Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/2000/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 5501 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6683:2000 về thuốc lá nguyên liệu - Xác định kích cỡ mảnh lá do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6683 : 2000 ISO 12194 : 1995 THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU - XÁC ĐỊNH KÍCH CỠ MẢNH LÁ Leaf tobacco - Determination of strip particle size Lời nói đầu TCVN 6683 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 12194 : 1995; TCVN 6683 : 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 126 Thuốc lá và sản

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6703:2000 về Xăng máy bay và xăng ô tô thành phẩm - Xác định benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6703 : 2000 ASTM D 3606 - 96 XĂNG MÁY BAY VÀ XĂNG ÔTÔ THÀNH PHẨM – XÁC ĐỊNH BENZEN VÀ TOLUEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Finished motor and aviation gasoline – Test method for determination of benzene and toluene by gas chromatography Lời nói đầu TCVN 6703 : 2000 tương đương với ASTM D 3606 – 96 Standard Test Method

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6717:2000 về Xác định tính ăn mòn mô của khí hoặc hỗn hợp khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6717 : 2000 (ISO 13338 : 1995 E) XÁC ĐỊNH TÍNH ĂN MÒN MÔ CỦA KHÍ HOẶC HỖN HỢP KHÍ Determination of tissue corroviveness of a gas or gas mixture Lời nói đầu TCVN 6717 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 13338 : 1995E. TCVN 6717 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 58

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6716:2000 về Xác định tính độc của khí hoặc hỗn hợp khí Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6716 : 2000 (ISO 10298 : 1995 E) XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỘC CỦA KHÍ HOẶC HỖN HỢP KHÍ Determination of toxicity of gas or gas mixture Lời nói đầu TCVN 6716 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 10298 : 1995E TCVN 6716 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 58 Bình chứa ga biên soạn,

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6702:2000 về Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6702 : 2000 ASTM D 3244 - 96 XỬ LÝ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU KỸ THUẬT Utilization of test data to determine comformance with specifications Lời nói đầu TCVN 6702 : 2000 tương đương với ASTM D 3244 - 96 Standard Practice for Utilization of Tes Data to Determine Conformance with Specifications.

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6939:2000 về Mã số vật phẩm - Mã số tiêu chuẩn 13 chữ số - Quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6939:2000 MÃ SỐ VẬT PHẨM MÃ SỐ TIÊU CHUẨN 13 CHỮ SỐ - QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Article number The standard 13-digit number - Specification 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật và cấu trúc đối với mã số tiêu chuẩn 13 chữ số (EAN-13). 1.2. Mã số EAN-13 được sử dụng cho mọi vật phẩm có kích thước

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6620:2000 về chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp điện thế do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6620 : 2000 ISO 6778 : 1984 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH AMONI PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ Water quality - Determination of ammonium - Potentiometric method Lời nói đầu TCVN 6620 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 6778 : 1984. TCVN 6620 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6621:2000 về chất lượng nước - Đánh giá sự phân huỷ sinh học hiếu khí "cuối cùng" của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước - Phương pháp phân tích cacbon hữu cơ hoà tan (DOC) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6621 : 2000 ISO 7827 : 1994 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN HUỶ SINH HỌC HIẾU KHÍ "CUỐI CÙNG" CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CACBON HỮU CƠ HOÀ TAN (DOC) Water quality - Evaluation an aqueous medium of the "ultimate" aerobic biodegradability of organic

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6623:2000 về chất lượng nước - Xác định nhôm - Phương pháp đo phổ dùng pyrocatechol tím do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6623 : 2000 ISO 10566 : 1994 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NHÔM - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ DÙNG PYROCATECHOL TÍM Water quality - Determination of aluminium - Spectrometric method using pyrocatechol violet Lời nói đầu TCVN 6623 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 10566 : 1994. TCVN 6623 :

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6625:2000 về chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6625 : 2000 ISO 11923 : 1997 CHẤT LƯỢNG NƯỚCư XÁC ĐỊNH CHẤT RẮN LƠ LỬNG BẰNG CÁCH LỌC QUA CÁI LỌC SỢI THỦY TINH Water quality ư Determination suspended solids by filtration through glass-fibre filters HÀ NỘI - 2000 Lời nói đầu TCVN 6625 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11923 :

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6626:2000 về chất lượng nước - Xác định asen - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6626 : 2000 ISO 11969 : 1996 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH ASEN - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (KỸ THUẬT HYDRUA) Water quality - Determination arsenic - Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) Lời nói đầu TCVN 6626 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11969 :

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6634:2000 về chất lượng nước - hướng dẫn xác định cacbon hữu cơ tổng số (TOC) và cacbon hữu cơ hoà tan (DOC) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6634 : 2000 ISO 8245 : 1999 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CACBON HỮU CƠ TỔNG SỐ (TOC) VÀ CACBON HỮU CƠ HOÀ TAN (DOC) Water quality - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC) Lời nói đầu TCVN 6634 : 2000 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6635:2000 về chất lượng nước - Xác định borat - Phương pháp đo phổ dùng azometin-H do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6635 : 2000 ISO 9390 : 1990 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH BORAT - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ DÙNG AZOMETIN-H Water quality - Ditermination of borate - Spectrometric method using azomethine-H Lời nói đầu TCVN 6635 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 9390 : 1990. TCVN 6635 : 2000 do Ban Kỹ

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6637:2000 về chất lượng nước - Xác định sunfua hoà tan - Phương pháp đo quang dùng metylen xanh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6637 : 2000 ISO 10530 : 1992 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH SUNFUA HOÀ TAN - PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG DÙNG METYLEN XANH Water quality - Determination of dissolved sulfide - Photometric method using methylen blue Lời nói đầu TCVN 6637 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 10530 : 1992 TCVN

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6638:2000 về chất lượng nước - Xác định nitơ - Vô cơ hoá xúc tác sau khi khử bằng hợp kim devarda do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6638 : 2000 ISO10048 : 1991 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NITƠ - VÔ CƠ HOÁ XÚC TÁC SAU KHI KHỬ BẰNG HỢP KIM DEVARDA Water quality - Determination of nitrogen - Catalytic digestion after reduction with Devarda's alloy Lời nói đầu TCVN 6638 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 10048 :

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6657:2000 về chất lượng nước - Xác định nhôm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6657: 2000 ISO 12020 : 1997 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NHÔM - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Water quality - Determination of aluminium - Atomic absorption spectrometric method Lời nói đầu TCVN 6657: 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 12020 : 1997. TCVN 6657 : 2000 do Ban Kỹ

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6658:2000 về chất lượng nước - Xác định crom (VI) - Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenylcacbazid do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6658 : 2000 ISO 11083 : 1994 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CROM VI) - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ DÙNG 1,5-DIPHENYLCACBAZID Water quality - Determination of chromium (VI) - Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide Lời nói đầu TCVN 6658 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11083 : 1994.

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6659:2000 về chất lượng nước - Xác định sunfua dễ giải phóng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

khoảng 0,5 g sunfua-lưu huỳnh trong nước và định mức bằng nước. Xác định chính xác nồng độ dung dịch bằng phương pháp iod [XemTCVN 6637:2000 (ISO 10530), phụ lục A] dùng thuốc thử nồng độ thích hợp (thí dụ 0,01mol/l). Bảo quản dung dịch trong bình nâu tối. Dung dịch bền hai đến ba ngày. 5.10 Dung dịch tiêu chuẩn sunfua Dùng pipet

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6660:2000 về chất lượng nước - xác định Li+, Na+, NH4+, K+, Mn++, Ca++, Mg++, Sr++ và Ba++ hoà tan bằng sắc ký ion - Phương pháp dùng cho nước và nước thải do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6660 : 2000 ISO 14911 : 1998 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ và Ba2+  HOÀ TAN BẰNG SẮC KÝ ION - PHƯƠNG PHÁP DÙNG CHO NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI Water quality - Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6662:2000 về chất lượng nước - Đo thông số sinh hoá - Phương pháp đo phổ xác định nồng độ clorophyl-a do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6662 : 2000 ISO10260 : 1992 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - ĐO THÔNG SỐ SINH HOÁ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CLOROPHYL-A Water quality - Measurement of biochemical parameters - Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration Lời nói đầu TCVN 6662 : 2000 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ