Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Chỉ thị 43/CT-BTTTT về tổ chức thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công do thành phố Hải Phòng ban hành
 3. Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2016 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 4. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do tỉnh Ninh Thuận ban hành
 5. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh công tác phòng, chống thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn trong mùa mưa do tỉnh Cà Mau ban hành
 6. Chỉ thị 5719/CT-BNN-KTHT năm 2016 về nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2016 về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. Chỉ thị 14/CT-UBND về tổ chức, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV do thành phố Hải Phòng ban hành
 9. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc là do tỉnh Bình Phước ban hành
 10. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Long An ban hành
 11. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 tăng cường thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 12. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hành
 13. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành
 14. Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 15. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 16. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Thái Bình ban hành
 17. Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 18. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Phú Thọ ban hành
 19. Chỉ thị 20/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
 20. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành
 21. Chỉ thị 07/CT-UBND thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 22. Chỉ thị 04/CT-BCA năm 2016 thực hiện Kết luận 120-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 23. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 24. Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 25. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường trách nhiệm và hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 26. Chỉ thị 10/2016/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 27. Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do tỉnh Quảng Bình ban hành
 28. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác thú y thủy sản do tỉnh Quảng Bình ban hành
 29. Chỉ thị 1666/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang
 30. Chỉ thị 2071/CT-BGDĐT năm 2016 về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng đối với các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 31. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An
 32. Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 33. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
 34. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do tỉnh Thái Bình ban hành
 35. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai
 36. Chỉ thị 1611/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh An Giang
 37. Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 38. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; Đề án xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo Quyết định 799/QĐ-TTg (giai đoạn 2016-2020) do tỉnh Long An ban hành
 39. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp thu hoạch và chăm sóc lúa xuân, tập trung sản xuất vụ mùa do thành phố Hải Phòng ban hành
 40. Chỉ thị 13/CT-UBND về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 do tỉnh Quảng Bình ban hành
 41. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 42. Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 43. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Long An
 44. Chỉ thị 1543/CT-UBND năm 2016 thực hiện Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam do tỉnh An Giang ban hành
 45. Chỉ thị 1542/CT-UBND năm 2016 thực hiện Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do tỉnh An Giang ban hành
 46. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp do thành phố Hải Phòng ban hành
 47. Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 48. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 49. Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 50. Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 51. Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 52. Chỉ thị 11/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tỉnh Long An
 53. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác nguồn lợi thủy sản, chống đánh bắt bằng xung điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 54. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu tỉnh Hà Tĩnh
 55. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về tăng cường chỉ đạo cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thành phố Hà Nội
 56. Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2016 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 57. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 58. Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2016 về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 59. Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2016 về tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 60. Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2016 tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 61. Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường triển khai thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90, phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 62. Chỉ thị 19/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tỉnh Vĩnh Long
 63. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý buôn bán, vận chuyển lợn xuất khẩu sang Trung Quốc do tỉnh Cao Bằng ban hành
 64. Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 do tỉnh Cao Bằng ban hành
 65. Chỉ thị 4361/CT-BNN-TY năm 2016 về tăng cường công tác thú y thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 66. Chỉ thị 04/2016/CT-CA về tăng cường công tác phát triển và công bố án lệ; áp dụng án lệ trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 67. Directive No. 04/CT-NHNN dated May 27th, 2016, on a number of solutions for management of monetary policies and banking operations in the last months in 2016
 68. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, tỉnh Yên Bái
 69. Chỉ thị 18/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tỉnh Thanh Hóa
 70. Chỉ thị 04/2016/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 71. Chỉ thị 06/CT-BCT về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành
 72. Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 73. Chỉ thị 04/CT-NHNN về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 74. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 75. Chỉ thị 07/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và tuyển sinh năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 76. Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Vĩnh Long
 77. Chỉ thị 07/CT-UBND về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2016 và chuẩn bị tốt điều kiện cho năm học mới 2016-2017 do tỉnh Tiền Giang ban hành
 78. Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 79. Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành
 80. Chỉ thị 13/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tỉnh Gia Lai
 81. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 82. Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kiểm soát chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng
 83. Chỉ thị 18/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 84. Chỉ thị 05/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành
 85. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăng cường, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, công bố công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
 86. Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 87. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 88. Chỉ thị 03/2016/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 89. Chỉ thị 11/CT.UBND về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xét tốt nghiệp, thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2016 trong ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
 90. Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Khánh Hòa
 91. Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Thành phố Hải Phòng
 92. Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 về tăng cường thực hiện biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Vĩnh Long
 93. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
 94. Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 95. Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 96. Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, kiểm soát, bảo tồn loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 97. Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Cần Thơ từ nay đến cuối năm 2016
 98. Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 99. Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2016 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 100. Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành