Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2929/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2997 văn bản

1

Quyết định 2929/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

2

Quyết định 2929/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

3

Kế hoạch 2929/KH-UBND năm 2011 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Gia Lai ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/KH-UBND Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2011 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG,

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

4

Thông báo 2929/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Men bánh mì do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2015

5

Quyết định 2929/QĐ-BTP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

6

Quyết định 2929/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt “Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2016-2020" do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

7

Ban hành: 09/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

8

Quyết định 2184/QĐ-BTC năm 2012 bổ sung Quy chế làm việc kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2929/QĐ-BTC NGÀY 05/12/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2012

9

Thông báo 1147/TB-CT nội dung cuộc họp giải quyết hồ sơ quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nghiêm túc. Nơi nhận: - Đại diện TCT tại TP.HCM (để b/c); - BLĐ Cục; - Các Phòng, các CCTQ-H; - Lưu: TNCN, HC. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Đình Cử

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

10

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

của các Đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

11

Quyết định 1640/QĐ-TCT năm 2005 về quy trình quyết toán thuế, thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính, Công văn số 477/TCT/TNCN ngày 04/02/2005 của Tổng cục thuế hướng dẫn về thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì hồ sơ thoái trả thuế TNCN của ông/bà còn một số điểm chưa đúng thủ tục quy định cụ thể: 1/…………… 2/…………… ……………... Để đảm bảo việc thoái trả thuế TNCN được giải

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

12

Thông tư 175/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định 100/2008/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

- Các đơn vị thuộc Bộ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).Hà KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ban hành: 05/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

13

Thông tư 60-TC/TCT năm 1993 về chế độ quản lý thu đối với việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60-TC/TCT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1993 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60 TC/TCT NGÀY 16-7-1993 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ

Ban hành: 16/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

14

Thông tư 82-TC/TCT năm 1994 hướng dẫn Nghị định 84/CP thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82-TC/TCT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 82-TC/TCT NGÀY 7-10-1994 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI

Ban hành: 08/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

15

Thông tư 52-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 23-TC/TCT-1095 hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-TC/TCT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1995 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 52 TC/TCT NGÀY 12/7/1995 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 23TC/TCT NGÀY 21/3/1995 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ XE Ô TÔ, XE

Ban hành: 12/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

16

Thông tư 93-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 19-TC/TCT-1995 hướng dẫn Nghị định 193/CP-1994 về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93-TC/TCT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 93-TC/TCT NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1995 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19-TC/TCT NGÀY 16-3-1995 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN

Ban hành: 21/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

17

Thông tư 25-TC/TCT năm 1994 sửa đổi điểm a, điểm d mục 6, phần II Thông tư 01-TC/HCVX-1994 quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể, hội quần chúng tổ chức hoạt động có thu do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-TC/TCT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25 TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1994 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A, ĐIỂM D MỤC 6, PHẦN II THÔNG TƯ SỐ 01 TC/HCVX NGÀY

Ban hành: 28/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

18

Thông tư 24TC/TCT-1996 hướng dẫn việc giảm thuế doanh thu năm 1996 đối với cơ sở kinh doanh trên địa bàn miền núi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24TC/TCT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1996 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH NSỐ 24 TC/TCT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM THUẾ DOANH THU NĂM 1996 ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 10/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

19

Thông tư 07 TC/TCT-1995 bổ sung Thông tư 20 TC/TCT năm 1994 về việc giảm thuế doanh thu đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn miền núi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07TC/TCT Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 07 TC/TCT NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 20 TC/TCT NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1994 VỀ VIỆC GIẢM THUẾ

Ban hành: 07/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

20

Thông tư 49-TC/TCT năm 1992 bổ sung Thông tư 59-TC/TCT/CS về thuế doanh thu đối với hoạt động sản xuất hoá chất do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49-TC/TCT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1992 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 49-TC/TCT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 59-TC/TCT/CS NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 1991 CỦA BỘ TÀI

Ban hành: 30/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status