1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-2:2008 về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng
 2. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1764:2008 về Nước tương - Phương pháp thử
 3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1763:2008 về Nước tương
 4. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6434-1:2008 về Khí cụ điện - Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự - Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều
 5. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-1-2:2008 về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung - Phương pháp lão hoá nhiệt
 6. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-1:2008 về Phân loại điều kiện môi trường - Phần 1: Tham số môi trường và độ khắc nghiệt
 7. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7920-2:2008 về Giấy xenlulô dùng cho mục đích điện - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
 8. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7919-2:2008 về Vật liệu cách điện - Đặc tính độ bền nhiệt - Phần 2: Xác định đặc tính độ bền nhiệt của vật liệu cách điện - Chọn tiêu chí thử nghiệm
 9. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7917-4:2008 về Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm - Phần 4: Đặc tính hoá
 10. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7897:2008 về Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Hiệu suất năng lượng
 11. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7863:2008 về bóng đèn huỳnh quang một đầu đèn - Yêu cầu về tính năng
 12. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-27:2008 về quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 27: Sợi dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy
 13. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-0-3:2008 về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 0-3: Yêu cầu chung - Sợi dây nhôm tròn có tráng men
 14. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-3-1:2008 về phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 3-1: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC - Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao - Thử nghiệm tính kháng nứt
 15. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-2-1:2008 về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 2-1: Phương pháp quy định cho hợp chất đàn hồi - Thử nghiệm tính kháng ôzôn, thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt và thử nghiệm ngâm trong dầu khoáng
 16. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7918:2008 về Phương pháp thử nghiệm suất điện trở khối và suất điện trở bề mặt của vật liệu cách điện rắn
 17. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7917-5:2008 (IEC 60851-5:2004) về Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm - Phần 5: Đặc tính điện
 18. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6188-2-1:2008 (IEC 60884-2-1:2006) về ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy
 19. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7917-6:2008 (IEC 60851-6:1996) về Dây quấn - Phương pháp thử nghiệm - Phần 6: Đặc tính nhiệt
 20. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6614-3-2:2008 (IEC 60811-3-2:1985) về phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 3-2: Phương pháp quy định cho hợp chất PVC - Thử nghiệm tổn hao khối lượng - Thử nghiệm ổn định nhiệt
 21. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-1-4:2008 về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-4: Phương pháp áp dụng chung - Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp
 22. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5162 : 2008 về thực phẩm – Xác định Vitamin B1 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 23. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7917-2:2008 (IEC 60851 -2:1997) về dây quấn - Phương pháp thử nghiệm - Phần 2: Xác định kích thước
 24. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7917-1:2008 về dây quấn - Phương pháp thử nghiệm - Phần 1: Yêu cầu chung
 25. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7916-1:2008 ( IEC 60095-1:2006) về Acqui khởi động loại chì-axit - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
 26. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7883-8:2008 (IEC 60255-8:1990) về rơle điện - Phần 8: Rơle điện nhiệt
 27. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6480-1:2008 (IEC 60669-1:2007) Thiết bị đóng cắt dùng cho hệ thống lắp đặt điện cố định trong gia đình và các hệ thống tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung
 28. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7857-2 : 2008 về bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ - Phần 2: Khuyến nghị thực hành
 29. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7877:2008 về chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân
 30. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7873:2008 về nước - Xác định hàm lượng Benzen - Phương pháp sắc ký khối phổ (GC/MS) sử dụng cột mao quản
 31. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7776:2008 về đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba
 32. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7958:2008 về bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới
 33. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế
 34. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 về hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu
 35. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7110:2008 về tôm hùm đông lạnh nhanh
 36. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5287:2008 về thủy sản đông lạnh - Phương pháp xác định vi sinh vật
 37. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1459:2008 về phụ gia thực phẩm - Mì chính
 38. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7965:2008 về phương pháp xác định độ tro dẫn điện trong các sản phẩm đường tinh luyện
 39. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7964:2008 về phương pháp xác định hàm lượng chất khô trong đường và xirô
 40. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7963:2008 phương pháp xác định độ ẩm trong mật mía, đường thô, đường chuyên dụng và xirô bằng qui trình Karl Fischer
 41. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6466:2008 về phụ gia thực phẩm - Xirô sorbitol
 42. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6465:2008 về phụ gia thực phẩm - Sorbitol
 43. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6464:2008 về phụ gia thực phẩm - Kali axesulfam
 44. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6463:2008 về phụ gia thực phẩm - Kali sacarin
 45. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6462:2008 về phụ gia thực phẩm - Erytrosin
 46. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6461:2008 về phụ gia thực phẩm - Clorophyl
 47. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6460:2008 về phụ gia thực phẩm - Caroten (thực vật)
 48. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6459:2008 về phụ gia thực phẩm - Riboflavin
 49. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6458:2008 về phụ gia thực phẩm - Ponceau 4R
 50. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6457:2008 về phụ gia thực phẩm - Amaranth
 51. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6456:2008 về phụ gia thực phẩm - Brilliant blue FCF
 52. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6455:2008 về phụ gia thực phẩm - Sunset yellow FCF
 53. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6454:2008 về phụ gia thực phẩm - Tartrazin
 54. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6329:2008 về đường và sản phẩm đường - Xác định sulfit bằng phương pháp so màu rosanilin
 55. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7967:2008 về tinh bột và sản phẩm tinh bột - Xác định hàm lượng lưu huỳnh dioxit - Phương pháp đo axit và phương pháp đo độ đục
 56. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7954:2008 về ván sàn gỗ - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
 57. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7946:2008 về nước quả và nectar
 58. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7931:2008 về rau đóng hộp - Xác định hàm lượng natri clorua - Phương pháp chuẩn độ điện thế
 59. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7930:2008 về thực phẩm - Xác định aflatoxin B1 và tổng aflatoxin B1, B2, G1 và G2 trong ngũ cốc, quả có vỏ và sản phẩm của chúng - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có dẫn suất sau cột và làm sạch bằng cột ái lực miễn dịch
 60. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7926:2008 về thực phẩm - Phát hiện salmonella - Phương pháp so màu nhanh sử dụng sàng lọc có tăng sinh chọn lọc
 61. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7879:2008 về sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền
 62. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7878-1:2008 về âm học - Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường - Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá
 63. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7847-3:2008 về ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu - Phần 3: Phương pháp chuẩn
 64. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7847-2:2008 về ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu - Phần 2: Lấy mẫu
 65. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7847-1:2008 về ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu - Phần 1: Nguyên tắc chung
 66. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5542:2008 về quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm đóng hộp axit thấp và axit thấp đã axit hoá
 67. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5451:2008 về ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền - lấy mẫu từ khối hàng tĩnh
 68. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5258:2008 về ngô (hạt)
 69. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5164:2008 về thực phẩm - xác định vitamin B1 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
 70. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5142:2008 về phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - các phương pháp khuyến cáo
 71. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5139:2008 về phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL)
 72. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5090:2008 về phân tích cảm quan - hướng dẫn sử dụng các thang đo định lượng đặc trưng
 73. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4996-2:2008 về ngũ cốc - xác định dung trọng, còn gọi là "khối lượng trên 100 lít" - Phần 2: Phương pháp thông thường
 74. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4996-1:2008 về ngũ cốc - xác định dung trọng, còn gọi là "khối lượng trên 100 lít" - Phần 1: Phương pháp chuẩn
 75. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4995:2008 về ngũ cốc - thuật ngữ và định nghĩa
 76. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4994:2008 về rây thử ngũ cốc
 77. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5271:2008 về mật ong - xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ
 78. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5270:2008 về mật ong - Xác định hydroxymetylfurfural bằng phương pháp quang phổ
 79. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7857-3:2008 về bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ - Phần 3: Kiểm soát sự xâm nhập của dịch hại
 80. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7857-1:2008 về bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ - Phần 1: Khuyến nghị chung về bảo quản ngũ cốc
 81. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7848-4:2008 về bột mì - đặc tính vật lý của khối bột nhào - phần 4: xác định đặc tính lưu biến bằng alveorigraph
 82. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7848-3:2008 về bột mì - đặc tính vật lý của khối bột nhào - phần 3: xác định đặc tính hút nước và đặc tính lưu biến bằng valorigraph
 83. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7848-2:2008 về bột mì - Đặc tính vật lý của khối bột nhào - Phần 2: xác định đặc tính lưu biến bằng extensograph
 84. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7848-1:2008 về bột mì - Đặc tính vật lý của khối bột nhào - Phần 1: Xác định đặc tính hút nước và đặc tính lưu biến bằng fanrinograph
 85. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5605:2008 về cà chua bảo quản
 86. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140:2008 về bộ phận hàng hóa áp dụng giới hạn dư lượng tối đa và được dùng để phân tích
 87. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5305:2008 về cà chua cô đặc
 88. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7975:2008 về chè thảo mộc túi lọc
 89. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5267-1:2008 về mật ong - Phần 1: Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp
 90. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-1:2008 về an toàn đồ chơi trẻ em - Phần 1 - Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ lý
 91. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-2:2008 về an toàn đồ chơi trẻ em - Phần 2 - Yêu cầu chống cháy
 92. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-3:2008 về an toàn đồ chơi trẻ em - Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố
 93. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6313:2008 về các khía cạnh an toàn - hướng dẫn về an toàn cho trẻ em
 94. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7036:2008 về hạt tiêu đen (Piper Nigrum L.) - quy định kỹ thuật
 95. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6095:2008 về hạt lúa mì (Triticum aestivum L.) - Các yêu cầu
 96. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7983:2008 về gạo – xác định tỷ lệ thu hồi tiềm năng từ thóc và từ gạo lật
 97. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7966:2008 về sản phẩm đường - xác định độ tro dẫn điện trong đường thô, đường nâu, nước mía, xirô và mật
 98. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-4:2008 về hạt lúa mì và bột mì - hàm lượng gluten - Phần 4: xác định gluten khô từ gluten ướt bằng phương pháp sấy
 99. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-3:2008 về hạt lúa mì và bột mì - hàm lượng gluten - Phần 3: xác định gluten khô từ gluten ướt bằng phương pháp sấy khô
 100. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7871-2:2008 về hạt lúa mì và bột mì - hàm lượng gluten - Phần 2: xác định gluten ướt bằng phương pháp cơ học