Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2010/TTLT-UBDT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 117971 văn bản

1

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-UBDT-BTC hướng dẫn Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn do Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC – BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2010/TTLT-UBDT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

2

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

3

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 157/2005/NĐ-CP về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ NGOẠI GIAO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

4

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TTLT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

5

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

6

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BTP-UBDT hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số do Bộ Tư pháp - Ủy ban Dân tộc ban hành

BỘ TƯ PHÁP - ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

7

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-UBDT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Ủy ban Dân tộc - Bộ Nội vụ ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/TTLT-UBDT-BNV Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG,

Ban hành: 17/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

8

Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-UBDT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính ban hành

; - Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; - Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT, Bộ TC; - Lưu: VT: UBDT, BTC. MẪU 01 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN (Kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT/UBDT-BTC ngày 16/12/2011) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2012

9

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

Ban hành: 18/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

11

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc ban hành

BỘ NỘI VỤ-BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

12

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT- TC-XD-NNPTNT hướng dẫn chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 do Ủy ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

UỶ BAN DÂN TỘC – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ TÀI CHÍNH – BỘ XÂY DỰNG – BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT- TC-XD-NNPTNT Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2008

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

15

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

16

Thông tư 01/2010/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 01/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

17

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC hướng dẫn Quyết định 42/2002/QĐ-TTg về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/TTLT-BKH-BTC Hà Nội , ngày 06 tháng 1 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ KẾ HOACH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI

Ban hành: 06/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

18

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2005/TTLT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

19

Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 175/1999/NĐ-CP do Bộ lao động thương binh xã hội và Bộ Tài chính ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hà Nội , ngày 17 tháng 1 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2000/TT-BLĐTBXH-BTC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ TÀI

Ban hành: 17/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

20

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm nhân dân địa phương do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tài chính ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-BỘ TÀI CHÍNH ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** SỐ: 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Ban hành: 08/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status