Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/2002/TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71829 công văn

1

Công văn 81/2002/TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/2002/TANDTC Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/2002/TANDTC NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP CÁC VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ

Ban hành: 10/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

2

Công văn hướng dẫn sơ kết 3 năm thi hành Luật đất đai

Chính phủ theo dõi kết của các ngành và địa phương để tổng hợp thành báo cáo chung theo đúng mục đích, yêu cầu đã nêu, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các ngành, các cấp về những vấn đề then chốt cần sửa đổi, bổ sung Luật đất đai để thông qua tiểu ban báo cáo với Chính phủ. 2- Ở cấp tỉnh: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết toàn

Ban hành: 11/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn 81/2000/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc uỷ quyền tham gia tố tụng tại Toà án nhân dân

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/2000/KHXX Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2000 CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/2000/KHXXNGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC UỶ QUYỀNTHAM GIA TỐ TỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN

Ban hành: 03/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

4

Công văn về các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước đảm bảo cân đối ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

cho Vụ Quản lý ngoại hối xem xét trình Thống đốc quyết định từng trường hợp cụ thể theo quy định tại văn bản này. Sau khi được Thống đốc phê chuẩn, Vụ Quản lý ngoại hối có công văn trả lời đơn vị theo đúng quy định của Thống đốc. Hàng tháng, chậm nhất vào ngày mùng 5, Vụ Quản lý ngoại hối có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Thống đốc về tình

Ban hành: 16/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

5

Công văn 81/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc trao đổi nghiệp vụ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/KHXX Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1997 CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 81/KHXX NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ VIỆC TRAO ĐỔI VỀ NGHIỆP VỤ Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh

Ban hành: 21/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

6

Công văn 189/VP-QP-AN về phân luồng giao thông phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VĂN PHÒNG BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 189/VP-QP-AN V/v Phân luồng giao thông phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

7

Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

bản của 2 văn bản nói trên đã được thể hiện tại văn bản số 62/TANDTC-TĐKT ngày 25/4/2012 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, trong Phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP quy định về một số mẫu văn bản áp dụng trong công tác thi đua, khen thưởng có một số

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

8

Công văn 99/TANDTC- KHXX về thi hành quy định của văn bản quy phạm pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 99/TANDTC-KHXX V/v thi hành một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2011

9

Công văn 75/TANDTC-TĐKT về đăng ký vận động viên và nơi nghỉ của các đoàn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 75/TANDTC-TĐKT “V/v đăng ký vận động viên và nơi nghỉ của các đoàn” Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

10

Công văn 86/TANDTC-TĐKT về góp ý kiến xây dựng văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 86/TANDTC-TĐKT Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010 Kính gửi : - Chánh án Toà án quân sự trung ương

Ban hành: 10/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

11

Công văn 38/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Toà án nhân dân do Toà án nhân dân tối cao ban hành

tác do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị cơ sở xác định hàng năm và không thuộc các trường hợp không được xét khen thưởng quy định tại Mục II, phần B của công văn này. Việc xét khen thưởng phải căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đạt được qua các phong trào thi đua, công lao

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2011

12

Công văn 48/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân năm 2009 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

họp và thống nhất hướng dẫn bổ sung một số vấn đề sau đây: 1, Các nội dung cơ bản: Việc bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2009 tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 49/TA-TĐKT ngày 06/5/2008 và công văn số 10/TA-TĐKT ngày 20/3/2009 của Tòa án nhân dân tối cao. Một số Toà án nhân dân địa phương có kiến

Ban hành: 02/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 15/03/2011

Cập nhật: 25/03/2011

13

Công văn số 98/TANDTC-KHXX về việc triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 98/TANDTC-KHXX V/v triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

14

Công văn 245/TANDTC-TK về thi hành án tử hình do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 245/TANDTC-TK V/v thi hành án tử hình Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 16/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2011

15

Công văn 175/TANDTC-TĐKT hướng dẫn xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

ngày 16 tháng 9 năm 2011 Kinh gửi: - Chánh án Toà án quân sự trung ương - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao - Chánh án Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Căn cứ công văn số 38/TANDTC-TĐKT ngày 15/3/2011 của Tòa

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

16

Công văn 83/TANDTC-TĐKT về tổ chức Đại hội thi đua ngành Toà án nhân dân lần thứ II và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 83/TANDTC-TĐKT Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2010 Kính gửi : - Chánh án Toà án quân sự trung ương

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

17

Công văn 130/2002/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc trưng cầu giám định

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/2002/KHXX Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 130/2002/KHXX NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH Kính gửi: Toà án nhân

Ban hành: 29/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

18

Công văn 48/TANDTC-TK trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

bồi dưỡng về nghiệp vụ đối với công tác giải quyết tranh chấp đất đai trong phạm vi toàn ngành; ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ như Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT ngày 03-01-2002 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục địa chính hướng dẫn về thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

19

Công văn 34/TANDTC-TB không tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 34/TANDTC-TB V/v không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

20

Công văn 244/TANDTC-KHXX về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 244/TANDTC-KHXX V/v: mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ