Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 13810 công văn

1

Công văn 6306/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6306/CT-TTHT V/v Hóa đơn, chứng từ TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

2

Công văn 6414/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6414/CT-TTHT V/v Chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

3

Công văn 6417/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6417/CT-TTHT V/v Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

4

Công văn 6426/CT-TTHT năm 2013 lập hóa đơn bằng ngoại tệ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6426/CT-TTHT V/v Lập hóa đơn bằng ngoại tệ. TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

5

Công văn 6521/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6521/CT-TTHT V/v Hóa đơn, chứng từ TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 10/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

6

Công văn 7167/CT-TTHT năm 2013 về trích khấu hao tài sản cố định do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7167/CT-TTHT V/v Trích khấu hao tài sản cố định TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

7

Công văn 7206/CT-TTHT năm 2013 thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7206/CT-TTHT V/v Thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

8

Công văn 7333/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ xuất vật tư, sản phẩm hàng hóa bảo hành do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7333/CT-TTHT V/v hóa đơn, chứng từ xuất vật tư, sản phẩm hàng hóa bảo hành TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

9

Công văn 7335/CT-TTHT năm 2013 thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7335/CT-TTHT V/v Thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

10

Công văn 4663/CT-TTHT năm 2013 ghi tên và địa chỉ viết tắt trên hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4663/CT-TTHT V/v: Hóa đơn, chứng từ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2013  

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

11

Công văn 5494/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5494/CT-TTHT  V/v: chính sách thuế Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2013 Kính

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

12

Công văn 5537/CT-TTHT năm 2013 thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 5537/CT-TTHT V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

13

Công văn 4359/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4359/CT-TTHT V/v: Hoá đơn, chứng từ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

14

Công văn 4450/CT-TTHT năm 2013 về ghi tên của công ty trên hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4450/CT-TTHT V/v : Hóa đơn, chứng từ Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

15

Công văn 4486/CT-TTHT năm 2013 về thuế suất thuế Giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4486/CT-TTHT V/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

16

Công văn 4494/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4494/CT-TTHT V/v chính sách thuế TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2013

17

Công văn 3720/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3720/CT-TTHT V/v: Hoá đơn, chứng từ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2013  

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

18

Công văn 4374/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4374/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

19

Công văn 4493/CT-TTHT năm 2013 thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4493/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập cá nhân TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

20

Công văn 4339/CT-TTHT năm 2013 thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4339/CT-TTHT V/v: thuế thu nhập cá nhân TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ