27/12/1979 | 2988 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3148 – 79

BĂNG TẢI

YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN

Conveyors
General safety requirements

Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành:

Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật

Bảo hộ lao động, Tổng công đoàn Việt Nam

Cơ quan trình duyệt:

Cục Tiêu chuẩn
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: TCVN3148:1979, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN3148:1979, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NHA NUOC, YEU CAU CHUNG VE AN TOAN, BANG TAI, TCVN 3148:1979, XAY DUNG