Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32019 văn bản

1

Quyết định 84/QĐ-TW năm 2003 quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Ban chấp hành Trung ương ban hành

định số 84-QĐ/TW ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng. 1. Quy định này áp dụng đối với các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở ở xã, phường, thị trấn; chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và các cấp trên cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tổ chức đảng cấp trên cơ

Ban hành: 01/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

2

Quy chế làm việc 10-QĐ/TW năm 2006 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 10-QĐ/TW Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2006 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHOÁ X - Căn cứ Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu

Ban hành: 11/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

3

Quyết định 221-QĐ/TW năm 2013 quy định trách nhiệm của các ban đảng Trung ương tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bộ Chính trị ban hành

QUYỀN CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; - Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW, ngay 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

4

Quyết định 321-QĐ/TW năm 2010 về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 321-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ -

Ban hành: 06/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

5

Quyết định 38-QĐ/TW năm 1988 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban Nội chính Trung ương do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 38-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG, I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN NỘI CHÍNH

Ban hành: 06/01/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2012

6

Quy định 215-QĐ/TW năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương do Ban Bí thư ban hành

BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 215-QĐ/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐẢNG ỦY ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn

Ban hành: 26/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

7

Quyết định 289-QĐ/TW năm 2010 về quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Ban chấp hành trung ương ban hành

Trương Tấn Sang QUY CHẾ CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (kèm theo quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng áp dụng Quy chế này áp dụng cho những đối tượng sau đây thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (gọi tắt là cán bộ đoàn):

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

8

Quyết định 264-QĐ/TW năm 2009 ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng do Ban Bí thư ban hành

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG VỚI BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 264-QĐ/TW ngày 12-10-2009 của Ban Bí thư) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng và phạm vi phối hợp Quy

Ban hành: 12/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

9

Quyết định 219-QĐ/TW năm 2009 ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương với các ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn ở cơ quan Trung ương do Ban Bí thư ban hành

ĐẢNG ĐOÀN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (số 10-NQ/TW, ngày 09-02-2007) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm (số 15-NQ/TW, ngày 30-7-2007) của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

10

Quyết định 243-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; - Căn cứ Quyết định số 162-QĐ/TW và Quy định số 163-QĐ/TW, ngày

Ban hành: 04/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

11

Quy định 215-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do Ban Bí thư ban hành

thành lập và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo Quyết định số 98-QĐ/TW, ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị. Điều 2. Chức năng Lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức,

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

12

Quy định 314-QĐ/TW năm 2010 về công tác giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể với tập thể lãnh đạo và Đảng uỷ cơ quan, đảng đoàn ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ban Trung ương Đảng và các tỉnh uỷ, thành uỷ do Ban Bí thư ban hành

QUAN, CÁC ĐẢNG ĐOÀN BAN CÁN SỰ ĐẢNG, ĐẢNG UỶ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, CÁC BAN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CÁC TỈNH UỶ, THÀNH UỶ - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; - Căn cứ Quy chế làm việc số 09-QC/TW, ngày 04-8-2006 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X; Ban Bí thư quy định về quan hệ công tác giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ

Ban hành: 01/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2010

13

Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện Quy chế. 3- Quy chế này thay thế Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17-4-2009 của Bộ Chính trị khoá X và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ Nguyễn Phú

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

14

Quy định 55-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 55-QĐ/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ,

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

15

Quyết định 20-QĐ/TW năm 1987 về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 20-QĐ/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÔNG LƯU TRỮ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Căn cứ yêu cầu quản lý tập trung thống nhất và sử

Ban hành: 23/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

16

Quyết định 181-QĐ/TW năm 2013 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Căn cứ Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như sau: Chương

Ban hành: 30/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

17

Quyết định 263/QĐ-TW năm 2014 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 263/QĐ-TW Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG VI PHẠM - Căn cứ Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

18

Quy định (bổ sung) 216-QĐ/TW năm 2009 về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và tổ chức đảng trực thuộc ở Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 216-QĐ/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009 QUY ĐỊNH (BỔ SUNG) VỀ QUAN HỆ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ VỚI ĐỒNG CHÍ UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

19

Quy định 45-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 45-QĐ/TW Hà Nội ngày 1 tháng 11 năm 2011 QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

20

Quyết định 282-QĐ/TW năm 2010 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản do Ban Bí thư Trung ương ban hành

THƯỞNG, KỶ LUẬT CÁN BỘ LÃNH ĐẠO NHÀ XUẤT BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 282-QĐ/TW ngày 26-01-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Quy chế này cụ thể hoá các quy định của Đảng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản. Điều 1. Yêu cầu, nguyên tắc 1- Tăng

Ban hành: 26/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ