Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2929/TCT-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 2465 văn bản

1

Quyết định 2929/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

2

Quyết định 2929/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

3

Quyết định 2929/QĐ-BTP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2929/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2013

4

Quyết định 2929/1998/QĐ-UB về điều chỉnh bổ sung điều 2 bản qui định thực hiện hợp thức quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho gia đình quân đội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ban hành kèm theo quyết định 1445/1998/QĐ/UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2929/1998/QĐ-UB Nha Trang, ngày 09 tháng 10 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

Ban hành: 09/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

5

Quyết định 2184/QĐ-BTC năm 2012 bổ sung Quy chế làm việc kèm theo Quyết định 2929/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2929/QĐ-BTC NGÀY 05/12/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2012

6

Thông báo 1147/TB-CT nội dung cuộc họp giải quyết hồ sơ quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nghiêm túc. Nơi nhận: - Đại diện TCT tại TP.HCM (để b/c); - BLĐ Cục; - Các Phòng, các CCTQ-H; - Lưu: TNCN, HC. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Trần Đình Cử

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

7

Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

các Đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

8

Quyết định 1640/QĐ-TCT năm 2005 về quy trình quyết toán thuế, thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính, Công văn số 477/TCT/TNCN ngày 04/02/2005 của Tổng cục thuế hướng dẫn về thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì hồ sơ thoái trả thuế TNCN của ông/bà còn một số điểm chưa đúng thủ tục quy định cụ thể: 1/…………… 2/…………… ……………... Để đảm bảo việc thoái trả thuế TNCN được giải

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

9

Thông tư 175/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định 100/2008/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

- Các đơn vị thuộc Bộ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).Hà KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ban hành: 05/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

10

Thông tư 62/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể; - HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ

Ban hành: 27/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

11

Quyết định 2568/QĐ-TCT năm 2010 về Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, NHẬN VÀ

Ban hành: 22/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

12

Quyết định 74/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

13

Thông báo 111/TB-TCT cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/TB-TCT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ

Ban hành: 10/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

14

Quyết định 566/QĐ-TCT năm 2010 về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 566/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

15

Quyết định 752/QĐ-TCT năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quy trình quản lý nợ thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước do các Chi cục Thuế quản lý

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 752/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

16

Quyết định 527/QĐ-TCT về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 527/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH

Ban hành: 03/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

17

Quyết định 566/QĐ-TCT năm 2006 về Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 566/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH

Ban hành: 08/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

18

Quyết định 1417/QĐ-TCT năm 2006 sửa đổi Quyết định 1149/QĐ-TCT về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng thuộc Cục thuế thực hiện thí điểm cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1417/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 07/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

19

Quyết định 1936/QĐ-TCT năm 2012 về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1936/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CÁC CHỨC DANH LÃNH

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

20

Quyết định 1089/QĐ-TCT năm 2011 về Quy chế chi tiêu và định mức chi nội bộ đối với đơn vị thuộc hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2015 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1089/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU VÀ MỘT

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ