Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7995 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163A:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần chuyển giao tin báo (MTP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

#7; #7; #7;Q.704.3.8.4 #7;Trạng thái tắc nghẽn của một nhóm tuyến #7;-- #7;Xem giải thích khuyến nghị Q.704.3.8.2.2 Q.704.3.8.2.3 #7; #7;Q.704.3.8.4 a) #7;Trong … quốc tế #7;R #7; #7; #7;Q.704.3.8.4 b) #7;Trong … quốc gia #7;NU #7; #7; #7;Q.704.3.8.4 c) #7;Trong … quốc gia #7;NU #7; #7; #7;Q.704.3.8.5 #7;Các thủ tục sử dụng khi có sự thay đổi trạng thái tắc nghẽn của một nhóm tuyến #7;-- #7;

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-4:2013 về Cáp điện có cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

a Nếu kh�ng cquy định kh�c, thử nghiệm phải thực hiện ở nhiệt độ m�i trường xung quanh. b Kh�ng y�u cầu với phụ kiện tr�n c�p 3,6/6 (7,2) kV cc�ch điện kh�ng cm�n chắn. cθt l� nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn c�p khi l�m việc b�nh thường +5 oC đến 10 oC. d Tổng 8 h gồm� ≥ 2 h ổn định v� ≥ 3 h để nguội.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-1:2013 về Cáp điện lực cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30 kV (Um=36kV) - Phần 1: Cáp dùng cho điện áp danh định bằng 1kV (Um=1,2kV) đến 3kV (Um=3,6kV)

1,2,3,4,5,6-hexachloro-cyclohexane. 13.3. Chiều d�y Nếu kh�ng cqui định kh�c th� chiều d�y danh nghĩa ts t�nh bằng milim�t phải được t�nh theo c�ng thức sau: Ts = 0,035 D + 1,0 trong đ�, D l� đường k�nh giả định ngay dưới vỏ bọc ngo�i, t�nh bằng milim�t (xem Phụ lục A). Gi� trị thu được từ c�ng thức n�y phải được l�m tr�n về 0,1 mm gần nhất (xem

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5935-2:2013 về Cáp điện có cách điện dạng đùn phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) - Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV (Um=7,2kV) đến 30kV (Um=36kV)

�n: a) c�ng vật liệu, tức l� c�ch điện vm�n chắn b�n dẫn vqui tr�nh chế tạo được sử dụng; b) diện t�ch mặt cắt ngang của ruột dẫn kh�ng lớn hơn diện t�ch mặt cắt ngang của ruột dẫn của c�p được thử nghiệm, ngoại trừ tất cả c�c diện t�ch mặt cắt ngang đến v� bằng 630 mm2 được chấp nhận khi diện t�ch mặt cắt ngang của c�p đ� được thử

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4252:2012 về Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế tổ chức thi công

� thiết kế tổ chức thi c�ng x�y dựng mới, cải tạo n�ng cấp, mở rộng hoặc sửa chữa c�c c�ng tr�nh x�y dựng. 2. Thuật ngữ v� định nghĩa Trong ti�u chuẩn n�y, c�c thuật ngữ được định nghĩa sau: 2.1. C�ng tr�nh x�y dựng (construction entity) Một h�nh khối kiến tr�c độc lập cc�ng năng x�c định, do con người l�m ra lu�n gắn liền với

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-2:2007 về cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến bằng 450/750V - Phần 2: Phương pháp thử

m�u v� nội dung ghi nh�n Kiểm tra sự ph� hợp với y�u cầu n�y bằng c�ch cố gắng x�a nội dung ghi nh�n c� t�n của nh� chế tạo hoặc thương hiệu vm�u của l�i hoặc c�c chữ số bằng c�ch d�ng len hoặc vải thấm đẫm nước lau nhẹ mười lần. 1.9. Đo chiều d�y c�ch điện 1.9.1. Quy tr�nh đo Chiều d�y c�ch điện phải được đo theo 8.1 của

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9617:2013 về phương pháp thử nghiệm phụ kiện cáp điện có điện áp danh định từ 6 kV(Um=7,2 kV) đến 30kV (Um=36kV)

đặt v� điều kiện thử nghiệm 3.1. Phương ph�p thử nghiệm m� tả trong ti�u chuẩn n�y sử dụng cho thử nghiệm điển h�nh. 3.2. Bố trthử nghiệm v� số lượng mẫu thử nghiệm được n�u trong ti�u chuẩn li�n quan. 3.3. Điều kiện thử nghiệm được quy định ở Điều 4 đến Điều 20 của ti�u chuẩn n�y. Khi kh�ng cquy định th� c�c điều kiện n�y

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

8

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 206:1998 về cọc khoan nhồi – yêu cầu về chất lượng thi công do Bộ Xây dựng ban hành

t�y v�o sự ho�n thiện của thiết bị v� kinh nghiệm của đơn vị thi c�ng m� chủ đầu tư c� thể y�u cầu cao hơn mức đ� n�u trong tiểu chuẩn n�y. Ch� th�ch: 1) Ph�n cấp mức độ quan trọng của c�ng tr�nh theo quy định hiện h�nh của nh� nước (c� thể tham khảo phụ lục A). 2) Đ�nh gi� v� xử l� kết quả kiểm tra chất lượng cọc cần thực hiện

Ban hành: 06/01/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/TR 14025:2003 về nhãn môi trường công bố môi trường - Công bố về môi trường kiểu III do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

lược các loại chỉ thị như trình bày trong ISO 14042. Cần thiết lập một quy trình bậc thang để xem xét định kỳ cải biên loại thông số đã chọn. Hai Báo cáo kỹ thuật (Technical Report) là ISO/TR 14049 ISO/TR 14047 đang được tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) biên soạn với các ví dụ về cách áp dụng TCVN ISO 14041 ISO 14042. Các ví dụ cho các

Ban hành: 04/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5879:2009 về Thử không phá hủy - Phương tiện kiểm tra bằng mắt - Chọn kính phóng đại có độ phóng đại nhỏ

d�ng để biểu thị độ kh�c xạ của một thấu k�nh, dựa tr�n phương tr�nh cơ bản về sự kh�c xạ tại mặt cầu; CH� TH�CH: Độ ph�ng xạ của thấu k�nh t�nh theo điốp, kh�ng được lẫn với độ ph�ng đại tuyến t�nh. A.5. Ti�u cự (focal length) Khoảng c�ch từ quang t�m của một thấu k�nh đến điểm ảnh (ti�u điểm) của vật ở xa vc�ng; A

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9596:2013 về Phương pháp thống kê dùng trong thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm

7777-1:2008 (ISO/IEC Guide 43-1:1997)] 4.1. T�n hiệu h�nh động v� cảnh b�o 4.1.1. Ti�u chuẩn n�y m� tả một số chuẩn mực dạng số hoặc đồ thị đơn giản n�n �p dụng cho dữ liệu thu được trong thử nghiệm th�nh thạo để xem ch�ng c� l�m ph�t sinh h�nh động hay t�n hiệu cảnh b�o hay kh�ng. Ngay cả trong một ph�ng th� nghiệm hoạt động tốt, với nh

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9502:2013 về Kính xây dựng - Xác định hệ số truyền nhiệt (Giá trị U) - Phương pháp tính

đến hai số sau dấu phẩy. 9.3. Gi� trị trung gian Những gi� trị trung gian kh�ng được l�m tr�n trong khi t�nh. 10. B�o c�o thử nghiệm 10.1. Th�ng tin bao gồm trong b�o c�o thử nghiệm B�o c�o thử nghiệm n�u r� những th�ng tin trong� 10.2. 10.2. Nhận dạng mẫu k�nh - Tổng chiều d�y danh nghĩa của k�nh (milim�t);

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

13

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 57:1984 về quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá

k�o d�i 1 �3 �5 đến 30 hay 45 ng�y đ�m tuỳ theo y�u cầu sử dụng của từng loại c�ng tr�nh nhưng v� độ hấp thụ nư�c tăng rất nhanh v� thường đạt tới trị số lớn nhất sau 3 �5 ng�y đầu ti�n n�n cũng kh�ng cần ng�m mẫu qu� l�u. Ng�m xong, vớt mẫu ra, lấy khăn sạch lau kh� b�n ngo�i rồi đem c�n v� ghi lấy khối lượng. Ch� � phải đem c�n cả phần

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

(tầng trệt), cao độ ban c�ng, cao độ v� độ vươn của � văng, m�u sắc ho�n thiện... 4.5 Những khu vực sau đ�y trong đ� thị kh�ng cho ph�p x�y nh� ở li�n kế: - Trong c�c khu�n vi�n, tr�n c�c tuyến đường, đoạn đường đ� được quy định trong quy hoạch chi tiết l� biệt thự; - C�c khu vực đ� cquy hoạch

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9775:2013 về Quy phạm thực hành hạn chế giảm thiểu tính kháng kháng sinh

dựa tr�n cơ sở thực hiện c�c quy tr�nh, thử nghiệm v� ph�n t�ch theo quy định thực h�nh sản xuất tốt, thực h�nh l�m s�ng tốt v� thực h�nh ph�ng thử nghiệm tốt. Tiếp thị v� xuất khẩu thuốc kh�ng sinh th� y 40. Chỉ những loại thuốc kh�ng sinh được ch�nh thức cấp ph�p/cho ph�p mới được tiếp thị v� chỉ th�ng qua hệ thống ph�n phối đ�

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

16

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 16:1986 về chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

s�ng d�ng trong ti�u chuẩn n�y được định nghĩa ở phụ lục l 1. Quy định chung 1.1. Được ph�p sử dụng đ�n huỳnh quang v� đ�n nung s�ng (kể cả đ�n hal�gen nung s�ng) để chiếu s�ng trong nh� ở vc�ng tr�nh c�ng cộng. Khi chọn loại nguồn s�ng cần lấy theo phụ lục 2. 1.2. Chiếu s�ng nh�n tạo trong nh� ở vc�ng tr�nh c�ng cộng được

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9842:2013 về Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công nghiệm thu

TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9842 : 2013 XỬ L� NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHƯƠNG PH�P CỐ KẾT H�T CH�N KH�NG CM�NG K�N KH� TRONG X�Y DỰNG C�C C�NG TR�NH GIAO TH�NG - THI C�NG V� NGHIỆM THU Vacuum consolidation method with sealed membrance for soft ground improvement in transport - Construction an acceptance Lời n�i đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9777:2013 về Quy phạm thực hành giảm nhiễm hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong thực phẩm do quá trình sấy trực tiếp quá trình xông khói

nghi�m trọng đến ngoại h�nh, hương, vị, hoặc chỉ ti�u dinh dưỡng của sản phẩm�); c) t�nh hiệu quả v� linh hoạt của c�c biện ph�p kiểm so�t (gi� cả, sẵn ctr�n thị trường, nguy cơ nghề nghiệp�). 29. Nh� sản xuất cần theo d�i ảnh hưởng của c�c biện ph�p thực hiện v� phải xem x�t lại, nếu cần. Đ�nh gi� t�nh ph� hợp với quy định ph�p

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9713:2013 về Lợn giống nội - Yêu cầu kỹ thuật

LỢN GIỐNG NỘI - Y�U CẦU KỸ THUẬT Local breeding pigs - Technical requirements 1. Phạm vi �p dụng Ti�u chuẩn n�y quy định c�c y�u cầu kỹ thuật đối với lợn giống nội M�ng C�i v� Mường Khương. 2. Thuật ngữ, định nghĩa Trong ti�u chuẩn n�y sử dụng c�c thuật ngữ v� định nghĩa sau: 2.1. Ngoại h�nh: Đặc điểm về h�nh

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664-4:2011 về Phòng sạch môi trường kiểm soát liên quan - Phần 4: Thiết kế, xây dựng khởi động

) N hoặc M na V�ng hỗ trợ qu� tr�nh v� khuẩn bao gồm c�c v�ng chuẩn bị kiểm so�t CH� TH�CH 1 �p dụng c�c y�u cầu ph�n loại đặc biệt phải t�nh đến c�c quy định li�n quan. CH� TH�CH 2 na = kh�ng �p dụng. a Trạng th�i chiếm giữ li�n quan với cấp TCVN phải x�c

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ