Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 879/VTLTNN-NVĐP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 180 công văn

1

Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP về việc hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 879/VTLTNN-NVĐP V/v Hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

2

Công văn 75/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2010 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 75/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2010 đối với các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 01/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

3

Công văn 260/VTLTNN-NVĐP về hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 260/VTLTNN-NVĐP V/v. Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2005

Ban hành: 06/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/06/2013

Cập nhật: 20/04/2011

4

Công văn 71/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 71/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 04/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

5

Công văn 55/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

6

Công văn 60/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 đối với các tỉnh, thành phố

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

7

Công văn 102/VTLTNN-NVĐP năm 2004 về danh mục mẫu thành phần tài liệu tiêu biểu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ huyện do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỌI VỤ CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/VTLTNNNVĐP V/v ban hành Danh mục mẫu thành phần tài liệu tiêu biểu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ huyện.

Ban hành: 04/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

8

Công văn 29/VTLTNN-NVĐP năm 2015 hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 đối với các tỉnh, thành

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2015

9

Công văn số 131/VTLTNN-NVĐP về việc cung cấp số liệu về kho lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 131/VTLTNN-NVĐP V/v cung cấp số liệu về kho lưu trữ Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

10

Công văn số 588/VTLTNN-NVĐP về việc hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng cuối năm 2008 đối với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 588/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng cuối năm 2008 đối với Sở Nội vụ các tỉnh,

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

11

Công văn 15/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 12/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2011

12

Công văn số 111/NVĐP về việc hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ do Cục Lưu trữ Nhà nước ban hành

CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 111/NVĐP V/v hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1995 Kính gửi:

Ban hành: 04/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2008

13

Công văn số 66/NVĐP về việc ban hành Đề cương mẫu bản Quy định công tác lưu trữ tại Ủy ban nhân dân các cấp địa phương do Cục Lưu trữ Nhà nước ban hành

CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 66/NVĐP V/v ban hành Đề cương mẫu bản Quy định công tác lưu trữ tại UBND các cấp địa phương. Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 1995

Ban hành: 11/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

14

Công văn số 316/LTNN-NVĐP về việc ban hành Danh mục mẫu thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh do Cục Lưu trữ Nhà nước ban hành

CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 316/LTNN–NVĐP V/v ban hành Danh mục mẫu thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 1999

Ban hành: 24/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2008

15

Công văn 26/LTNN-NVĐP hướng dẫn xây dựng và ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và Lưu trữ huyện do Cục lưu trữ Nhà nước ban hành

CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/LTNN-NVĐP V/v hướng dẫn xây dựng và ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh và Lưu

Ban hành: 22/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

16

Công văn số 879/HĐNTNN của Hội Đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng về hướng dẫn kiểm tra việc nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay ODA

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 879/HĐNTNN V/v: Hướng dẫn kiểm tra việc nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn

Ban hành: 16/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

17

Công văn số 879/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 879/TCT-TS V/v: Thu tiền sử dụng đất Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trả lời công văn số 4484/CT-THDT ngày 15/12/2005 của Cục Thuế tỉnh Bà

Ban hành: 10/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn 879/TCT-CS năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2015

19

Công văn 879/TCHQ-TXNK kiến nghị không nộp thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 879/TCHQ-TXNK V/v kiến nghị không nộp thuế bảo vệ môi trường Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 Kính

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

20

Công văn 879/TCT-PCCS nhà thầu nước ngoài kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 879/TCT-PCCS V/v Nhà thầu NN kê khai thuế GTGT Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2007 Kính gửi: Công ty Sumitomo

Ban hành: 02/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status