Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 8281 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14062:2013 về quản lý môi trường - Tích hợp các khía cạnh môi trường vào thiết kế phát triển sản phẩm

đương với ISO/TR 14062:2002; TCVN ISO/TR 14062:2013 do Ban kỹ thuật ti�u chuẩn quốc gia TCVN/TC 207 Quản l� m�i trường bi�n soạn, Tổng cục Ti�u chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học vC�ng nghệ c�ng bố. Lời giới thiệu Tất cả c�c sản phẩm, nghĩa l� tất cả h�ng h�a v� dịch vụ, đều c� một số t�c động đến m�i trường m� t�c

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

2

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163A:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần chuyển giao tin báo (MTP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

gia, tất cả các điều khoản của các khuyến nghị đã nói ở trên sẽ được chỉ ra giải thích ngắn gọn. Dạng cụ thể của bản tin, tín hiệu và thủ tục được lựa chọn có trong các tiêu chuẩn tương ứng của ITU-T. Các yêu cầu cho việc triển khai được đánh dấu như sau: R = Yêu cầu bắt buộc, các chức năng được thực hiện như trong khuyến nghị tương

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-4:2013 về Cáp điện có cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

a Nếu kh�ng cquy định kh�c, thử nghiệm phải thực hiện ở nhiệt độ m�i trường xung quanh. b Kh�ng y�u cầu với phụ kiện tr�n c�p 3,6/6 (7,2) kV cc�ch điện kh�ng cm�n chắn. cθt l� nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn c�p khi l�m việc b�nh thường +5 oC đến 10 oC. d Tổng 8 h gồm� ≥ 2 h ổn định v� ≥ 3 h để nguội.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-1:2013 về Cáp điện lực cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30 kV (Um=36kV) - Phần 1: Cáp dùng cho điện áp danh định bằng 1kV (Um=1,2kV) đến 3kV (Um=3,6kV)

1,2,3,4,5,6-hexachloro-cyclohexane. 13.3. Chiều d�y Nếu kh�ng cqui định kh�c th� chiều d�y danh nghĩa ts t�nh bằng milim�t phải được t�nh theo c�ng thức sau: Ts = 0,035 D + 1,0 trong đ�, D l� đường k�nh giả định ngay dưới vỏ bọc ngo�i, t�nh bằng milim�t (xem Phụ lục A). Gi� trị thu được từ c�ng thức n�y phải được l�m tr�n về 0,1 mm gần nhất (xem

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-2:2013 về Cáp điện có cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

�n: a) c�ng vật liệu, tức l� c�ch điện vm�n chắn b�n dẫn vqui tr�nh chế tạo được sử dụng; b) diện t�ch mặt cắt ngang của ruột dẫn kh�ng lớn hơn diện t�ch mặt cắt ngang của ruột dẫn của c�p được thử nghiệm, ngoại trừ tất cả c�c diện t�ch mặt cắt ngang đến v� bằng 630 mm2 được chấp nhận khi diện t�ch mặt cắt ngang của c�p đ� được thử

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4252:2012 về Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế tổ chức thi công

� thiết kế tổ chức thi c�ng x�y dựng mới, cải tạo n�ng cấp, mở rộng hoặc sửa chữa c�c c�ng tr�nh x�y dựng. 2. Thuật ngữ v� định nghĩa Trong ti�u chuẩn n�y, c�c thuật ngữ được định nghĩa sau: 2.1. C�ng tr�nh x�y dựng (construction entity) Một h�nh khối kiến tr�c độc lập cc�ng năng x�c định, do con người l�m ra lu�n gắn liền với

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

7

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 371: 2006 về nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chất lượng thi c�ng x�y dựng: L� tổng hợp tất cả c�c đặc t�nh phản �nh c�ng tr�nh x�y dựng đ� được thi c�ng đ�p ứng được c�c y�u cầu trong thiết kế, c�c qui định của ti�u chuẩn, qui phạm thi c�ng v� nghiệm thu kỹ thuật chuy�n m�n li�n quan vc�c điều giao ước trong hợp đồng về c�c mặt mỹ thuật, độ bền vững, c�ng năng sử dụng v� bảo vệ m

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-2:2007 về cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến bằng 450/750V - Phần 2: Phương pháp thử

m�u v� nội dung ghi nh�n Kiểm tra sự ph� hợp với y�u cầu n�y bằng c�ch cố gắng x�a nội dung ghi nh�n c� t�n của nh� chế tạo hoặc thương hiệu vm�u của l�i hoặc c�c chữ số bằng c�ch d�ng len hoặc vải thấm đẫm nước lau nhẹ mười lần. 1.9. Đo chiều d�y c�ch điện 1.9.1. Quy tr�nh đo Chiều d�y c�ch điện phải được đo theo 8.1 của

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 20TCN 69:1987 về quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu công trình bến khối xếp thông thường trong xây dựng cảng sông cảng biển

TI�U CHUẨN NG�NH 20 TCN 69:1987 QUY TR�NH KỸ THUẬT THI C�NG V� NGHIỆM THU C�NG TR�NH BẾN KHỐI XẾP TH�NG THƯỜNG TRONG X�Y DỰNG CẢNG S�NG V� CẢNG BIỂN (Ban h�nh k�m theo Quyết định số 1282/QĐ-KHKT) I- QUY ĐỊNH CHUNG 1-1. Quy tr�nh kỹ thuật n�y �p dụng trong x�y dựng mới v� kh�i phục c�c c�ng tr�nh cảng

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 159:1986 về trát đá trang trí - thi công nghiệm thu

TI�U CHUẨN X�Y DỰNG VIỆT NAM TCXD 159:1986 Nh�m H TR�T Đ� TRANG TR� - THI C�NG V� NGHIỆM THU Decorative stone work finish � Construction, check and acceptance 1. Những quy định chung 1.1. Ti�u chuẩn n�y �p dụng cho việc tr�t đ� trang tr� l�m tại chỗ c�c c�ng tr�nh x�y dựng d�n dụng vc�ng nghiệp.

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

11

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 252:1998 về quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô

su v� phải v�, sửa, b� v�nh. Lớp b� v�nh phải được thi c�ng trước v� t�ch ri�ng, kh�ng gộp với lớp m�ng tăng cường. 3.6. Phải tổ chức thi c�ng một đoạn rải thử 50 � �100m trước khi triển khai đại tr� để r�t kinh nghiệm ho�n chỉnh quy tr�nh v� d�y chuyền c�ng nghệ tr�n thực tế ở tất cả c�c kh�u: chuẩn bị rải v� đầm n�n CPĐD; kiểm tra

Ban hành: 18/10/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5674:1992 về công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5674:1992 Nh�m H C�NG T�C HO�N THIỆN TRONG X�Y DỰNG -THI C�NG NGHIỆM THU Finised works in construction � execution, check and acceptance Ti�u chuẩn n�y quy định �p dụng cho c�c c�ng tr�nh x�y dựng nh� ở vnh� d�n dụng, kh�ng �p dụng cho c�ng tr�nh thuộc nhc�ng nghiệp vc�ng tr�nh

Ban hành: Năm 1992

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

13

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 303:2006 về công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

�i được tiến h�nh như sau: �Bước 1 - Thi c�ng tr�t : Trộn bột đ� với xi măng trắng rồi trộn tiếp với bột mầu. Khi đ� lựa chọn xong m�u của bột hỗn hợp n�y cho đ� hạt v�o trộn đều theo quy định của thiết kế. Nếu kh�ng c� chỉ định cụ thể c� thể trộn với tỷ lệ 1:1: 2 (xi măng: bột đ�: đ�). Cho nước v�o v� trộn đến khi thu được vữa dẻo. Tr

Ban hành: 16/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

14

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 334:2006 về quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

phần hạt). Cứ 200m3 vật liệu CPĐD hoặc một ca thi c�ng phải tiến h�nh lấy một mẫu th� nghiệm th�nh phần hạt, độ ẩm. 4.3.2. Độ chặt lu l�n a) Việc th� nghiệm thực hiện theo "Quy tr�nh kỹ thuật x�c định dung trọng của đất bằng phương ph�p r�t c�t" 22 TCN 13-79 hoặc ti�u chuẩn AASHTO T191 v� được tiến h�nh tại mỗi lớp m�ng CPĐD đ� thi

Ban hành: 20/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 về công tác đất - quy phạm thi công nghiệm thu

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4447:1987 NH�M H C�NG T�C ĐẤT - QUY PHẠM THI C�NG V� NGHIỆM THU Earth works �Codes for construction, check and accetance 1.� Quy định chung 4.1. Quy phạm n�y quy định những điều cần phải tu�n theo khi thi c�ng v� nghiệm thu c�ng t�c đất theo phương ph�p kh� (bằng m�y đ�o, x�c

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 266:2000 về cầu cống quy phạm thi công nghiệm thu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TI�U CHUẨN NG�NH 22TCN 266:2000 CẦU V� CỐNG QUY PHẠM THI C�NG V� NGHIỆM THU Nh�m H Ban h�nh k�m theo Quyết� định số:� 2453 / 2000 / QĐ-BGTVT, ng�y 24 / 8 / 2000. Thay thế Quy tr�nh thi c�ng v� nghiệm thu cầu cống ban h�nh k�m theo Quyết định số 166/QĐ năm 1975. 1. C�c quy định chung 1.1. C�c y�u cầu

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 07:1977 về quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường cấp phối do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TI�U CHUẨN NG�NH 22TCN 07:1977 QUY TR�NH KỸ THUẬT THI C�NG V� NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI BỘ GIAO TH�NG VẬN TẢI (Ban h�nh k�m theo quyết định số 866/QĐ-KT4 ng�y 25-3-1977) Chương 1. NGUY�N TẮC CHUNG 1-1. Quy tr�nh n�y �p dụng cho việc thi c�ng v� nghiệm thu khi d�ng cấp phối để l�m mới v� trung

Ban hành: 25/03/1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4528:1988 về hầm đường sắt hầm đường ôtô - quy phạm thi công, nghiệm thu

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4528:1988 �NH�M H HẦM ĐƯỜNG SẮT V� HẦM ĐƯỜNG �T� - QUY PHẠM THI C�NG, NGHIỆM THU Railway and highway tunnels � Codes for construction, check and acceptance 1. Quy định chung 1.1.Quy phạm n�y d�ng để thi c�ng v� nghiệm thu khi x�y dựng hầm qua n�i cho đường sắt (khổ

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 390:2007 về kết cấu bê tông bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

c�c tấm s�n đặc v� s�n rỗng b� t�ng ứng lực trước, phải chống đỡ c�c dầm v� s�n theo quy định của thiết kế thi c�ng, hiệu chỉnh độ vồng v� độ ch�nh lệch m�p c�c tấm cạnh nhau, như đ� n�u trong điều 4.3.5.3 v� được tư vấn gi�m s�t chấp thuận nghiệm thu trước khi tiến h�nh đổ lớp b� t�ng tr�n mặt s�n. 4.5.2 Việc đổ lớp b� t�ng mặt s�n cho

Ban hành: 13/03/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9617:2013 về phương pháp thử nghiệm phụ kiện cáp điện có điện áp danh định từ 6 kV(Um=7,2 kV) đến 30kV (Um=36kV)

đặt v� điều kiện thử nghiệm 3.1. Phương ph�p thử nghiệm m� tả trong ti�u chuẩn n�y sử dụng cho thử nghiệm điển h�nh. 3.2. Bố trthử nghiệm v� số lượng mẫu thử nghiệm được n�u trong ti�u chuẩn li�n quan. 3.3. Điều kiện thử nghiệm được quy định ở Điều 4 đến Điều 20 của ti�u chuẩn n�y. Khi kh�ng cquy định th� c�c điều kiện n�y

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ