Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN 4449-1987 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 448 văn bản

1

Quyết định 1987/QĐ-BVHTTDL năm 2010 ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Lưu: VT, BPTMCCHC, H.200. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nguyễn Danh Thái KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Ban hành theo Quyết định số 1987/QĐ-BVHTTDL ngày 08

Ban hành: 08/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

2

Quyết định 1987/QĐ-TTg năm 2011 thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BẢO TÀNG VĂN HỌC VIỆT NAM THỦ

Ban hành: 08/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2011

3

Quyết định 1987/QĐ-BTTTT năm 2010 về chương trình khung, mẫu giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1987/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG,

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

4

Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2012 ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đầu mối về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/QĐ-UBND An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

5

Quyết định 1987/QĐ-TTg năm 2013 thực hiện Kết luận 63-KL/TW về “một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ

Ban hành: 31/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

6

Thông báo 1987/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2009 do Kho bạc Nhà nước ban hành

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1987/TB-KBNN Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 11 NĂM 2009

Ban hành: 30/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2009

7

Quyết định 1987/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1987/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

8

Quyết định 1987/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1987/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY

Ban hành: 01/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2010

9

Quyết định 1987/QĐ-BTM năm 2006 đính chính Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức quản lý thị trường và chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1987/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC NGÀY 02/10/2006 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ ĐỐI

Ban hành: 17/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

10

Quyết định 185/QĐ-UB năm 1987 về việc tổ chức thực hiện tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phủ; Căn cứ vào tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng” ban hành kèm theo quyết định số 158/QĐ ngày 11/3/1986 của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước; Căn cứ quyết định số 149/LĐ-TBXH ngày 2/6/1987 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về nhiệm vụ của các Ban Thanh tra kỹ thuật an toàn

Ban hành: 19/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

11

Quyết định 1987/2004/QĐ-UBND về Quy chế xếp hạng và quản lý di tích lịch sử văn hóa – Danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/2004/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 19 tháng 05 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XẾP

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2011

12

Quyết định 1987/QĐ-BNN-TT năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/QĐ-BNN-TT Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT

Ban hành: 21/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

13

Luật Đất đai 1987

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1987 LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI SỐ 3-LCT/HĐNN8 NGÀY 29/12/1987 LỜI NÓI ĐẦU

Ban hành: 29/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

14

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1987

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4-HĐNN8 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1987 LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Để mở rộng kinh tế với nước ngoài,

Ban hành: 29/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

15

Công ước 163 năm 1987 về phúc lợi của thuyền viên

CÔNG ƯỚC SỐ 163 CÔNG ƯỚC VỀ PHÚC LỢI CỦA THUYỀN VIÊN, 1987 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne~vơ ngày 24/9/1987, trong kỳ họp lần thứ bảy mươi tư và Đã lưu ý những điều khoản trong Khuyến nghị về Những điều kiện ăn ở của thuỷ

Ban hành: 08/10/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

16

Công ước 166 năm 1987 về hồi hương thuyền viên (đã sửa đổi)

CÔNG ƯỚC SỐ 166 CÔNG ƯỚC VỀ VIỆC HỒI HƯƠNG THUYỀN VIÊN (ĐÃ SỬA ĐỔI), 1987 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 24 tháng 9 năm 1987, trong kỳ họp thứ bảy mươi tư, và Đã lưu ý rằng từ khi thông qua Công ước về việc Hồi

Ban hành: 09/10/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

17

Pháp lệnh Tổ chức luật sư năm 1987 do Hội đồng Nhà nước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2A-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1987 PHÁP LỆNH TỔ CHỨC LUẬT SƯ Để tăng cường hoạt động giúp

Ban hành: 18/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

18

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch 1987

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5-HĐNN8 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1987 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG MẬU DỊCH Để tăng cường quản lý

Ban hành: 29/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

19

Quyết định 3132/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố 2 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7723 : 2007 và TCVN 7724 : 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố 02 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây: 1. TCVN 7723 : 2007 (ISO 14403 : 2002) Chất lượng nước – Xác định cyanua tổng số và cyanua tự do bằng phân tích dòng chảy

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

20

Quyết định 3264/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 2 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7078-2 : 2007 và TCVN 7840 : 2007 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN 7078-2 : 2007 (ISO 7503-2 : 1988) An toàn bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bề mặt - Phần 2: Nhiễm xạ triti trên bề mặt 2. TCVN 7840 : 2007 (ISO 2885 : 1976) Vật liệu phóng xạ - Bao bì - Thử nghiệm rò rỉ chất phóng xạ và rò rỉ bức xạ Điều 2. Quyết

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ