27/12/1979 | 2788 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN3148:1979, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN3148:1979, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NHA NUOC, YEU CAU CHUNG VE AN TOAN, BANG TAI, TCVN 3148:1979, XAY DUNG