Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2105 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14025:2003 (ISO/TR 14025:2000) về nhãn môi trường công bố môi trường - Công bố về môi trường kiểu III do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

cùng diễn giải như thế nào. Sự đánh giá này phải gồm cả việc xem xét cho phù hợp với các nguyên tắc được quy định trong TCVN ISO 14040 trong các bước của chương trình. Chú thích: Xem A.1.2, a.1.3 và A.2 Hình 1 - Ba phương pháp khác nhau cho các Công bố môi trường kiểu III chương trình công bố môi trường 5.3. Hạng/ Loại

Ban hành: 04/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14062:2013 (ISO/TR 14062:2002) về quản lý môi trường - Tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế phát triển sản phẩm

trong một tổ chức sẽ được tăng cường bởi sự tham gia của các ngành học liên quan các chức năng tổ chức như: thiết kế, kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, môi trường, chất lượng, thương mại, cung ứng dịch vụ, v.v. Những năng lực này thường liên quan đến nhiều người, tùy theo qui mô của tổ chức. Mục tiêu là để đảm bảo rằng tất cả các bộ phận

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10323:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ bền cắt trong phòng thí nghiệm

b�nh. 6.3.3. Vẽ mặt cắt dự kiến l�n mặt b�n v� mặt đ�y của từng vi�n mẫu thử v� chia ra th�nh hai nh�m để th� nghiệm cắt ở hai g�c kh�c nhau. Y�u cầu c�c vi�n đ� trong mỗi nh�m phải đại diện cho cả mẫu đ� đồng đều về mức độ phong h�a, th�nh phần kiến tr�c, cấu tạo... 6.3.4. Nếu th� nghiệm ở trạng th�i kh� gi� phải đảm bảo mẫu thử sau

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10852:2015 về Biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc - Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thử

quả đo được phải đạt được y�u cầu đối với c�c gi� trị độ s�ng với từng m�u quy định tại mục 6.4. 7.9. Thử nghiệm t�nh năng quan s�t Thử nghiệm t�nh năng quan s�t của BBGTĐT như sau: 1. Cấp nguồn cho BBGTĐT. 2. Kết nối BBGTĐT với m�y t�nh. 3. Điều khiển cho hiển thị th�ng tin tr�n BBGTĐT: a. Đối với biển chỉ dẫn th�ng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10704:2015 về Yêu cầu chất lượng dịch vụ vận hành luồng hàng hải

v� ph�ng ngừa � nhiễm m�i trường mới nhất (vi phạm h�nh ch�nh trong lĩnh vực h�ng hải, quy tắc ph�ng ngừa va chạm t�u thuyền tr�n biển, Quy chuẩn quốc gia về b�o hiệu h�ng hải, quy định c�ng bố th�ng b�o h�ng hải); - Hiểu biết c�c loại thuốc th�ng thường, thuốc cấp cứu, một số dụng cụ v� sử dụng c�c dụng cụ ph�ng bệnh đơn giản. b.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10851:2015 về Trung tâm quản lý điều hành giao thông đường cao tốc

Qu� tr�nh thiết kế, x�y dựng v� đưa v�o quản l�, vận h�nh c�c Trung t�m QLĐHGT cần ch� � tu�n thủ c�c quy tắc thực h�nh quản l� an to�n th�ng tin theo TCVN ISO/IEC 27002:2011. 6.7.2. Dữ liệu lưu trữ tại Trung t�m QLĐHGT cần được sao lưu định k� sang c�c bộ nhớ dự ph�ng để ph�ng sự cố mất dữ liệu. 7. Y�u cầu về th�ng tin, dữ liệu được

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10321:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm, độ hút nước trong phòng thí nghiệm

. 5.1.3. Chuẩn bị mẫu 5.1.3.1. Lấy mẫu đ� nguy�n trạng đ� được đưa về ph�ng th� nghiệm, b�c bỏ lớp bọc mẫu, ghi c�c số liệu ở thẻ mẫu vm� tả kh�i qu�t đặc điểm của đ� (loại đ�, m�u sắc, kiến tr�c, cấu tạo, trạng th�i) v�o sổ th� nghiệm. 5.1.3.2. D�ng b�a, đục sắt v� thao t�c cẩn thận để chẻ mẫu đ� ra th�nh c�c vi�n nhỏ, mỗi vi�n c� khối

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10322:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

thước thỏa m�n quy định như đ� n�u trong khoản a ở phần tr�n. 5.1.3.3. T�y theo y�u cầu, trước khi tiến h�nh th� nghiệm, mẫu thử cần được xử l� đưa về trạng th�i ph� hợp: + Để x�c định khối lượng thể t�ch của đ� ở trạng th�i kh� gi�, c�c mẫu thử cần được l�m kh� trong kh�ng kh� ở nhiệt độ ph�ng th� nghiệm trong khoảng thời gian �t

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10760:2015 về Kính phẳng tôi hóa - Phân loại phương pháp thử

Classification and test method 1. Phạm vi �p dụng Ti�u chuẩn n�y quy định y�u cầu về ph�n loại v� phương ph�p thử đối với sản phẩm k�nh phẳng đ� được t�i h�a sử dụng trong x�y dựng, giao th�ng v� trong những ứng dụng đặc biệt kh�c như m�y sao ch�p qu�t, c�c đĩa m�y t�nh vm�n h�nh phẳng, m�n h�nh cảm ứng. Ti�u chuẩn n�y kh�ng �p dụng cho c�c sản

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10654:2015 về Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Phương pháp thử

theo tỷ lệ do nh� sản xuất chỉ định. Nếu độ pha lo�ng kh�ng được quy định th� phải kiểm tra sơ bộ để x�c định độ pha lo�ng y�u cầu. Ban đầu c� thể thử nghiệm pha lo�ng với tỷ lệ 40 phần nước với 1 phần chất tạo bọt theo thể t�ch. 5.2. Nạp dung dịch tạo bọt đ� được chuẩn bị v�o m�y tạo bọt với lượng theo khuyến c�o của nh� sản xuất thiết

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10849:2015 về Hệ thống thu phí điện tử

ph� x�y dựng mới, đảo ph�n l�n phải c� k�ch thước tu�n theo quy định hiện h�nh. - Trang bị an to�n tr�n đảo ph�n l�n: Đảo ph�n l�n phải c chống va đảm bảo an to�n cả ở hai đầu đảo. H�nh d�ng vm�u sắc của chống va �p dụng theo quy định hiện h�nh. Ngo�i ra, xung quanh ca-bin kiểm so�t l�n đặt tr�n đảo ph�n l�n phải cc�c cột chống

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-27:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 27: Bệnh sán lá gan

phần nước lọc v�o ống 2 ml, ly t�m dung dịch với gia tốc 3 000 g (4.6) trong 3 min. Bỏ phần nước trong ph�a tr�n, thu lấy phần cặn. 5.2.2.4.2. Tiến h�nh phản ứng PCR Phản ứng PCR x�t nghiệm Fasciola hepatica trong quy tr�nh n�y sử dụng c�c cặp mồi để ph�t hiện gen đ�ch COX 1. Tr�nh tự cặp mồi được n�u trong Bảng 1. Bảng 1 -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9409-5:2014 về Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử  - Phần 5: Xác định độ bền trong môi trường hóa chất

ứng với loại h�a chất sẽ d�ng vnh�ng ch�m mẫu sao cho c�c vi�n mẫu thử kh�ng tiếp x�c với nhau, kh�ng tiếp x�c với th�nh v� đ�y b�nh chứa. Nhiệt độ v� thời gian ng�m được quy định như sau: Dung dịch NaOH 10 %: ng�m mẫu thử ở 49 �C trong 72 h. Dung dịch x� ph�ng 1 %: ng�m mẫu thử ở 49 �C trong 24 h. Nước cất, ng�m mẫu thử ở 49 �C

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-19:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh phó thương hàn lợn

5.2.3.3. Định typ huyết thanh Cấy vi khuẩn đ� được x�c định l� Salmonella bằng x�c định sinh h�a hay phương ph�p PCR v�o m�i trường thạch m�u (xem 3.1), nu�i trong tủ ấm (xem 4.1). Sau từ 18h đến 24h tiến h�nh định typ huyết thanh. Định typ kh�ng nguy�n theo nh�m v� kh�ng nguy�n O bằng phản ứng ngưng kết nhanh tr�n phiến k�nh (xem 4.4)

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9123:2014 về Thức ăn chăn nuôi - Thuật ngữ định nghĩa

h�ng. 2.1.20. Thức ăn chăn nu�i h�ng h�a (commercial feeds) Thức ăn chăn nu�i được lưu th�ng v� ti�u thụ tr�n thị trường. 2.1.21. Vệ sinh an to�n thực phẩm đối với thức ăn chăn nu�i (animal feed safety) C�c điều kiện v� biện ph�p cần thiết để bảo đảm thức ăn chăn nu�i kh�ng g�y hại cho sức khỏe của vật nu�i v� con người sử

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về Rọ đá, thảm đá các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật

h�n đ� lớn hơn 3. - C� thể d�ng phương ph�p thủ c�ng, hoặc cơ giới để tiến h�nh san bề mặt lớp đ� đệm. - D�ng phương ph�p thủ c�ng để san lớp đ� đệm, phải nghi�m ngặt tu�n theo những quy định trong �Quy tr�nh thi c�ng v� nghiệm thu c�ng t�c lăn kỹ thuật trong x�y dựng cảng s�ng v� cảng biển� (điểm 1-3). - T�y theo y�u cầu kỹ

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10324:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ bền nén trong phòng thí nghiệm

ph�n lớp, ở trạng th�i kh� gi�, b�o h�a nước hay độ ẩm tự nhi�n, độ ch�nh x�c của số liệu) mquy định số mẫu thử cần gia c�ng cho mỗi một mẫu đ� được x�c định theo 9.2.2.3. Th�ng thường, với mỗi y�u cầu n�u tr�n cần c� �t nhất 3 mẫu thử. 6. Thiết bị, dụng cụ 6.1. M�y n�n thủy lực c� bi�n độ gia tải từ 600 kN đến 2 000 kN, c� khả năng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-23:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 23: Bệnh ung khí thán

t�nh sinh h�a. 5.2.4. X�c định vi khuẩn 5.2.4.1. Quan s�t h�nh th�i - L�m ti�u bản v� cố định ti�u bản: D�ng que cấy (xem 4.2) lấy khuẩn lạc h�a đều v�o giọt nước muối sinh l� tr�n phiến k�nh (xem 4.8) hoặc lấy canh thang đ� nu�i cấy vi khuẩn d�n mỏng l�n tr�n phiến k�nh (xem 4.8). Cố định ti�u bản bằng c�ch để kh� hoặc l�m kh�

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10660:2014 về Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

gian chờ điển h�nh l� 5 min. Do đ� c�c th�ng số n�y cần được thiết lập thực tế đối với mỗi loại thiết bị v� chất nền. 6.5.3. Đo phổ Lưu �: Độ hấp thụ tối đa cũng phụ thuộc rất lớn v�o nhiệt độ của dung dịch trong suốt qu� tr�nh sục kh� (∆A = 3 % tr�n độ C ở nhiệt độ ph�ng). Do đ�, tất cả c�c dung dịch cần được l�m m�t đến khoảng c�ng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6017:2015 (ISO 9597:2008) về Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết độ ổn định thể tích

nước th� đong ch�nh x�c đến � 1mL. Hồ được trộn bằng m�y trộn (4.2.4). Thời gian của c�c giai đoạn trộn kh�c nhau bao gồm cả thời gian tắt/bật c�ng tắc m�y trộn v� ch�nh x�c trong phạm vi � 2 s. Quy tr�nh trộn được tiến h�nh như sau: a) M�y trộn ở trạng th�i sẵn s�ng hoạt động. Đổ nước v�o cối trộn v� cho xi măng v�o một c�ch cẩn thận

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status