31/12/2004 | 7212 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 39/2004/QD-BGTVT, QUYET DINH 39 2004, BO GIAO THONG VAN TAI, DINH MUC KINH TE KY THUAT, DUONG THUY NOI DIA, XAY DUNG - DO THI, GIAO THONG - VAN TAI