Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2929/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2740 văn bản

1

Quyết định 2929/QĐ-BTP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

2

Quyết định 2929/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

3

Quyết định 2929/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

4

Thông báo 2929/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Men bánh mì do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2015

5

Kế hoạch 2929/KH-UBND năm 2011 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Gia Lai ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/KH-UBND Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2011 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG,

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

6

Ban hành: 09/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

7

Quyết định 2184/QĐ-BTC năm 2012 bổ sung Quy chế làm việc kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2929/QĐ-BTC NGÀY 05/12/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2012

8

Thông báo 1147/TB-CT nội dung cuộc họp giải quyết hồ sơ quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nghiêm túc. Nơi nhận: - Đại diện TCT tại TP.HCM (để b/c); - BLĐ Cục; - Các Phòng, các CCTQ-H; - Lưu: TNCN, HC. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Đình Cử

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

9

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn FILE ĐƯỢC ĐÍNH

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

10

Quyết định 1640/QĐ-TCT năm 2005 về quy trình quyết toán thuế, thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính, Công văn số 477/TCT/TNCN ngày 04/02/2005 của Tổng cục thuế hướng dẫn về thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì hồ sơ thoái trả thuế TNCN của ông/bà còn một số điểm chưa đúng thủ tục quy định cụ thể: 1/…………… 2/…………… ……………... Để đảm bảo việc thoái trả thuế TNCN được giải

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

11

Thông tư 175/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định 100/2008/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

- Các đơn vị thuộc Bộ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).Hà KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ban hành: 05/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

12

Quyết định 2477/QĐ-TCT năm 2010 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế; quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội thuộc Chi cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2477/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

13

Quyết định 2590/QĐ-TCT năm 2010 áp dụng hóa đơn tự in do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2590/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN TỔNG

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

14

Quyết định 1508/QĐ-TCT năm 2007 về Quy định Tiêu chuẩn văn hoá công sở và đạo đức cán bộ Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1508/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 25/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

15

Quyết định 1929/QĐ-TCT năm 2006 về Quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thi đua do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1929/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG,

Ban hành: 14/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

16

Quyết định 1297/QĐ-TCT năm 2005 về Quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thi đua thực hiện trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1297/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN DANH

Ban hành: 18/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

17

Quyết định 953/QĐ-TCT năm 2008 Quy trình tiếp nhận, quản lý văn bản đi, đến của cơ quan Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 953/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ

Ban hành: 28/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

18

Quyết định 601/QĐ-TCT năm 2012 về Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 601/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ

Ban hành: 11/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

19

Quyết định 561/QĐ-TCT năm 2005 ủy quyền cho Cục trưởng Cục thuế duyệt mẫu và đơn vị in hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 561/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ DUYỆT MẪU VÀ

Ban hành: 01/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ