Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4723/BKHĐT-TH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15191 công văn

1

Công văn 4723/BKHĐT-TH xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4723/BKHĐT-TH V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

2

Công văn 1498/BKHĐT-TH năm 2017 tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 trở về trước và kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1498/BKHĐT-TH V/v tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

3

Công văn 9736/BKHĐT-TH năm 2016 rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020; nhu cầu và dự kiến kế hoạch năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9736/BKHĐT-TH V/v rà soát danh mục dự án, dự kiến vốn và hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2016-2020; nhu cầu và dự kiến

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2016

4

Công văn 8836/BKHĐT-TH năm 2016 dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8836/BKHĐT-TH V/v dự kiến phân bổ KH đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2016

5

Công văn 8657/BKHĐT-TH năm 2016 thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8657/BKHĐT-TH V/v thực hiện NQ 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

6

Công văn 6561/BKHĐT-TH năm 2016 triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết 60/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6561/BKHĐT-TH V/v triển khai Luật Đầu tư công, các NĐ hướng dẫn và NQ số 60/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

7

Công văn 5648/BKHĐT-TH về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2015 sang năm 2016 (đợt 2) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5648/BKHĐT-TH V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW và TPCP năm 2015 sang năm 2016 (đợt 2)

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

8

Công văn 5639/BKHĐT-TH năm 2016 hướng dẫn thực hiện nội dung Nghị định 136/2015/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5639/BKHĐT-TH V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

9

Công văn 4718/BKHĐT-TH năm 2016 rà soát, bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4718/BKHĐT-TH V/v rà soát, bổ sung báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch năm 2015 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2016

10

Công văn 4456/BKHĐT-TH năm 2016 về lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4456/BKHĐT-TH V/v lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

11

Công văn 4333/BKHĐT-TH năm 2016 về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4333/BKHĐT-TH V/v Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2017 Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

12

Công văn 1633/BKHĐT-TH năm 2016 xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1633/BKHĐT-TH V/v xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội Hà

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

13

Công văn 1544/BKHĐT-TH năm 2016 kết quả giải ngân và danh mục dự án kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1544/BKHĐT-TH V/v kết quả giải ngân và danh mục dự án kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW và TPCP năm 2015

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

14

Công văn 916/BKHĐT-TH năm 2016 thông báo số kiểm tra kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 916/BKHĐT-TH V/v thông báo số kiểm tra kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

15

Công văn 10638/BKHĐT-TH năm 2015 về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10638/BKHĐT-TH V/v thời gian phê duyệt KHPTKTXH, KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án KCM

Ban hành: 30/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

16

Công văn 10030/BKHĐT-TH về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10030/BKHĐT-TH V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 của Chính phủ

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2015

17

Công văn 8123/BKHĐT-TH năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

chính; - Lãnh đạo Bộ; - Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các đơn vị liên quan trong Bộ; - Lưu: VT, Vụ TH (5 bản). BỘ TRƯỞNG Bùi Quang Vinh DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO (Kèm theo văn bản số 8123/BKHĐT-TH ngày 23 tháng 10 năm 2015) I. HỆ THỐNG CÁC BIỂU

Ban hành: 23/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

18

Công văn 3786/BKHĐT-TH năm 2015 về khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3786/BKHĐT-TH V/v khung hướng dẫn KH PTKTXH năm 2016 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

19

Công văn 3753/BKHĐT-TH năm 2015 dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3753/BKHĐT-TH V/v dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn NSNN 5 năm 2016-2020 Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

20

Công văn 3564/BKHĐT-TH năm 2015 báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3564/BKHĐT-TH V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2014 Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status