Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Công văn sô 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20185 văn bản

1

Văn bản 629/BKHĐT-TH năm 2015 giải đáp thắc mắc về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg và văn bản hướng dẫn số 5318/BKHĐT-TH và hướng dẫn tại Hội nghị này, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch lần thứ nhất gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28 tháng 02 năm 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức làm việc và có ý kiến thẩm định về dự thảo kế hoạch lần thứ nhất gửi bộ, ngành, địa phương. - Dự

Ban hành: 01/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

2

Văn bản 3978/BKHĐT-TH năm 2014 về Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3978/BKHĐT-TH Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014 KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

3

Hướng dẫn 628/BKHĐT-TH năm 2015 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 628/BKHĐT-TH Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2015 HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM

Ban hành: 01/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

4

Hướng dẫn 4480/BKHĐT-TH xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4480/BKHĐT-TH Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

5

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng với sở, ban, ngành, địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 17 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP

Ban hành: 17/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2011

6

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- - Số: 28/2011/QĐ-UBND An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

7

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy định phong trào thi đua "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có côngcông tác xã hội" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2011 - 2015)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA "THỰC

Ban hành: 10/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

8

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy chế vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng – An ninh áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/QĐ-UBND Long An, ngày 05 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2012

9

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2009/QĐ-UBND về Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ

Ban hành: 28/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

10

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa chính quyền (cấp tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2011/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 21 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2011

11

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy định công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH KON TUM (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon

Ban hành: 26/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

12

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 4 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2011/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Ban hành: 02/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011

13

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 20 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

14

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2012

15

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do tỉnh Đắk Nông ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 09 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ -

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

16

Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND về mức lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 17 tháng 12 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI

Ban hành: 17/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

17

Quyết định 28/2011/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2011

18

Thông tư 28/2011/TT-BTTTT về mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2011/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH CÁC MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ,

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

19

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND phân giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Công văn số 618/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 theo Quyết định số

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

20

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trong cân đối và chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách địa phương trong 9 tháng còn lại của năm 2011 cho các sở ngành, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng

quyết số 11/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Căn cứ Công văn số 2665/BTC-NSNN ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; Căn cứ Quyết

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status