Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36520 văn bản

1

Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

NON TƯ THỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2008/QĐ/BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục, bao gồm: Thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2008

2

Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8

Ban hành: 15/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

3

Quyết định 25/2008/QĐ-BGDĐT về mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 25/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MẪU BẢN SAO

Ban hành: 05/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2008

4

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

-Công báo; -Lưu VT, Cục NG-CBQLGD, Vụ PC. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Nhân QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều

Ban hành: 16/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2008

5

Quyết định 41/2000/QĐ-BGDĐT về Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.

nhiệm thi hành Quyết định này. -/- KT.BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Lê Vũ Hùng QUY CHẾ THIẾT BỊ GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG PHỔ THÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo

Ban hành: 07/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

6

Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

áp dụng cho giải tổ chức vào năm 2000 21. Quyết định số 30/2000/- BGD&ĐT ngày 25/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên sư phạm Hết hiệu lực do văn bản

Ban hành: 08/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2007

7

Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 81 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo. 2. Các tiêu chuẩn quy định

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

8

Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ Sở Giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

TRỰC Bành Tiến Long QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Văn

Ban hành: 14/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2008

9

Quyết định 41/2006/QĐ-BGDĐT về tổ chức hoạt động thanh tra các kỳ thi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 16/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

10

Quyết định 83/2008/QĐ-BGDĐT về quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

học có đủ các khối lớp học có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục của lớp cuối cấp. 3. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 của Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế Tổ chức hoạt động của Trung

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2009

11

Quyết định 78/2008/QĐ-BGDĐT về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bành Tiến Long QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Văn bản này

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2009

12

Quyết định 73/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

sự cơ sở Đối tượng đào tạo: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Mã ngành: (Ban hành kèm theo Quyết định số 73 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH 1. Chương trình khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở (sau đây

Ban hành: 25/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2009

13

Quyết định 54/2008/QĐ-BGDĐT về Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

b) Đội ngũ giảng viên cơ hữu của bộ môn không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu khoa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; c) Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của bộ môn ở dưới mức trung bình chung của các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước; d) Môn học mới. Điều 5.

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2008

14

Quyết định 34/2008/QĐ-BGDĐT về mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 34/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2008

15

Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 58/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRONG CÁC CƠ

Ban hành: 17/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

16

Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT về phòng học bộ môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN (Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1.

Ban hành: 16/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2008

17

Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

VT, Vụ PC, Vụ GDĐH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Bành Tiến Long QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2008

18

Quyết định 75/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HMÔNG CẤP TIỂU HỌC (ban hành kèm theo Quyết định số 75/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2009

19

Quyết định 74/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM CẤP TIỂU HỌC (ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2009

20

Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Trường Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Vũ Luận ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status