Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3073/QĐ-BNN-KHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 79794 văn bản

1

Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN năm 2009 về định mức tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3073/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁP

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2011

2

Quyết định 3073/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3073/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "XÂY

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

3

Quyết định 3073/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp được áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3073/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

4

Quyết định 2506/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2506/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

5

Quyết định 1937/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 về Định mức tạm thời trồng cây ngập mặn chắn sóng áp dụng cho các dự án duy tu, sửa chữa và nâng cấp đê biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM#11;Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1937/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC TẠM THỜI TRỒNG CÂY NGẬP MẶN CHẮN SÓNG ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN DUY TU, SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP ĐÊ BIỂN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

6

Quyết định 2237/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 thành lập Đoàn đánh giá phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2237/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ PHÒNG

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

7

Quyết định 2238/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 chỉ định phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2238/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

8

Quyết định 4090/QĐ-BNN-KHCN năm 2006 tiêu chuẩn ngành về thủy lợi 14TCN 197 : 2006 và 14TCN 198 : 2006 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4090/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

9

Quyết định 1699/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 công bố mức định mức, đơn giá trong thiết kế quy hoạch xây dựng thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN#11;------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM#11;Độc lập - Tự do - Hạnh phúc#11;--------------- Số: 1699/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ MỨC ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ TRONG THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰ NG THỦY LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ các Nghị định của Chính

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

10

Quyết định 1754/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị khoa học công nghệ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1754/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐẶC TÍNH

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

12

Quyết định 1145/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ Đánh giá trữ lượng các-bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1145/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

13

Quyết định 2911/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 cấp phép khảo nghiệm hạn chế và phê duyệt kế hoạch khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng đối với môi trường và đa dạng sinh học của cây ngô biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2911/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP PHÉP KHẢO

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

14

Quyết định 3037/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt Danh mục đề tài, dự án xét chọn bổ sung thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011­2015 thực hiện từ 2012 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3037/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

16

Quyết định 1258/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt Chương trình khuyến nông Trung ương trọng điểm giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1258/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

17

Quyết định 936/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013, nhiệm vụ "Tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào rà soát tổng quan quy hoạch thủy lợi vùng trung du và miền núi phía Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 936/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

18

Quyết định 932/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ Xây dựng mô hình thu gom, xử lý phế phụ phẩm trồng trọt nhằm giảm phát thải khí nhà kính nông thôn ở vùng đồng bằng sông Hồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 932/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

19

Quyết định 933/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ Xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 933/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

20

Quyết định 935/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ Xây dựng mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính bằng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 935/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ