10/05/2013 | 5704 Lượt xem |

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 45/2013/ND-CP

Hanoi, May 10th 2013

 

DECREE

ELABORATING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LABOR CODE ON HOURS OF WORK, HOURS OF REST, OCCUPATIONAL SAFETY AND OCCUPATIONAL HYGIENE

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25th 2001;

Pursuant to the Labor Code dated June 18th 2012;

At the request of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs;

The Government elaborates a number of articles of the Labor Code on hours of work, hours of rest, occupational safety and occupational hygiene,

Chapter 1.

SCOPE AND SUBJECTS OF APPLICATION

Article 1. Scope of regulation
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Quy định pháp luật nổi bật năm 2015

Tổng hợp điểm mới các Luật sắp có hiệu lực


Tags: 45/2013/ND-CP, NGHI DINH 45