Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị ngày 22/9/2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33912 văn bản

1

Nghị định 28-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28-HĐBT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 28-HĐBT NGÀY 6-12-1991 QUY ĐỊNH CHI

Ban hành: 06/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

2

Nghị định 28-CP năm 1996 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Điều 13.- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị xác định giá trị doanh nghiệp, Bộ Tài chính (hệ thống Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp) có trách nhiệm thẩm tra và quyết định giá trị doanh nghiệp sau khi có văn bản thoả thuận của Bộ Quản lý ngành hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan. Sau

Ban hành: 07/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 28-HĐBT năm 1989 Điều lệ xí nghiệp liên doanh (còn gọi là Xí nghiệp cổ phần) do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1989 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 28-HĐBT NGÀY 22/3/1989 BAN

Ban hành: 22/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

4

Nghị định 28-HĐBT năm 1988 quy định chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1988 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 28-HĐBT NGÀY 9-3-1988 BAN

Ban hành: 09/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

5

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng tư pháp quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5

Ban hành: 16/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2008

6

Nghị định 28-CP năm 1997 về việc đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Nay quy định mức lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương

Ban hành: 28/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

7

Quyết định 28-TTg năm 1997 về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập- khẩu năm 1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

KHẨU NĂM 1997 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định 33/CP ngày 19 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất - nhập khẩu; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt danh mục

Ban hành: 13/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

8

Nghị định 28/CP Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Nghị định số 523/TTg ngày 6 tháng 12 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ và đã được chuyển sang hưởng chế độ bệnh binh hạng 2/3 theo quy định tại Nghị định 236/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng, nay thống nhất tính trợ cấp bệnh binh theo tỷ lệ mất sức lao động là 71%. Điều 47.- 1/ Bệnh binh được xác nhận từ ngày 31 tháng

Ban hành: 29/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

9

Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi năm 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2014/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

10

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc

cấp thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết này, các nội dung khác có liên quan thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03-6-2009 của Chính phủ, Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31-12-2009 của Bộ

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

11

Kế hoạch 137/KH-BCĐTKNQ28 tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành

KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH Thực hiện kết luận số 101-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Chính trị về báo cáo bổ sung tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2012

12

Thông tư 28-NV-1969 hướng dẫn thêm về việc cho cán bộ công nhân, viên chức về hưu và thôi việc vì mất sức lao động do Bộ Nội vụ ban hành

nữa, thì dù chưa đủ tuổi quy định cũng được nghỉ việc và huởng trợ cấp hưu trí như đã quy định ở thông tư số 84-TTg ngày 20/8/1963 của Hội đồng Chính phủ. Việc giải quyết cho những người này về nghỉ việc vẫn thi hành như đã hướng dẫn tại Thông tư 24-NV ngày 27/9/1967 của Bộ Nội vụ. 5. Các cơ quan, xí nghiệp của địa phương và các xí nghiệp của

Ban hành: 27/10/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

13

Nghị định 28/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế trị giá gia tăng

TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên

Ban hành: 11/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

14

Thông báo số 28/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 28/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI HỘI NGHỊ

Ban hành: 25/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2008

15

Thông tư 28-BYT/TT-1971 hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ đối với lương y được mời để tham gia điều trị, phổ biến kinh nghiệm do Bộ Y tế ban hành

thỏa thuận của Bộ Lao động bằng công văn số 51-LĐ/BCTL ngày 22-6-1971 và của Bộ Tài chính bằng công văn số 315-TC/HCVX ngày 30-9-1971, Bộ Y tế ra thông tư này nhằm hướng dẫn và quy định chế độ đãi ngộ đối với những lương y được mời đến để tham gia điều trị phổ biến kinh nghiệm và trình bày tâm đắc như sau: I. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI LƯƠNG Y ĐƯỢC

Ban hành: 19/10/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

16

Thông báo hiệu lực của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chínhngày 25 tháng 9 năm 2013 cho dự án "Trang thiết bị bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ" giữa Việt nam - Pháp (NATIXIS)

hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chínhngày 25 tháng 9 năm 2013 cho dự án “Trang thiết bị bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp (NATIXIS), ký tại

Ban hành: 21/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

17

Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2015 phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/NQ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ NHẤT SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THÀNH

Ban hành: 22/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

18

Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi bộ thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn; bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, khu vực II trên địa bàn tỉnh Sơn La

Báo cáo thẩm tra số 124/BC-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn; bản đặc biệt khó khăn

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

19

Quyết định 28/QĐ-BNV năm 2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

TỔ CHỨC CỦA VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

Ban hành: 08/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2011

20

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư thành phố Hải Phòng

quản trị (nếu đã thành lập) hoặc đơn vị đang quản lý nhà chung cư có trách nhiệm xây dựng và thực hiện nghiêm túc Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 08/2008/QĐ- BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng; tổ chức kiểm tra định kỳ, sửa chữa, bổ sung thiết bị vận hành, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cầu thang

Ban hành: 11/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ