01/01/2010 | 6870 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN8477:2010, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8477:2010, ***, CONG TRINH THUY LOI, TCVN 8477:2010, KHAO SAT DIA CHAT, YEU CAU THANH PHAN KHOI LUONG, THANH PHAN KHOI LUONG KHAO SAT DIA CHAT, GIAI DOAN LAP DU AN VA THIET KE, XAY DUNG