Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 28014 văn bản

161

Quyết định 2227/-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2016

162

Quyết định 794/-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Thủ tướng Chính phủ ban

cứ Quyết định số 34/2007/-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2012);

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

163

Quyết định 38-QĐ/TW năm 1988 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban Nội chính Trung ương do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 38-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG, I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN NỘI CHÍNH

Ban hành: 06/01/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2012

164

Quyết định 1258/-UBND năm 2016 về phân bổ hàng dự trữ quốc gia do Trung ương cấp để phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh Ninh Bình ban hành

và tìm kiếm cứu nạn; Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 31/TTr-BCH ngày 16/9/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân bổ và cấp trang bị phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn do Trung ương cấp tại Quyết định số 404/-UB ngày 04/8/2016 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho các đơn

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

165

Quyết định 1403-/UBKTTW năm 2013 về Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành

Đảng khóa XI; Căn cứ Quyết định số 31-QĐ/TW ngày 01-10-1997 của Bộ Chính trị quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Quyết định số 91-QĐ/TW ngày 16-02-2004 của Ban Bí thư ban hành bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản trong một số điều của "Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng";

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

166

Quyết định 678/-VSDTTƯ năm 2013 về Quy trình Chỉ định tiêm vắc xin và tư vấn trước tiêm chủng do Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành

QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH TIÊM VẮC XIN VÀ TƯ VẤN TRƯỚC TIÊM CHỦNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG Căn cứ Quyết định số 4344/-BYT ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương; Căn cứ Quy định về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

167

Quyết định 104/-BCĐGNBV năm 2012 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KGVX; - Lưu: VT, BCĐGNBV (3). TRƯỞNG BAN PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Vũ Văn Ninh QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 104/-BCĐGNBV ngày

Ban hành: 24/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

168

Quyết định 1062/-BTP năm 2015 về Kế hoạch Triển khai tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nguyễn Khánh Ngọc KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/-BTP ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Triển khai thực Quyết định số

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

169

Quyết định 84/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/-TTg. 2. Sở Xây dựng - Chủ trì tham mưu, phổ biến hướng dẫn những nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng. - Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

170

Quyết định 830/-MTTW-BTT năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN CHỌN, BIÊN TẬP, CÔNG BỐ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 222/-MTTW-UB, ngày 12/2/2015 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

171

Quyết định 84/2007/QĐ-UBND quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

- Quyết định số 106/2004/-UB, ngày 13/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc ban hành quy định về quy trình, thủ tục thực hiện một số biện pháp khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của địa phương theo Quyết định số 451/-UB, ngày 11/6/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ; - Quyết định số 98/2005/-UBND, ngày 05/8/2005 của Ủy ban

Ban hành: 27/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

172

Quyết định 1293/2012/-UBND quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, nghỉ trưa của ngày làm việc do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

vi phạm thì ngoài việc xử lý vi phạm theo Quyết định này, còn phải bị xử lý vi phạm theo Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị: a. Triển khai, thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức,

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2012

173

Quyết định 25/-PCLBTW năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương do Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ban hành

chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương; Căn cứ Quyết định số 03/2010/-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo

Ban hành: 21/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2011

174

Quyết định 799/-BHXH năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng giám đốc Bảo hiểm Việt Nam ban hành

hành và thay thế Quyết định số 4969/-BHXH ngày 10/11/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bãi bỏ Quyết định số 1480/-BHXH ngày 22/10/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

175

Quyết định 2139/-BCĐ năm 2010 thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 ban hành

việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1665/-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Quyết định số 34/2007/-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy

Ban hành: 11/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

176

Quyết định 1806/-TTg năm 2011 bổ nhiệm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 360/-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và Quyết định số 1499/-TTg ngày 14 tháng 10 năm

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2011

177

Quyết định 696/-KBNN năm 2015 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 1399/-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

178

Quyết định 84/2006/QĐ-UBND về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2007- 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP: TỈNH, HUYỆN, XÃ ỔN ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2007 – 2010. UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

179

Quyết định 512/-BYT năm 2016 phê duyệt định mức chi phí bảo quản hàng phòng, chống dịch, thiên tai thảm họa tại Tổng công ty Cổ phần y tế DANAMECO và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Trung ương 3 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO QUẢN HÀNG PHÒNG CHỐNG DỊCH, THIÊN TAI, THẢM HỌA TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC TRUNG ƯƠNG III DO BỘ Y TẾ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số 512/-BYT ngày 19 tháng 02 năm 2016) STT Năm Đơn vị tính Định mức bảo quản

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

180

Quyết định 1125/-UBND năm 2015 công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2014 của Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status