Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4723/BKHĐT-TH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14054 công văn

1

Công văn 4723/BKHĐT-TH xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4723/BKHĐT-TH V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

2

Công văn 697/BKHĐT-TH năm 2014 báo cáo dự án đầu tư công dàn trải, không hiệu quả, lãng phí do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 697/BKHĐT-TH V/v báo cáo các dự án đầu tư công dàn trải, không hiệu quả, lãng phí Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 12/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

3

Công văn 3367/BKHĐT-TH triển khai dự án khởi công mới kế hoạch 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3367/BKHĐT-TH V/v triển khai các dự án khởi công mới kế hoạch 2013 Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

4

Công văn 3340/BKHĐT-TH năm 2015 xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3340/BKHĐT-TH V/v xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hằng năm Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

5

Công văn 1266/BKHĐT-TH thực hiện kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1266/BKHĐT-TH V/v thực hiện kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015   Kính

Ban hành: 09/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

6

Công văn 3137/BKHĐT-TH năm 2015 hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3137/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

7

Công văn 3564/BKHĐT-TH năm 2015 báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3564/BKHĐT-TH V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

8

Công văn 4041/BKHĐT-TH năm 2014 đính chính khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4041/BKHĐT-TH V/v đính chính khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

9

Công văn 3979/BKHĐT-TH năm 2014 về lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 3979/BKHĐT-TH V/v lập kế hoạch đầu tư ph�t triển năm 2015 H� Nội, ng�y 24 th�ng 6 năm 2014

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

10

Công văn 1100/BKHĐT-TH năm 2015 hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1100/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

11

Công văn 1101/BKHĐT-TH năm 2015 hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1101/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công Hà Nội, ngày 02 tháng 03

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

12

Công văn 8633/BKHĐT-TH năm 2014 rà soát việc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8633 /BKHĐT-TH V/v rà soát việc bố trí KH vốn TPCP giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và dự kiến phân bổ KH vốn TPCP năm 2015

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

13

Công văn 3433/BKHĐT-TH về hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3433/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2014

14

Công văn 7536/BKHĐT-TH năm 2014 đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 60/2010/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7536/BKHĐT-TH V/v đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010. Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 22/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

15

Công văn 7642/BKHĐT-TH năm 2014 thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7642/BKHĐT-TH V/v thông báo dự kiến KH đầu tư nguồn NSNN năm 2015 Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 23/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

16

Công văn 5316/BKHĐT-TH năm 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5316/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn xây dựng KH phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 15/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

17

Công văn 3786/BKHĐT-TH năm 2015 về khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3786/BKHĐT-TH V/v khung hướng dẫn KH PTKTXH năm 2016 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

18

Công văn 3753/BKHĐT-TH năm 2015 dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3753/BKHĐT-TH V/v dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn NSNN 5 năm 2016-2020 Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

19

Công văn 10030/BKHĐT-TH về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10030/BKHĐT-TH V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 của Chính phủ

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2015

20

Công văn 8123/BKHĐT-TH năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

chính; - Lãnh đạo Bộ; - Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các đơn vị liên quan trong Bộ; - Lưu: VT, Vụ TH (5 bản). BỘ TRƯỞNG Bùi Quang Vinh DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO (Kèm theo văn bản số 8123/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2015) I. HỆ THỐNG CÁC BIỂU

Ban hành: 23/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status