Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quy định 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 107632 văn bản

1

Chỉ thị 57-CT/TW năm 2000 về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 57-CT/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Thực hiện Nghị

Ban hành: 10/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

2

Kết luận 57/KL-TW năm 2013 thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 57-KL/TW Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2013 KẾT LUẬN VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2013

3

Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 01/01/2007 đến ngày 15/12/2012 hết hiệu lực thi hành

- Lưu VT, NC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Duy Cường DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2007 ĐẾN NGÀY 15/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 18

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

4

Sắc lệnh số 57 về việc quy định việc tổ chức các Bộ do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH VỀ TỔ CHỨC CÁC BỘ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 57 NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 1946 Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chiểu theo Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành, Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 03/05/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

5

Quy định 115-QĐ/TW năm 2007 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 115-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

6

Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 94/QĐ-TW Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ nghị quyết chỉ thị, quy

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

7

Quyết định 57/2007/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2007/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH “PHÂN

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

8

Quy định 23-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 23-QĐ/TW Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG. - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

9

Quy định 94-QĐ/TW năm 2004 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 94-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004 QUY ĐỊNH "CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ PHƯỜNG, THỊ TRẤN" Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại

Ban hành: 03/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

10

Quyết định 68/QĐ-TW năm 2007 về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 51-QĐ/TW, ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị (khoá VIII) và các quy định trước đây trái với Quy chế này về bồ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Nơi nhận:

Ban hành: 04/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

11

Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 342-QĐ/TW Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐẢNG PHÍ - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ chế độ đảng phí ban

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

12

Quyết định 57/2007/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 57/2007/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 18 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ

Ban hành: 18/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2008

13

Quyết định 58-QĐ/TW năm 2007 về quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 58-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC CÁN BỘ Căn cứ điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

14

Quy định 29-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc quản lý, chuyển sinh hoạt đảng và tổ chức sinh hoạt đảng cho những đảng viên đi ra nước ngoài (có nhiệm vụ được giao hoặc đi làm việc riêng) theo quy định số 17 QĐ/TW ngày 10-12-1996 của Bộ Chính trị. 6. Điều 10 (điểm 2, 3); Điều 21 (điểm 3, 4, 5); Lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng; lập

Ban hành: 02/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

15

Quyết định 49-QĐ/TW năm 1999 về Quy định phân cấp quản lý cán bộ do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 49-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ" Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần

Ban hành: 03/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2012

16

Quyết định 57/2009/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

THEO TỪNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (Kèm theo Quyết định số: 57/2009/QĐ-UBND ngày 12/12/2009 của UBND tỉnh) STT Mục đích sử dụng nước sạch Lượng nước sử dụng/tháng Hệ số Giá tiêu thụ đã có thuế VAT (đ/m3) Mức Ký hiệu

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

17

Quyết định 57/QĐ.UB năm 1997 về Quy định chế độ chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Lào Cai ban hành

Giàng Seo Phử QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KHHGĐ TỈNH LÀO CAI (Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/QĐ-UB ngày 25/3/1997 của UBND tỉnh Lào Cai) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Thực hiện công tác dân số KHHGĐ là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi công dân. UBND các cấp, các ngành, các đoàn

Ban hành: 25/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

18

Quyết định 57/2007/QĐ-UBND quy định mức trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- Số: 57/2007/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ GIÚP CÁC

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

19

Quyết định 57/2007/QĐ-UBND sửa đổi khoản 7, Điều 4, Quyết định 56/2005/-UBND-NV về quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An

QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2005/-UBND NGÀY 05N/5/2005 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân

Ban hành: 03/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2015

20

Quyết định 57/2007/QĐ-UBND quy định cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh Bình Thuận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2007/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 01 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ

Ban hành: 01/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status