18/01/1988 | 2947 Lượt xem |

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-QĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH SÁU TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của Trung tâm tiêu chuẩn - Chất lượng trong công văn số 80 ngày 5-12-1987,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành 6 tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm:

1. TCVN 326-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật - Thay thế TCVN 326-69.

2. TCVN 1605-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Bình định mức. Thay thế TCVN 1605-75.

3. TCVN 1606-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Pipét định mức - Thay thế TCVN 1606-75.

4. TCVN 1607-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệp. Pipét chia độ - Thay thế TCVN 1607-75 và TCVN 1608-75

5. TCVN 1609-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệp. Buret - Thay thế TCVN 1609-75.

6. TCVN 1610-88. Dụng cụ đo dung tích bằng thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm ống đong chia độ - Thay thế TCVN 1610-75.

Điều 2. Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1989 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

Tags: 23-QD, QUYET DINH 23-QD, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NH, TIEU CHUAN NHA NUOC, PHONG THI NGHIEM, DUNG CU DO DUNG TICH