b) Nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra, sát hạch - Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. - Sát hạch

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

20

Quyết định 3161/QĐ-BGTVT cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2008 đảm bảo đúng số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi quy định tại Thông tư số 07/2008/TT-BNV ngày 04/9/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Phạm Tăng Lộc

Ban hành: 17/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status