Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quy định 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 115924 văn bản

1

Chỉ thị 57-CT/TW năm 2000 về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 57-CT/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Thực hiện Nghị

Ban hành: 10/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

2

Kết luận 57/KL-TW năm 2013 thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 57-KL/TW Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2013 KẾT LUẬN VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2013

3

Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ ngày 01/01/2007 đến ngày 15/12/2012 hết hiệu lực thi hành

- Lưu VT, NC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Duy Cường DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2007 ĐẾN NGÀY 15/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 18

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

4

Sắc lệnh số 57 về việc quy định việc tổ chức các Bộ do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH VỀ TỔ CHỨC CÁC BỘ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 57 NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 1946 Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chiểu theo Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành, Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 03/05/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

5

Quy định 115-QĐ/TW năm 2007 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 115-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

6

Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 94/QĐ-TW Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ nghị quyết chỉ thị, quy

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

7

Quy định 23-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 23-QĐ/TW Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG. - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

8

Quyết định 68/QĐ-TW năm 2007 về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 51-QĐ/TW, ngày 03-5-1999 của Bộ Chính trị (khoá VIII) và các quy định trước đây trái với Quy chế này về bồ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Nơi nhận:

Ban hành: 04/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

9

Quyết định 58-QĐ/TW năm 2007 về quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 58-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC CÁN BỘ Căn cứ điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

10

Quy định 94-QĐ/TW năm 2004 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 94-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2004 QUY ĐỊNH "CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ PHƯỜNG, THỊ TRẤN" Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại

Ban hành: 03/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

11

Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 342-QĐ/TW Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐẢNG PHÍ - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ chế độ đảng phí ban

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

12

Quy định 29-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc quản lý, chuyển sinh hoạt đảng và tổ chức sinh hoạt đảng cho những đảng viên đi ra nước ngoài (có nhiệm vụ được giao hoặc đi làm việc riêng) theo quy định số 17 QĐ/TW ngày 10-12-1996 của Bộ Chính trị. 6. Điều 10 (điểm 2, 3); Điều 21 (điểm 3, 4, 5); Lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng; lập

Ban hành: 02/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

13

Quyết định 49-QĐ/TW năm 1999 về Quy định phân cấp quản lý cán bộ do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 49-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ" Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần

Ban hành: 03/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2012

14

Quyết định 57/2007/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2007/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH “PHÂN

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

15

Quy định 47-QĐ/TW năm 2011 về những điều đảng viên không được làm do Ban Chấp hành Trương ương ban hành

xem xét, quyết định. 2- Đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. 3- Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 07-12-2007 của Bộ Chính trị (thoá X) về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2011

16

Quy định 19-QĐ/TW năm 2002 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

3- Quy định này thay thế Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị khoá VIII về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày ký, áp dụng với tất cả đảng viên, được phổ biến đến chi bộ để thực hiện. Phan Diễn (Đã ký)

Ban hành: 03/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

17

Quy định 55-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 55-QĐ/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1999 QUY ĐỊNH "NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM" Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của

Ban hành: 12/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2012

18

Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện Quy chế. 3- Quy chế này thay thế Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17-4-2009 của Bộ Chính trị khoá X và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ Nguyễn Phú

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

19

Quy định 181-QĐ/TW năm 2013 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 181-QĐ/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2013 QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM Căn cứ Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy

Ban hành: 30/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

20

Quy định 45-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp uỷ cấp trên giao. 13.3.3- Chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài nước Việc quản lý, chuyển sinh hoạt đảng, tổ chức sinh hoạt đảng cho đảng viên đi ra ngoài nước thực hiện theo Quy định số 17-QĐ/TW, ngày 10-12-1996 của Bộ Chính trị (khoá VIII) và những quy định sau đây:

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status