Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Biên bản kiểm kê tiền mặt "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54605 văn bản

1

Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 249/KH-UBND Tiền Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

2

Kế hoạch 170/KH-UBND kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016

bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016, như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, địa phương về nhiệm vụ bảo vệ bảo

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

3

Kế hoạch 1245/KH-UBND về kiểm tra thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1245/KH-UBND Điện Biên, ngày 09 tháng 05 năm 2016 KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN LUẬT HÒA GIẢI

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

4

Quyết định 3398/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn phục vụ tái cơ cấu ngành Thủy lợi; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2957/SNN-NN ngày 31 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

5

Kế hoạch 5182/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5182/KH-UBND Phú Thọ, ngày 11 tháng 11 năm 2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

6

Quyết định 3144/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

nghị của Giám đốc Công an tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2016

7

Quyết định 3163/QĐ-CTUBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

2016-2025; Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 20/4/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; Căn cứ Quyết định số 3382/QĐ-BYT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020; Xét đề

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

8

Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

hiện tốt các nội dung, mục đích, yêu cầu theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật; đảm bảo từng bước hạn chế tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh, tiến tới đưa về mức chỉ số giới tính tự nhiên. - Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; xử

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

9

Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Gia Lai

hướng dẫn của Sở Y tế để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp cụ thể trong việc kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện trên địa bàn. Đưa chỉ tiêu về tỷ số giới tính khi sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

10

Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020

cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. 4. Các Sở, Ban, Ngành khác Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Ngành Y tế tổ chức

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

11

Kế hoạch 3595/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3595/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 06 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

12

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2016 kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/KH-UBND Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

13

Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 20/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 150/TTr-SYT ngày 24/8/2016. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

14

Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

bằng giới tính khi sinh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn tỉnh, như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Từng bước khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh (GTKS), tiến tới đưa tỷ số GTKS trở lại mức cân

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

15

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/KH-UBND Phú Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

16

Quyết định 5116/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển và trong vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

chắc thông số kỹ thuật, chất lượng, số lượng phương tiện, ngành nghề hoạt động của ngư dân trên địa bàn, kể cả số hộ ngư dân hoạt động đăng, đáy trên sông, trên biển. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng, thống đầy đủ các thông tin về người, phương tiện, hải trình, ngư trường. Kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu thuyền hết hạn

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

17

Quyết định 1955/QĐ-KTNN năm 2016 Kế hoạch kiểm toán năm 2017 do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ; thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

18

Kế hoạch 30/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. - Phát huy vai trò chủ động tham mưu của cơ quan tư pháp các cấp, cán bộ tư pháp và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

19

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường biện pháp, giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Trong thời gian qua, công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn toàn tỉnh đã được Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các địa phương đã quyết liệt triển khai với nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ôtô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải gây hư hỏng kết

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

20

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân để sử

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status