Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Điều 37 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 88391 văn bản

1

Kế hoạch số 1760/KH-ĐA về việc thực hiện đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2009-2010 do Ban Chỉ đạo Đề an Bộ Tư pháp ban hành

PBGDPL tại các trường chính trị. - Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bố trí cán bộ theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức pháp chế bộ, ngành. - Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về chế độ, chính sách cho nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở tổng kết,

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

2

Kế hoạch 863/KH-ĐA4061 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” (gọi tắt là Đề án 4061) năm 2014 do Ban Điều hành Đề án 4061 Bộ Tư pháp ban hành

pháp luật làm công tác pháp chế và thanh tra tại các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; - 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là đại diện của Sở Tư pháp và một số Sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Ban điều hành Đề án hỗ trợ 03 Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương tổ chức

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2014

3

Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 73 của Bộ luật lao động năm 2007

đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động Đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 04 năm 2007./. CHỦ TỊCH NƯỚC Nguyễn Minh Triết

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

4

Nghị quyết số 76/2007/NQ-QH11 về việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ Luật Lao động vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/2007/NQ-QH11 Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2007 QUỐC HỘI

Ban hành: 02/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

5

Đề án 03/DA-UBND năm 2013 sửa đổi và bãi bỏ phí, lệ phí tại Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND do tỉnh Ninh Bình ban hành

định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân mới; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 25/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 2. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

6

Quyết định 37/2004/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) của Hội Luật gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

gia toàn quốc của Hội luật gia Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được ít nhất hai phần ba số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu luật gia toàn quốc biểu quyết tán thành. Bản Điều lệ này đã đã được Đại hội đại biểu luật gia toàn quốc lần thứ X thông qua tại Hà Nội ngày 13 tháng 3 năm 2004.

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

7

Nghị định 96-CP năm 1995 Hướng dẫn Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu

HÀNH LUẬT THUẾ DOANH THU VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ DOANH THU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật thuế doanh thu đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế doanh

Ban hành: 27/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

8

Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật hình sự: 1. Bỏ hình phạt tử hình ở

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

9

Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 41/CP thi hành Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

...., ngày.... tháng..... năm..... Kính gửi:.................................................(1) Thực hiện Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất,

Ban hành: 22/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

10

Nghị quyết 37/2006/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí và bãi bỏ quy định phụ thu sản phẩm Ti tan do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

BỎ MỘT SỐ PHÍ, LỆ PHÍ VÀ BÃI BỎ QUY ĐỊNH PHỤ THU SẢN PHẨM TITAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Điều 120, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001); Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

11

Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: Không số Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1992 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TIẾP TỤC HOÀN CHỈNH DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

điểm 5 khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai bao gồm đất để xây dựng đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, sông, hồ, đê, đập, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, sân vận động, sân bay, bến cảng. 2. Đất sử dụng để xây dựng các công trình

Ban hành: 11/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

DỰNG CƠ BẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11,

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

14

Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2013

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 37/2013/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

15

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/2007/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT

Ban hành: 06/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

16

Bộ Luật Lao động sửa đổi 2002

kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết hợp đồng lao động mới thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc chấm dứt theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật này." 7. Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 37 1- Người lao động làm việc theo hợp

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

17

Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

18

Bộ luật lao động sửa đổi 2007

11 (Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 02 tháng 04 năm 2007) LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 73

Ban hành: 02/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

19

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT “NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung”

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2013

20

Thông tư 64/1997/TT-ĐA bổ sung Nghị định 48/CP-1995, Nghị định 87/CP-1995 về việc mở cửa hàng, đại lý băng hình và quản lý bản quyền băng hình do Bộ Văn hóa thông tin ban hành

dân, Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn bổ sung về việc tổ chức và hoạt động của cửa hàng, đại lý bán, cho thuê phim, băng đĩa hình; việc thu tiền bản quyền và sử dụng ký hiệu riêng để quản lý phim, băng đĩa hình phát hành tại các địa phương. Điều 1. Một số cụm từ trong Thông tư này được gọi tắt như sau: - Cửa hàng bán và cho thuê phim, băng đĩa

Ban hành: 19/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ