Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên 01,003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 115924 văn bản

1

Thông tư 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức hộ sinh do Bộ Y tế ban hành

chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nội vụ Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh; Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại công văn số 575/BNV-CCVC ngày 01 tháng 3 năm 2011, Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh như sau:

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2011

2

Thông tư 02/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

- Mã số ngạch 25.313 - Mã số ngạch 25.314 Chương 3. TIÊU CHUẨN CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC KIỂM NGƯ VIÊN, THUYỀN VIÊN TÀU KIỂM NGƯ Điều 5. Kiểm ngư viên chính 1. Chức trách Là công chức chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan kiểm ngư, giúp lãnh đạo cơ quan kiểm ngư tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra,

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

3

Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ ban hành.

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), gồm: a. Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2007

4

Thông tư 03-TT/LB năm 1979 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra của công nhân, viên chức tại các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp hành chính của Nhà nước do Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ và Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

và mỗi thanh tra viên. Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn là chính, cần chú ý đến cấu tạo của ban thanh tra của công nhân có cấp ủy viên của đảng, ủy viên các đoàn thể quần chúng, người của các bộ phận khác nhau và có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ thanh niên, phụ nữ, người trực tiếp sản xuất, cán bộ khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ ở đơn vị. Khi vận

Ban hành: 07/11/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

5

Thông tư 15/2010/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành

sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức Trợ giúp viên pháp lý. Điều 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý chính 1. Chức trách Trợ giúp viên pháp lý chính là viên chức nhà nước có trình độ cao nhất về chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Trung tâm) và

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

6

Quyết định 28/2005/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nội vụ; Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 766/YT-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2005; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng (có bản tiêu chuẩn nghiệp vụ kèm theo) gồm: 1. Y tế

Ban hành: 25/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

7

Quyết định 01/2007/QĐ-BNV Ban hành tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

CHUẨN NGẠCH THẨM TRA VIÊN, THẨM TRA VIÊN CHÍNH, THẨM TRA VIÊN CAO CẤP THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (ban hành kèm theo quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2007 của bộ trưởng bộ nội vụ) I. TIÊU CHUẨN NGẠCH THẨM TRA VIÊN 1. Chức trách Thẩm tra viên là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thẩm tra thi hành

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2007

8

Thông tư 23/2009/TT-BYT ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/2009/TT-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC KỸ THUẬT Y

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2009

9

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

Nội vụ; Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học; Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học; Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

10

Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Phạm Khôi Nguyên TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) I. TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ VIÊN CHÍNH (MÃ SỐ NGẠCH 14.233) 1. Chức trách Là viên chức chuyên môn kỹ

Ban hành: 06/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2008

11

Quyết định 2367/QĐ-BNV năm 2013 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2367/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

12

Quyết định 2375/QĐ-BNV năm 2014 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2375/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP BỘ

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

13

Thông tư 10/2009/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạchtiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ ban hành

chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Mã số ngạch 13.283. Chương 2. TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Điều 4. Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1. Chức trách Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa là công chức chuyên môn nghiệp

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

14

Hướng dẫn 1452/LĐTBXH-HD xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố quản lý do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VÀ THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ QUẢN LÝ Để thống nhất thực hiện Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Chỉ thị số 31/1998/CT-UB-NC ngày 09/9/1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc

Ban hành: 19/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2011

15

Quyết định 41/2005/QĐ-BNV về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC Y TẾ ĐIỀU DƯỠNG (ban hành kèm theo Quyết định số 41/2005/ QĐ-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) ĐIỀU DƯỠNG SƠ CẤP 1. Chức trách: Là viên chức chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế, trực tiếp hoặc phụ giúp chăm sóc phục

Ban hành: 22/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Thông tư 09/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ do Bộ Nội vụ ban hành

chính. Chương 2. TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Điều 3. Kế toán viên cao cấp (mã số 06.029) 1. Chức trách: Kế toán viên cao cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong bộ máy hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán, giúp lãnh đạo Bộ (ngành), hoặc

Ban hành: 11/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2010

17

Quyết định 11/2006/QĐ-BNV ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/2006/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 05/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

18

Quyết định 03/2008/QĐ-BNV về chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ TRƯỞNG Trần Văn Tuấn TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH THỐNG KÊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) I. THỐNG KÊ VIÊN CAO CẤP (TƯƠNG ĐƯƠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CAO CẤP) 1. Chức trách Thống kê viên cao

Ban hành: 12/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2008

19

Quyết định 09/2007/QĐ-BNV ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Trần Văn Tuấn TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV ngày 05/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) I. NGẠCH HUẤN LUYỆN VIÊN CAO CẤP 1. Chức trách: Là viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao, chủ trì công

Ban hành: 05/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

20

Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH THANH TRA (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) I. THANH TRA VIÊN CAO CẤP 1. Chức trách: Thanh tra viên cao cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Thanh tra nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, thực hiện

Ban hành: 17/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ