Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55/TT - BCA QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 295 văn bản

201

Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở pháp tại Tờ trình số 294/TTr STP ngày 27/02/2014, QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2014

202

Quyết định 0161/2005/QĐ-BTM về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

các lĩnh vực Thương mại. Chương 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THƯƠNG MẠI Điều 5. Bảo vệ bí mật trong công tác soạn thảo, sao chụp, in các tài liệu bí mật nhà nước 1. Việc soạn thảo, đánh máy, in, sao chụp các văn bản, hồ sơ, tài liệu ... có nội dung bí mật nhà nước phải được tiến hành đúng trình tự ở nơi

Ban hành: 01/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

203

Quyết định 31/2006/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo); 2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực

Ban hành: 31/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

204

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa

số 33/2002 NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Công

Ban hành: 13/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

205

Quyết định 1082/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 06/CATH(PA83) ngày 04 tháng 3 năm 2014, QUYẾT ÐỊNH: Điều 1.

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2014

206

Quyết định 161/2005/QĐ-BTM về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chương 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH THƯƠNG MẠI Điều 5. Bảo vệ bí mật trong công tác soạn thảo, sao chụp, in các tài liệu bí mật nhà nước: 1 Việc soạn thảo, đánh máy, in, sao chụp các văn bản, hồ sơ, tài liệu... có nội dung bí mật nhà nước phải được tiến hành đúng trình tự ở nơi đảm bảo bí mật, an toàn do Thủ trưởng

Ban hành: 01/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

207

Quyết định 121/2011/QĐ-UBND về Quy định độ mật của tài liệu, vật mang bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Căn cứ Quyết định số 181/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2011

208

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ Bí mật Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

định của Thông tư 12/2002/TT-BCA ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an. Điều 11. In, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước 1. Việc soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước thuộc danh mục các độ mật phải tuân theo quy định sau: a) Người được giao nhiệm vụ soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu phải tuân thủ các

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2011

209

Quyết định 1182/QĐ-BNV năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31/12/2013

160. Thông tư 01/2011/TT-BNV; 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 05/03/2011 161. Thông tư 09/2011/TT-BNV; 03/06/2011 Thông tư quy định về thời hạn bảo

Ban hành: 19/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2014

210

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông do Chính phủ ban hành

của Nghị quyết này. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ pháp và Văn phòng Chính phủ về các luật, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2010

211

Quyết định 19/2005/QĐ-BXD về Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

bản và phạm vi lưu hành trình thủ trưởng đơn vị quyết định. 2. Đối với vật, mẫu vật mang bí mật nhà nước phải có văn bản ghi rõ kèm theo và đóng dấu độ “Mật” vào văn bản này. 3. Các dấu độ mật, thu hồi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước theo mẫu thống nhất quy định tại Thông tư số 06/TT-BNV ngày 28/8/1992 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Ban hành: 29/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

212

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ để cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp soạn thảo văn bản và nhân viên văn thư, lưu trữ nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ để thực hiện đúng quy định của Nhà nước; đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

213

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại do thành phố Cần Thơ ban hành

những trường hợp thuộc Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 6 của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) và Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an. Điều 23. Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

214

Quyết định 756/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác pháp tỉnh Đồng Nai năm 2014

tục hành chính, lồng ghép việc kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. - Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính bảo đảm thống nhất áp

Ban hành: 21/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

215

Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2010 sửa đổi thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kèm theo Quyết định 2820/QĐ-UBND và Quyết định 503/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ; + Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ; + Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy định

Ban hành: 07/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2010

216

Báo cáo 23/BC-BTP về tổng kết công tác pháp năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 do Bộ pháp ban hành

quan; xây dựng phần mềm tạm thời để lưu giữ và tra cứu thông tin của văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án, góp phần thực hiện có hiệu quả quy định của Thông tư số 07/2007/TT-BTP. Tiếp tục thực hiện Dự án đầu xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho Hệ thống đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. 3.2. Những hạn chế, yếu kém và

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2010

217

Quyết định 76/2007/QĐ-BTC ban hành Tiêu chuẩn ngành:Thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

cháy nổ theo đúng Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ và Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an. 10.2 An toàn lao động - Thủ kho bảo quản được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định; - Lần hút khí ngay sau khi xử lý diệt trùng phải cảnh báo và không để người đến gần

Ban hành: 30/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2007

218

Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước do ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

cấm”, “Địa điểm cấm”. Mẫu biển “Khu vực cấm”, “Địa điểm cấm” được quy định tại Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước 2. Tùy từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, việc tổ

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

219

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/09/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Quyết định 181/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ Tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của

Ban hành: 04/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

220

Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

f) Đối với vật mang bí mật nhà nước phải có văn bản ghi rõ tên của vật lưu kèm theo và đóng dấu độ mật vào văn bản này. Điều 5. Quy định về mẫu con dấu để quản lý tài liệu mật Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c, mục 2 Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ