Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 25859 văn bản

161

Quyết định 877/-TTg năm 2008 thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ông, bà có

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2008

162

Quyết định 2871/-BNN-KHCN năm 2012 điều chỉnh dự án khuyến nông Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

NÔNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

163

Quyết định 84/2006/QĐ-UBND về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2007- 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP: TỈNH, HUYỆN, XÃ ỔN ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2007 – 2010. UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

164

Quyết định 46/-BTC năm 2013 về Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH HUYỆN THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) A. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Quy trình này quy định nội dung, trình tự tiến

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

165

Quyết định 2237/-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

25-/TU ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Tỉnh ủy về việc thành lập ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 30/2010/-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

166

Quyết định 84/2008/QĐ-BNN về Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng QUY CHẾ CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (VIETGAP) CHO RAU, QUẢ VÀ CHÈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chương 1:

Ban hành: 28/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2008

167

Quyết định 637/2003/QĐ-BCA(A11) về việc Danh mục mật nhà nước độ mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 637/2003/QĐ-BCA(A11) Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN SỐ 637/2003/QĐ-BCA(A11) NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ DANH MỤC MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

168

Quyết định 2419/-TTg năm 2013 thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do ngân sách địa phương bảo đảm theo dự toán hàng năm của cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện và Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1404/-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

169

Quyết định 360/-TTg năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 360/-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

170

Quyết định 33/-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ MAU (Ban hành kèm theo Quyết định số: 33 /-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm STT

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

171

Quyết định 2096/-BTP ban hành về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 409/-TTg ngày 9/4/2012 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1133/-TTg ngày 15/7/2013 phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại Quyết định số 409/-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

172

Quyết định 1403/-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN BẠC LIÊU (Kèm theo Quyết định số: 1403/-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) Thực hiện Quyết định số 458/-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

173

Quyết định 54/-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

định này thay thế Quyết định số 52/-PCLBTW ngày 07/4/2009 và có hiệu lực từ ngày ký. Ông Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo PCLBTW, Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Thủ tướng

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

174

Quyết định 345/2016/-CA về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG; TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội khóa XIII; Căn cứ vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

175

Quyết định 441/-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

176

Quyết định 01/2006/QĐ-HĐGDQPTW ban hành kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương giai đoạn 2006 - 2010 do Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương ban hành

TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG Căn cứ Quyết định số 119/2001/-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng trung ương; Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐGDQPTW ngày 06 tháng 02 năm 2002 của Chủ tịch

Ban hành: 05/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

177

Quyết định 89/-PCLBTW năm 2011 về thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương từ năm 2011 do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương ban hành

Điều 2. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban và các Ủy viên do Trưởng Ban phân công. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 53/-PCLBTW ngày 07/4/2010 và có hiệu lực từ ngày ký. Ông Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW, các thành viên có tên trong Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

Ban hành: 19/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2011

178

Quyết định 2651/-UBND năm 2014 công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của sở, ban, ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn) (Kèm theo Quyết định số 2651/-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) I. GIỚI THIỆU BỘ VỀ BỘ CHỈ SỐ: Để đánh giá một cách khách quan về chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính tại các Sở, ngành,

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

179

Quyết định 352/-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 244/-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống

Ban hành: 23/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

180

Quyết định 1309/-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn do tỉnh Khánh Hòa ban hành

MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status