Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55/TT - BCA QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 201-220 trong 251 văn bản

201

Quyết định 3306/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; b) Nghiên cứu, đề xuất Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn thông tư, quyết định của ngành Xây dựng có liên quan đến hoạt động cấp nước đô thị và khu kinh tế trên địa

Ban hành: 07/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

202

Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở pháp tỉnh Phú Yên

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. - Tờ khai lý lịch, mẫu TP/QT-2010-TKLL ban hành theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch. + Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

203

Báo cáo 197/BC-BTP kết quả công tác pháp 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác đến hết năm 2013 do Bộ pháp ban hành

nghị về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định VBQPPL của Bộ pháp nhằm đề xuất các giải pháp ngắn hạn và dài hạn hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, nhân lực triển khai công tác thẩm định. Quy trình soạn thảoban hành VBQPPL ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện cơ bản đúng quy định của

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

204

Quyết định 3425/QĐ-BTP năm 2009 về việc phê duyệt đề án “kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của cục trợ giúp pháp lý (giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)” do Bộ trưởng Bộ pháp ban hành

quyền ban hành gần 50 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 01 Luật, 02 Nghị định, 03 Quyết định, 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; 08 Thông tư liên tịch và gần 30 Quyết định, Chỉ thị, Thông của Bộ trưởng. Cục còn tham gia xây dựng nhiều dự án luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định do các đơn vị trong Bộ chủ trì soạn thảo và các văn bản khác do

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

205

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

thức văn bản 1. Thể thức văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 2. Thể thức văn bản hành chính thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

206

Quyết định 59/2013/QĐ-UBND về công tác Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

duyệt xem xét, quyết định. 4. Đánh máy, nhân bản thực hiện như sau: a) Văn bản do đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo phải được đánh máy đúng nguyên văn bản thảo, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV). Trường hợp phát hiện có sự sai sót hoặc không rõ ràng trong bản thảo thì đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

207

Báo cáo 2184/BC-BNV năm 2013 tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành

số điểm Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2013

208

Chỉ thị 02/2011/CT-UBND tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

bản đến. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo quy định tại Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

209

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

hại thực hiện theo nội dung tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Quy định về Quản lý chất thải nguy hại”. 6. Quan trắc, giám sát môi trường thực hiện theo đúng nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

210

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Bình Chánh

về công tác văn thư, lưu trữ, để cán bộ, công chức, viên chức, trực tiếp soạn thảo văn bản, trực tiếp làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và nhằm thực hiện đúng quy định; đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông tư số 12/2002/TT- BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2012

211

Chỉ thị 006/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

công chức, viên chức trực tiếp soạn thảo văn bản và nhân viên văn thư, lưu trữ nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ để thực hiện đúng quy định của Nhà nước; đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

212

Quyết định 28/2006/QĐ-BCN Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

quy định. 2. Nội dung huấn luyện đối với người tham gia vận chuyển, giao nhận LPG phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và

Ban hành: 16/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

213

Quyết định 1229/QĐ-SYT năm 2008 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

độ “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật”, “Tài liệu thu hồi”, “Chỉ người có tên mới được bóc bì” được quy định tại Mục 2 – Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an. 3. Bộ phận văn thư xử lý tài liệu mật có trách nhiệm quản lý và đóng dấu các loại con dấu trên theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan. Việc xác định và đóng dấu độ

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2010

214

Báo cáo 15/BC-BTP năm 2014 tổng kết công tác pháp năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2014 do Bộ pháp ban hành

giá tác động của chính sách khi đề xuất đưa vào chương trình và trong quá trình soạn thảo chưa thực chất, có biểu hiện hình thức, đối phó, ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi, hợp lý của văn bản; một số quy định về thủ tục hành chính chưa được kiểm soát chặt chẽ. b) Nguyên nhân - Số lượng luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết,

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

215

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2013 đảm bảo an ninh, trật tự năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG Năm 2013, công tác bảo vệ an ninh, trật tự được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các ngành, đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại. Tình hình an ninh, trật tự được giữ

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

216

Chỉ thị 19/2010/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

văn thư, lưu trữ để thực hiện đúng quy định của Nhà nước; đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. b) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

217

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

pháp luật về thu ngân sách nhà nước. Hàng quý có báo cáo cụ thể tình hình nợ đọng, xử lý nợ đọng, thông qua Hội đồng tư vấn thuế quận và các phường để đề xuất biện pháp, giải pháp xử lý có hiệu quả. 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì: a) Thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy định; chủ động thực hiện đồng bộ các

Ban hành: 26/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2009

218

Quyết định 895/QĐ-KTNN năm 2009 ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước theo Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2009 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

06/1999/QĐ-KTNN, các Quy trình kiểm toán còn thiếu và chưa hoàn thiện, từ đó kiến nghị bãi bỏ các quy định không phù hợp; bổ sung những quy định mới. c) Hình thức văn bản: Hệ thống Chuẩn mực và Quy trình kiểm toán nhà nước. d) Thời gian báo cáo và trình: - Chuẩn mực kiểm toán nhà nước: Tháng 6 năm 2010. - Quy trình kiểm toán nhà nước:

Ban hành: 06/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

219

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

phát triển bền vững giao thông vận tải về môi trường. Điều 10. Sở Kế hoạch và Đầu 1. Đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển theo quy định tại Thông tư 06/2007/TT-BKH ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

220

Báo cáo 06/BC-HĐGDQPANTW kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm 2014 do Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương ban hành

1911/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo Luật GDQPAN hoàn chỉnh việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật GDQPAN gồm: 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 thông tư liên tịch, 04 thông tư

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ