Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3073/QĐ-BNN-KHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 85531 văn bản

1

Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN năm 2009 về định mức tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3073/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁP

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2011

2

Quyết định 3073/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3073/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "XÂY

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

3

Quyết định 3073/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp được áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3073/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

4

Quyết định 350/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 về định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương lĩnh vực Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 350/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

5

Quyết định 1311/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Mục tiêu và Nội dung bổ sung mô hình tưới tiết kiệm nước và thành lập Hội đồng cấp Bộ tư vấn xét chọn bổ sung mô hình cho 5 Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2014-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1311/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

7

Quyết định 827/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục đề tài, dự án và nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 thực hiện từ 2014 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 827/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

8

Quyết định 1600/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 Quy định về quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1600/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 18/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2011

9

Quyết định 806/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về tiêu chí lựa chọn đề tài để hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông năm 2012 thuộc dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 806/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI ĐỂ HỔ

Ban hành: 19/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

10

Quyết định 3131/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 điều chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu cấp bộ giai đoạn 2012-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3131/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC ĐỀ TÀI

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2011

11

Quyết định 3964/QĐ-BNN-KHCN năm 2006 ban hành Tiêu chuẩn ngành: 14TCN 186 : 2006 - Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3964/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH: 14TCN

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

12

Quyết định 1288/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 ban hành Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược ngành thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1288/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

13

Quyết định 2036/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2036/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

14

Quyết định 2496/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ, Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình trọng đỉểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2496/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

15

Quyết định 2502/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định Dự án Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản, từ năm 2013 đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2502/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT,

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

16

Quyết định 2693/QĐ-BNN-KHCN năm 2009 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2693/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC BẢO VỆ

Ban hành: 24/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2012

17

Quyết định 1384/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ: Xây dựng mô hình thu gom, xử lý phế phụ phẩm trồng trọt nhằm giảm phát thải khí nhà kính nông thôn ở vùng đồng bằng sông Hồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1384/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

18

Quyết định 2269/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2269/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

19

Quyết định 393/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương "Phát triển sản xuất nấm tập trung ở một số tỉnh phía Bắc" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 393/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

20

Quyết định 376/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 công nhận kết quả khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng của ngô biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 376/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ