09/04/2011 | 808 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2011/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26-01-2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30-9-1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Xét đề nghị của Liên ngành Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tờ trình số 01/TTr-SYT-STC-SLĐTB&XH-BHXH ngày 09/3/2011 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum số 03/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 về việc ban hành tạm thời Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 về việc quy định danh mục đối với các loại phẫu thuật, thủ thuật.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- BHXH Việt Nam;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL);
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH(T.Hà).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

12 chủ đề nổi bật năm 2015


Tags: 08/2011/QD-UBND, QUYET DINH 08, TINH KON TUM, VIEN PHI TINH KON TUM 2011, BANG GIA THU MOT PHAN VIEN PHI, GIA THU MOT PHAN VIEN PHI, VIEN PHI TINH KON TUM, VIEN PHI, THE THAO - Y TE