Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22794 văn bản

1

Quy định 45-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 45-QĐ/TW Hà Nội ngày 1 tháng 11 năm 2011 QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

2

Quy chế làm việc 10-QĐ/TW năm 2006 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 10-QĐ/TW Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2006 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHOÁ X - Căn cứ Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu

Ban hành: 11/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

3

Quy định 270-QĐ/TW năm 2014 về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 270-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2014 QUY ĐỊNH VỀ PHÔNG LƯU TRỮ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; - Căn cứ

Ban hành: 06/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

4

Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện Quy chế. 3- Quy chế này thay thế Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17-4-2009 của Bộ Chính trị khoá X và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TỔNG BÍ THƯ Nguyễn Phú

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

5

Quy định 210-QĐ/TW về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 210-QĐ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009 QUY ĐỊNH VỀ PHÔNG LƯU TRỮ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 06/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

6

Quy định 181-QĐ/TW năm 2013 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Căn cứ Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như sau: Chương 1.

Ban hành: 30/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

7

Quyết định 120-QĐ/TW năm 2012 về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 120-QĐ/TW Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2012 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ SAU CÁC KỲ HỌP CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG -

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

8

Quyết định 112-QĐ/TW năm 2012 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 112-QĐ/TW Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG - Căn cứ Điều lệ

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

9

Quyết định 189-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 189-QĐ/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng;

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

10

Quyết định 80-QĐ/TW năm 2012 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 80-QĐ/TW Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; -

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

11

Quyết định 263/QĐ-TW năm 2014 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 263/QĐ-TW Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG VI PHẠM - Căn cứ Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

12

Quyết định 20-QĐ/TW năm 1987 về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 20-QĐ/TW Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÔNG LƯU TRỮ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Căn cứ yêu cầu quản lý tập trung thống nhất và sử

Ban hành: 23/09/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

14

Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

nạp. 1.2- Về trình độ học vấn a) Người vào Đảng đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, không bảo đảm được quy định tại điểm 1, Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (sau đây gọi tắt là Quy định 45-QĐ/TW) cũng phải có trình độ học vấn tối thiểu là đã

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

15

Quy định 170-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 170-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Căn cứ Điều lệ

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

16

Quy định 95-QĐ/TW năm 2004 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã do Ban Chấp hành trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 95-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2004 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ XÃ - Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu

Ban hành: 03/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

17

Quyết định 243-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; - Căn cứ Quyết định số 162-QĐ/TWQuy định số 163-QĐ/TW, ngày

Ban hành: 04/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

18

Quyết định 84/QĐ-TW năm 2003 quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Ban chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 84-QĐ/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG CÁC CẤP Căn

Ban hành: 01/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

19

Quyết định 273/QĐ-TW năm 2015 về Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 273-QĐ/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BẢO VỆ MẠNG THÔNG TIN DIỆN RỘNG CỦA ĐẢNG

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

20

Quyết định 171-QĐ/TW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 171-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI - Căn cứ

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?