01/01/1987 | 3305 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCXD74:1987, TIEU CHUAN XDVN TCXD74:1987, ***, DAT XAY DUNG, PHUONG PHAP CHINH LY THONG KE, KET QUA XAC DINH, CAC DAC TRUNG THONG KE, XAY DUNG