Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 161-180 trong 30122 văn bản

161

Quyết định 84/2010/QĐ-TTg về Quy chế khai thác dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b) THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng QUY CHẾ KHAI THÁC DẦU KHÍ (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) Chương 1.

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

162

Quy định 260-QĐ/TW năm 2009 về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ do Bộ Chính trị ban hành

của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X; - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị (số 15-NQ/TW ngày 30-7-2007); Bộ Chính trị quy định về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ

Ban hành: 02/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

163

Kết luận 51-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

(KHÓA VIII) VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI Sau khi xem xét Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12-01-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số vấn đề tâm linh, ngoại

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

164

Chỉ thị 29-CT/TW năm 1977 về việc chính sách áp dụng ở các hợp tác xã thí điểm ở miền nam do Ban chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ******** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM *********** SỐ 29/CT-TW Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1977 CHỈ THỊ VỀ CHÍNH SÁCH ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở CÁC HỢP TÁC XÃ THÍ ĐIỂM Ở MIỀN NAM Trong khi chờ đợi có sự điều

Ban hành: 26/12/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

165

Kết luận 50-KL/TW năm 2012 về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 50-KL/TW Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012 KẾT LUẬN VỀ ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC” Ban Chấp hành

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

166

Quyết định 286-QĐ/TW năm 2010 ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 286-QĐ/TW Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

167

Chỉ thị 27-CT/TW năm 1998 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ***** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******* Số: 27-CT/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ

Ban hành: 12/01/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

168

Chỉ thị 57-CT/TW năm 2000 về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 57-CT/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Thực hiện Nghị quyết Hội nghị

Ban hành: 10/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

169

Chỉ thị 06/CT/TW năm 1996 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở nước ta đã được các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện theo nội dung Nghị quyết 06/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ, bước đầu đạt được một số kết quả: Giảm nhanh diện tích trồng cây thuốc phiện ở các tỉnh miền núi; đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát và thi hành pháp luật

Ban hành: 30/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2007

170

Quy định 23-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

sinh hoạt đảng và thời gian dự bị của lần kết nạp lại (trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư xem xét, quyết định). Đối với những đảng viên được kết nạp lại theo Quy định số 14-QĐ/TW ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị khoá IX thì tuổi đảng của đảng viên đó không phải trừ thời gian dự bị. 6- Điều 4 (điểm 4) : Kết nạp đảng viên trong một số

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

171

Kết luận 53-KL/TW năm 2012 xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16-01-2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 4.3- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

172

Hướng dẫn số 01/2006/HĐĐX về đặc xá năm 2006 do Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương ban hành, để thi hành Quyết định số 797/2006/-CTN ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2006

-CTN NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2006 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ ĐẶC XÁ NĂM 2006 Thực hiện Quyết định số 797/2006/-CTN ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2006, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2006 như sau: A. ĐỐI TƯỢNG XÉT ĐẶC XÁ, bao

Ban hành: 17/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

173

Kết luận 37-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành những nội dung cơ bản trong Báo cáo tổng kết của Bộ Chính trị trình Trung ương, đồng thời

Ban hành: 02/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2012

174

Công điện 77/CĐ-TW năm 2013 chủ động đối phó với bão do Ban Chỉ đạo Phòng chống Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn điện

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG - ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/CĐ-TW Hồi 19 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2013 CÔNG

Ban hành: 12/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2013

175

Quy định 15-QĐ/TW năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành

Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII), - Căn cứ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, - Căn cứ đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau : I-

Ban hành: 26/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

176

Quyết định 2230/-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

177

Quy định 29-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

cấp; vào số lượng đơn vị trực thuộc và số lượng đảng viên của mỗi đảng bộ. Trước mỗi kỳ đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, căn cứ vào nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ra chỉ thị và Ban Tổ chức Trung ương ra văn bản hướng dẫn cụ thể về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, có quy định về số lượng

Ban hành: 02/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

178

Kết luận 58-KL/TW năm 2013 kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới do Bộ Chính trị ban hành

PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI Tại phiên họp ngày 07-3-2013, sau khi nghe Ban cán sự đảng Bộ Công thương báo cáo, ý kiến các cơ quan liên quan đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2014

179

Chỉ thị 58-CT/TW năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

quyết số 26-NQ/TW, ngày 30-3-1991 của Bộ Chính trị về khoa học và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới đã nêu : "Tập trung sức phát triển một số ngành khoa học công nghệ mũi nhọn như điện tử, tin học,...". Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII) ngày 30-7-1994 xác định : "Ưu tiên ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên

Ban hành: 17/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

180

Quy định 14-QĐ/TW năm 2001 về thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

Điều 3, điểm 11 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (số 06-QĐ/TW ngày 22-8-2001); Bộ Chính trị quy định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Đại hội IX thông qua) với các nội dung sau đây: 1. Điều 3: Về quyền của đảng viên. 1.1. Điều 3 (điểm 1): Quyền được thông tin của đảng viên. Định kỳ hàng tháng,

Ban hành: 16/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ