Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 01/2000/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8385 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6658:2000 về chất lượng nước - Xác định crom (VI) - Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenylcacbazid do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6658 : 2000 ISO 11083 : 1994 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CROM VI) - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ DÙNG 1,5-DIPHENYLCACBAZID Water quality - Determination of chromium (VI) - Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide Lời nói đầu TCVN 6658 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11083 : 1994.

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14050:2000 về quản lý môi trường - từ vựng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14050: 2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - TỪ VỰNG Environmental management - Vocabulary 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này bao gồm các thuật ngữ của các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý môi trường đã được đưa ra trong bộ TCVN ISO 14000. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 10241:

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14020:2000 về nhãn môi trường và công bố môi trường - Nguyên tắc chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14020: 2000 NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ MÔI TRƯỜNG - NGUYÊN TắC CHUNG Environmental labels and declarations - General principiles 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc hướng dẫn việc xây dựng và sử dụng nhãn môi trường và công bố môi trường. Tiêu chuẩn này nhằm

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14040:2000 về quản lý môi trường - Đánh giá chu trình sống của sản phẩm - Nguyên tắc và khuôn khổ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14040: 2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM - NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ Environmental Management - Lìe Cycle Assessment - Principles and framework 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định khuôn khổ, các nguyên tắc và yêu cầu chung cho việc thực hiện và báo

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6648:2000 về chất lượng đất - Xác định chất khô và hàm lượng nước theo khối lượng - phương pháp khối lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6648 : 2000 ISO 11465 : 1993 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH CHẤT KHÔ VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC THEO KHỐI LƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Soil quality - Determination of dry matter and water content on a mass basic - Gravimetric method Lời nói đầu TCVN 6648 : 2000 thay thế cho TCVN 5963 : 1995 (ISO

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6649:2000 về chất lượng đất - Chiết các nguyên tố vết tan trong nước cường thuỷ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

oxi hoá khoảng 0,5 g cacbon hữu cơ. Nếu chưa biết chắc lượng cacbon có mặt thì tiến hành xác định theo TCVN 6642 : 2000 (ISO 10964). Nếu lượng cacbon hữu cơ lớn hơn 0,5 g trong 3 g mẫu thì tiến hành như sau. Để cho phản ứng đầu tiên với nước cường thuỷ giảm nhẹ. Sau đó nếu hàm lượng cacbon hữu cơ quá 0,5 g thì cứ 0,1 g cacbon hữu cơ tăng lên thì

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6750:2000 về sự phát thải của nguồn tĩnh - xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh đioxit - phương pháp sắc ký ion do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6750 : 2000 SỰ PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA LƯU HUỲNH DIOXIT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ ION Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulfur dioxide - Ion chromatography method Lời nói đầu TCVN 6750 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11632 :

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6644:2000 về chất lượng đất - Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ bằng cách oxy hoá trong môi trường sunfocromic do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6644: 2000 ISO 14235 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON HỮU CƠ BẰNG CÁCH OXI HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SUNFOCROMIC Soil quality - Determination of organic carbon by sulfochromic oxidation Lời nói đầu TCVN 6644 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 14235 : 1998. TCVN

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6755:2000 về Mã số và mã vạch vật phẩm - Mã vạch EAN.UCC-128 - Quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6755 : 2000 MÃ SỐ VÀ MÃ VẠCH VẬT PHẨM - MÃ VẠCH EAN·UCC-128 - QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Article number and barcode - EAN·UCC-128 barcode - Specification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật của mã vạch EAN·UCC-128. Đây là mã vạch dùng để thể hiện dữ liệu số phân định ứng

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6689:2000 về Quần áo bảo vệ - Yêu cầu chung

6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QUẦN ÁO BẢO VỆ – YÊU CẦU CHUNG Protective clothing - General requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung và những khuyến cáo đối với ergonomic, lão

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6693:2000 về Quần áo bảo vệ - Xác định diễn thái của vật liệu khi các giọt nhỏ kim loại nóng chảy bắn vào

gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Quần áo thiết kế để bảo vệ người mặc chống lại sự phun bắn của các giọt

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6731:2000 về Xe đẩy dụng cụ tiêm

này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. XE ĐẨY

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6732:2000 về Xe đẩy cáng

được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. XE ĐẨY

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6647:2000 về chất lượng đất - Xử lý sơ bộ đất để phân tích lý - hoá do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6647 : 2000 ISO 11464 : 1994 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XỬ LÝ SƠ BỘ ĐẤT ĐỂ PHÂN TÍCH LÝ – HOÁ Soil quality - Pretreatmemt of samples for physiko - chemical analyses Lời nói đầu TCVN 6647 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11464 : 1994. TCVN 6647 : 2000 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 190

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6651:2000 về chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp trong phòng thí nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN TCVN 6651 : 2000 ISO 11274 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH GIỮ NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soil quality - Determination of the water - retention characteristic - Laboratory methods Lời nói đầu TCVN 6651 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11274 : 1998. TCVN 6651 : 2000 do Ban Kỹ

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6642:2000 về chất lượng đất - Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ và cacbon tổng số sau khi đốt khô (phân tích nguyên tố) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6642 : 2000 ISO 10694 : 1995 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON HỮU CƠ VÀ CACBON TỔNG SỐ SAU KHI ĐỐT KHÔ (PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ) Soil quality - Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis) Lời nói đầu TCVN 6642 : 2000 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6646:2000 về chất lượng đất - xác định khả năng trao đổi cation thực tế và độ bão hoà bazơ bằng cách sử dụng dung dịch bari clorua do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6646 : 2000 ISO 11260 : 1994 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG TRAO ĐỔI CATION THỰC TẾ VÀ ĐỘ B∙O HOÀ BAZƠ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DUNG DỊCH BARI CLORUA Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6625:2000 về chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6625 : 2000 ISO 11923 : 1997 CHẤT LƯỢNG NƯỚCư XÁC ĐỊNH CHẤT RẮN LƠ LỬNG BẰNG CÁCH LỌC QUA CÁI LỌC SỢI THỦY TINH Water quality ư Determination suspended solids by filtration through glass-fibre filters HÀ NỘI - 2000 Lời nói đầu TCVN 6625 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 11923 :

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6638:2000 về chất lượng nước - Xác định nitơ - Vô cơ hoá xúc tác sau khi khử bằng hợp kim devarda do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6638 : 2000 ISO10048 : 1991 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NITƠ - VÔ CƠ HOÁ XÚC TÁC SAU KHI KHỬ BẰNG HỢP KIM DEVARDA Water quality - Determination of nitrogen - Catalytic digestion after reduction with Devarda's alloy Lời nói đầu TCVN 6638 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 10048 :

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6708:2000 về Hướng dẫn soạn thảo tiêu chuẩn dùng cho đánh giá sự phù hợp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6708 : 2000 ISO/IEC GUIDE 7 : 1994 HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO TIÊU CHUẨN DÙNG CHO ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity assessment 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này trình bày những hướng dẫn nhằm giúp các ban kỹ thuật soạn thảo tiêu

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ