02/12/2002 | 3233 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4228/LĐTBXH-BHLĐ
V/v áp dụng nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp VIệt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 2131/BNN-CS ngày 07 tháng 08 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “ban hành tạm thời danh mục nghềm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy, hiểm” thì những công việc thuộc viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt nam sau đây:

- Thí nghiệm công nghệ sinh học

- Thí nghiệm vi sinh vật

- Thí nghiệm sinh lý, sinh hoá

- Thí nghiệm di truyền miễn dịch;

- Thí nghiệm hoá học đất và môi trường.

Được vận dụng chức danh “thí nghiệm, hoá, sinh, điện cao áp” (điều kiện lao động loại IV) trong Quyết định số 1580/2000.QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “ban hành tạm thời danh mục nghềm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy, hiểm”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Bộ thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách, cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4228/LDTBXH-BHLD, CONG VAN 4228 2002, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, VAN HOA - XA HOI