08/08/2008 | 3694 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 04/2008/QD-UBDT, QUYET DINH 04 2008, UY BAN DAN TOC, CHE DO BAO CAO, BIEU MAU BAO CAO, CHUONG TRINH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI, XA DAC BIET KHO KHAN, VUNG DONG BAO DAN TOC, MIEN NUI, VAN HOA - XA HOI