17/12/1998 | 3123 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

28 TCN 134:1998

CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ GIỐNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT

FRESHWARTER FISH - FINGERLING - TECHNICAL REQUIREMENTS

Lời nói đầu

28 TCN 134:1998 "Cá nước ngọt - Cá giống - Yêu cầu kỹ thuật" do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I biên soạn, Vụ khoa học Công nghệ đề nghị, Bộ Thuỷ sản ban hành theo Quyết định số: 733/1998/QĐ-BTS ngày 17-12-1998.

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.1. Đối tượng

Tiêu chuẩn này qui định chỉ tiêu chất lượng đối với cá giống của 8 loài cá nuôi nước ngọt là:

- Mè trắng (Hypophthalmichthys molitrix-harmandii),
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: 28TCN134:1998, TIEU CHUAN NGANH 28TCN134:1998, BO THUY SAN, CA NUOC NGOT, CA NUOC NGOT CA GIONG, NONG NGHIEP