Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" điều 50 luật đất đai "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118170 văn bản

1

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2010 quy định giấy tờ nhà, đất theo khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai 2003, áp dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

KHOẢN 1, ĐIỀU 50 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003, ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành

Ban hành: 24/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

2

Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT về trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và áp dụng thống nhất biểu mẫu khi làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Đất đai do Sở Tư pháp - Sở

NGÀNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ VIỆC ÁP DỤNG THỐNG NHẤT CÁC BIỂU MẪU KHI LÀM THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CHẾT MÀ NHÀ, ĐẤT ĐỂ LẠI THỪA KẾ KHÔNG CÓ CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 50 LUẬT ĐẤT ĐAI Thực hiện

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

3

Sắc lệnh số 50 về việc tổ chức Bộ giao thông công chính do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Điều thứ tư: Trong Bộ Giao thông công chính có các cơ quan sau này: - Văn phòng, - Ty tố tụng và pháp chế, - Ty chuyên môn công chính, - Ty giao thông, - Ty kiến thuết đô thi và kiến trúc, - Trường đại học công chính. VĂN PHÒNG Điều thứ năm: Văn phòng đặt dưới quyền điều khiển của Chánh Văn phòng, có Chủ

Ban hành: 13/04/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

4

Sắc lệnh số 50 về việc cấm xuất cảng thóc, gạo, ngô, đỗ hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 50 NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 1945 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế, Xét rằng nạn đói đang hoành hành, số gạo sản xuất năm nay không sao đủ để dân dùng, RA SẮC LỆNH: Điều I: Từ ngày ký sắc lệnh này

Ban hành: 09/10/1945

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

5

Luật Xây dựng 2014

của pháp luật về lưu trữ. 2. Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ quy hoạch xây dựng và cung cấp tài liệu lưu giữ này cho cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Mục 2. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG Điều 22. Quy hoạch xây dựng

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

6

Nghị quyết số 50-HĐBT về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

đất đai, còn nặng tư tưởng ỷ lại, trông chờ các điều kiện vật chất từ cấp trên giao xuống, chưa biết tự mình tìm ra các nguồn để tự cân đối các nhu cầu. Việc phân cấp quản lý cho huyện chưa được thực hiện tốt, nhiều nơi làm hình thức, không đồng bộ. Việc tăng cường bộ máy tổ chức và cán bộ cho huyện chưa đáp ứng yêu cầu. Các mối quan hệ

Ban hành: 17/05/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị định 50-HĐBT năm 1988 về điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

theo pháp luật. Các bên ký kết đều bình đẳng trước pháp luật, có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh mọi điều cam kết trong hợp đồng; nếu vi phạm, phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. XI. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Điều 60.- Xí nghiệp có trách nhiệm sử dụng hợp lý, có hiệu quả, có nghĩa vụ bảo vệ đất đai

Ban hành: 22/03/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

8

Nghị định 50-NĐ năm 1957 về việc tách Công ty Đại lý tàu biển ra khỏi tổ chức cảng Hải-phòng để trực thuộc Cục Vận tải đường thủy do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Xét đề nghị của ông Giám đốc Cục Vận tải đường thủy. NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. – Nay tách Công ty Đại lý tàu biển ra khỏi tổ chức cảng Hải-phòng và đặt thành đơn vị trực thuộc Cục Vận tải đường thủy và gọi tên là Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam. Điều 2. – Công ty Đại lý tàu biển Việt Nam là một doanh nghiệp quốc gia quản lý tài chính theo chế độ

Ban hành: 13/03/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2007

9

Sắc lệnh số 50 về việc đặt hai thứ huy chương để thưởng cho quân đội hoặc dân quân tự vệ lập được nhiều thành tích chiến đấu: Huy chương Quân công và Huy chương chiến sĩ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

LỆNH: Điều thứ 1 Nay đặt hai thứ huy chương riêng để thưởng cho Quân đội hoặc dân quân, tự vệ đã lập được nhiều thành tích chiến đấu: - Huy chương Quân công và - Huy chương chiến sĩ. Hai thứ huy chương này cùng thưởng cho các đơn vị quân đội, hay các đoàn thể dân quân, tự vệ. I- HUY CHƯƠNG QUÂN CÔNG Điều thứ 2 Huy chương Quân

Ban hành: 15/05/1947

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

10

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

18. Quyền tác giả Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật này bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Điều 19. Quyền nhân thân Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây: 1. Đặt tên cho tác phẩm; 2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Luật Đất đai 1993

trồng cây lâu năm là 50 năm. Khi hết thời hạn, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng và trong quá trình sử dụng đất chấp hành đúng pháp luật về đất đai thì được Nhà nước giao đất đó để tiếp tục sử dụng. Nhà nước giao đất sử dụng lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở và chỉ thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 26

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

12

Luật Đất đai 1987

vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội, từng bước đưa nông nghiệp, lâm nghiệp lên sản xuất lớn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Căn cứ Điều 19, Điều 20 và Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai

Ban hành: 29/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

13

Luật Đất đai 2003

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

14

Luật đất đai 2013

nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất

Ban hành: 29/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

15

Nghị định 50-CP năm 1997 về Quy chế thành lập và hoạt động của quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương

LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO CỦA ĐỊA PHƯƠNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế

Ban hành: 10/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Nghị định 50/CP năm 1996 về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

ngành nghề quy định tại Điều 11 Luật Công ty, phải có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. g) Bản thuyết trình về các giải pháp bảo vệ môi trường; h) ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về quyền sử dụng đất và các vấn đề khác có liên quan đến địa phương nơi doanh nghiệp đó đóng trụ sở chính và lập cơ sở sản xuất.

Ban hành: 28/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

17

Nghị quyết 50/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh An Giang

KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH AN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 14/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 02

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

18

Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1962

LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, luật này quy định những điều sửa đổi và bổ sung sau đây về luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng 4 năm 1960: Điều 1 Nay sửa đổi những điều 7, 10, 28, 32 của luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng 4 năm 1960 và thay bằng

Ban hành: 26/10/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

19

Quyết định 50-TTg năm 1971 về việc nghiêm cấm các quỹ trái phép trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

d) Thu và nộp vào ngân sách Nhà nước mọi khoản tiền của quỹ đã đem cho vay hoặc giao cho bất kỳ ai sử dụng nhưng chưa tiêu đến; đ) Nộp ngay vào ngân hàng Nhà nước, nếu là vàng bạc, kim khí quý; e) Xử lý rành mạch các tài sản mua sắm và cơ sở sản xuất, kinh doanh lập ra bằng tiền quỹ trái phép theo đúng điều 3 dưới đây. 3. Các

Ban hành: 16/02/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

20

Nghị định 50-CP năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-CP Hà Nộ, ngày 06 tháng 8 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH SỐ 50-CP NGÀY 6-8-1993 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9

Ban hành: 06/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ