Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3073/QĐ-BNN-KHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 80112 văn bản

1

Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN năm 2009 về định mức tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3073/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁP

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2011

2

Quyết định 3073/QĐ-BNN-QLCL năm 2013 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3073/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "XÂY

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

3

Quyết định 3073/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp được áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3073/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 29 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

4

Quyết định 779/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 779/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

Ban hành: 11/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

5

Quyết định 776/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng khoa học công nghệ tư vấn xét chọn đề tài cấp Bộ bổ sung lĩnh vực Thủy sản giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 776/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

Ban hành: 13/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

8

Quyết định 894/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt Đề cương chi tiết thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức đào tạo kiến thức cho cán bộ trong ngành và cộng đồng về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 894/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI

Ban hành: 22/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

9

Quyết định 873/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt Đề cương chi tiết thực hiện nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh, đề xuất giải pháp thích ứng" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 873/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

Ban hành: 03/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

11

Quyết định 2036/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2036/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

12

Quyết định 887/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ cấp Bộ năm 2013 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực sông biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 887/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

13

Quyết định 129/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bổ sung năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 129/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

14

Quyết định 113/QĐ-BNN-KHCN năm 2014 phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Chăn nuôi giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

15

Quyết định 421/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt đề cương thực hiện năm 2014 nhiệm vụ: Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 421/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

16

Quyết định 333/QĐ-BNN-KHCN năm 2014 phê duyệt đề cương thực hiện, nhiệm vụ: Đánh giá trữ lượng cac bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 333/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

17

Quyết định 432/QĐ-BNN-KHCN năm 2014 thành lập hội đồng an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 432/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG AN TOÀN THỰC

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

18

Quyết định 4090/QĐ-BNN-KHCN năm 2006 tiêu chuẩn ngành về thủy lợi 14TCN 197 : 2006 và 14TCN 198 : 2006 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4090/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

20

Quyết định 1145/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ Đánh giá trữ lượng các-bon rừng, xây dựng đường phát thải cơ sở thực hiện REDD+ ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1145/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ