Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55/TT - BCA QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 101-120 trong 255 văn bản

101

Quyết định 19/QĐ-HQBN năm 2012 về Quy Chế công tác văn thư lưu trữ của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

102

Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an do Chính phủ ban hành

trình độ học vấn - Sửa lại thông tin mục 17: Trình độ ngoại ngữ: Tiếng: …… Chứng chỉ: …. - Sửa đổi mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. b) Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 10 ngày làm việc kể từ ngày

Ban hành: 17/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

103

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

bày văn bản Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của cơ quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ, Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Điều 9. Soạn thảo văn bản 1. Cán bộ được giao thụ lý, giải

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2012

104

Quyết định 26/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

dấu các độ “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật”, “Tài liệu thu hồi”, “Chỉ người có tên mới được bóc bì” được quy định tại Mục 2 - Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an. 3. Bộ phận văn thư xử lý tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước có trách nhiệm quản lý và đóng dấu các loại con dấu trên theo sự chỉ đạo của thủ

Ban hành: 12/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

105

Quyết định 1291/QĐ-BGTVT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1291/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

106

Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Dự án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

của phường, xã, thị trấn. - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhân cách

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

107

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ và Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

108

Quyết định 1165/2013/QĐ-UBND Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Yên

có thẩm quyền ký duyệt. Việc xác định và đóng dấu độ mật vào tài liệu phải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 4. Cách đóng dấu tài liệu mật thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, đối với văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

109

Quyết định 171/2004/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21/TTg và Chỉ thị số 12/TTg của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

qui định của pháp luật còn có trách nhiệm quan hệ phối hợp thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố theo tinh thần Thông tư số 144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002, cụ thể như sau : 1. Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố, có nhiệm vụ : 1.1- Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo CT21/TTg

Ban hành: 14/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

110

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan Thành phố Trà Vinh

của pháp luật hiện hành và đăng ký riêng. - Việc ghi số văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. b). Ghi ngày, tháng của văn bản - Việc ghi ngày, tháng, năm của văn bản

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2013

111

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND về Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

HÀNH VĂN BẢN Điều 4. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của cơ quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bảnThông tư số 01/2011/TT

Ban hành: 28/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

112

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

đi có thể được chuyển bằng máy fax, qua mạng để thông tin nhanh, sau đó gửi bản chính (không áp dụng đối với văn bản có độ mật). - Chuyển phát văn bản mật thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 16 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ và quy định tại Khoản 3 Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2014

113

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc quận 5

2002 của Bộ Công an và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Căn cứ Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

114

Quyết định 1784/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

bày văn bản Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Điều 13. Soạn thảo văn bản 1. Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

115

Quyết định 4741/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để giao cho người sử dụng đất (đối với trường hợp cấp mới thì thủ tục thực hiện theo đúng quy trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định), cụ thể: -

Ban hành: 28/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

116

Kế hoạch 70/KH-BCĐ năm 2013 mở đợt cao điểm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 36/2009/NĐ-CP trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014 do tỉnh Thái Bình ban hành

Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; Ban Chỉ đạo của tỉnh xây dựng Kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện các văn bản này trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014 như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Huy động

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

117

Quyết định 985/QĐ-UBND-HC năm 2013 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

bản - Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 55/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; - Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

118

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

con dấu khác có liên quan thực hiện theo quy định tại Mục 2, Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an. 3. Bộ phận văn thư, lưu trữ và người được giao xử lý tài liệu có trách nhiệm đóng dấu các độ mật vào tài liệu BMNN theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan, tổ chức; người soạn thảo tài liệu BMNN không được ghi độ mật vào

Ban hành: 04/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

119

Quyết định 612/QĐ-BHXH năm 2013 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

toàn do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu, vật mang bí mật nhà nước quy định. Trường hợp đặc biệt khi có yêu cầu phải được soạn thảo trên hệ thống trang thiết bị đã qua kiểm tra và đủ điều kiện về đảm bảo an toàn, bảo mật. Không sử dụng máy tính và các thiết bị khác (có chức năng soạn thảo văn bản) có kết nối mạng internet hoặc

Ban hành: 05/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

120

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư, lưu trữ nhà nước tỉnh Gia Lai

Kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 2. Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ