04/11/2003 | 2921 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4790/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH QUẬN 8 CỦA  CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU QUẬN 8 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số /QĐ-UB ngày tháng năm 2003 của
ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện
cổ phần hóa ; Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 ;
Xét tờ trình số 369/ĐMDN ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 như sau :

1- Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 2.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 93,75% vốn

điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 79,17% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá : 6,25% vốn điều lệ.

2- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 30/9/2002 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 3.402.432.804 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 1.954.387.449 đồng.

3- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 15.834 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 475.020.000 đồng.

Điều 2.- Chấp thuận cho Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 trực tiếp tổ chức bán 1.250 cổ phần của Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 6,25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố và

Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số

693/UB-CNN ngày 25/02/2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần của Xí nghiệp Đông lạnh quận 8.

Điều 3.- Chuyển Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 của doanh nghiệp

Nhà nước Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 thành Công ty cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần chế biến và xuất khẩu thủy sản Bình Đông ;

Tên giao dịch quốc tế : BINH DONG SEAPRODUCTS EXPORT PROCESSING JOINT STOCK COMPANY ;

Tên gọi tắt : BIDOSEP ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 49 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Chế biến và xuất khẩu thủy sản Bình Đông

sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Gia công và sản xuất các mặt hàng xuất khẩu bao gồm : Thủy hải sản, gia cầm, súc sản ở các dạng khô và đông lạnh.

Điều 5.- Công ty Cổ phần Chế biến và xuất khẩu thủy sản Bình Đông :

- Là pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty

Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và xuất khẩu thủy sản

Bình Đông.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố, Trưởng

Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi cục Trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM & PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP
- Văn phòng Thành ủy, Ban TC/TU
- Thường trực Ban ĐMQLDN/TP
- Sở LĐTB & XH, Cục Thuế TP
- Kho bạc Nhà nước TP, Công an TP
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN

- Lưu (CNN/K)

 

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4790/2003/QD-UB, QUYET DINH 4790, THANH PHO HO CHI MINH, XI NGHIEP DONG LANH QUAN 8, CHE BIEN XUAT KHAU THUY SAN SAI GON, CONG TY CO PHAN, DOANH NGHIEP