01/01/2010 | 2738 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN8485:2010, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8485:2010, ***, XAC DINH CUONG DO CHIU KEO, PHUONG PHAP XAC DINH DO GIAN DAI, VAI DIA KY THUAT, CONG TAC RAI VAI DIA KY THUAT, TCVN 8485:2010, CONG NGHIEP, XAY DUNG