01/01/2000 | 3407 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6660 : 2000

ISO 14911 : 1998

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ và Ba2+  HOÀ TAN BẰNG SẮC KÝ ION - PHƯƠNG PHÁP DÙNG CHO NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI
Water quality - Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography - Method for water and waste water

Lời nói đầu

TCVN 6660 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 14911 : 1998. TCVN 6660 : 2000 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147

Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ VÀ Ba2+  HOÀ TAN BẰNG SẮC KÝ ION - PHƯƠNG PHÁP DÙNG CHO NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

4

1 Phạm vi áp dụng
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: TCVN6660:2000, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6660:2000, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, CHAT LUONG NUOC, TCVN 6660:2000, XAC DINH ION HOA TAN BANG SAC KY ION, PHUONG PHAP DUNG CHO NUOC VA NUOC THAI, TAI NGUYEN- MOI TRUONG