Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 26166 văn bản

161

Quyết định 407/-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

theo Quyết định số 407/-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) Số TT Tên thủ tục hành chính Ngành lĩnh vực Lý do 1 Đăng ký hoạt động cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

162

Quyết định 1665/-TTg năm 2010 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nguyễn Tấn Dũng KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1665/-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi

Ban hành: 09/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

163

Quyết định 1258/-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt Chương trình khuyến nông Trung ương trọng điểm giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG TRỌNG ĐIỂM LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THÚ Y GIAI ĐOẠN 2013-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1258/-BNN-KHCN ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 1. Tên Chương trình: Khuyến nông chăn nuôi - thú y 2. Mục tiêu Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới, quy trình quản

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

164

Quyết định 14/2008/-UBND về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 14/2008/-UB ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân”; Kế hoạch

Ban hành: 17/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

165

Quyết định 1648/-TTg năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo về giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHO NHÂN DÂN 04 TỈNH MIỀN TRUNG BỊ ẢNH HƯỞNG SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

166

Quyết định 44/-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

QUỐC TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ MAU (Ban hành kèm theo Quyết định số :44/-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

167

Quyết định 437/-BCĐXDNTM năm 2010 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Căn cứ Quyết định số 1013/-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020; Căn cứ Quyết định số 34/2007/-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của

Ban hành: 20/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2010

168

Quyết định 84/2006/QĐ-UBND về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2007- 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP: TỈNH, HUYỆN, XÃ ỔN ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2007 – 2010. UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

169

Quyết định 877/-TTg năm 2008 thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ông, bà có

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2008

170

Quyết định 3318/-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH PHÚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

171

Quyết định 2871/-BNN-KHCN năm 2012 điều chỉnh dự án khuyến nông Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

NÔNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

172

Quyết định 84/2008/QĐ-BNN về Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng QUY CHẾ CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (VIETGAP) CHO RAU, QUẢ VÀ CHÈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chương 1:

Ban hành: 28/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2008

173

Quyết định 2237/-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

25-/TU ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Tỉnh ủy về việc thành lập ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 30/2010/-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

174

Quyết định 46/-BTC năm 2013 về Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH HUYỆN THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) A. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Quy trình này quy định nội dung, trình tự tiến

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

175

Quyết định 637/2003/QĐ-BCA(A11) về việc Danh mục mật nhà nước độ mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 637/2003/QĐ-BCA(A11) Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN SỐ 637/2003/QĐ-BCA(A11) NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ DANH MỤC MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

176

Quyết định 360/-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 360/-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

177

Quyết định 2419/-TTg năm 2013 thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm theo dự toán hàng năm của cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện và Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1404/-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

178

Quyết định 54/-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

định này thay thế Quyết định số 52/-PCLBTW ngày 07/4/2009 và có hiệu lực từ ngày ký. Ông Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo PCLBTW, Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Thủ tướng

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

179

Quyết định 33/-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ MAU (Ban hành kèm theo Quyết định số: 33 /-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm STT

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

180

Quyết định 2096/-BTP ban hành về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 409/-TTg ngày 9/4/2012 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1133/-TTg ngày 15/7/2013 phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status